De wet laat toe om bijvoorbeeld muziek en films te kopiëren op dragers en apparaten zoals cd, tablet of usb-stick. Een dergelijke kopie mag men maken zonder dat de toestemming van auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten gevraagd moet worden, op voorwaarde dat de kopie gemaakt wordt voor privédoeleinden.

Ter compensatie van het feit dat de toestemming niet vereist is, hebben de rechthebbenden recht op een vergoeding, de zogenaamde “vergoeding voor privékopie”.

Sinds 1 december 2013 hebben ook auteurs van literaire, grafische en fotografische werken recht op deze vergoeding en is het kopiëren voor eigen gebruik niet langer uitsluitend beperkt tot audiovisuele werken (films, documentaires, enz.) en geluidswerken (muziek, enz.).

Sinds 1 september 2019 hebben ook uitgevers recht op een vergoeding ter compensatie van het kopiëren van hun uitgaven voor eigen gebruik.

Die vergoeding wordt geheven bij de aankoop van apparaten en dragers, die duidelijk gedefinieerd staan in een koninklijk besluit. Volgende criteria worden in acht genomen bij het vaststellen van de vergoeding:

  • het moeten apparaten en dragers zijn die kennelijk worden gebruikt voor de privéreproductie van werken, prestaties en uitgaven, en 
  • er moet rekening worden gehouden met het feit of al dan niet technische beschermingsmaatregelen op deze apparaten en dragers van toepassing zijn.

De tarieven worden regelmatig herzien om te worden aangepast aan de technologische en economische marktevolutie. Jaarlijks moet bovendien een analyse van de Belgische markt worden uitgevoerd door de Adviescommissie privékopie, waarin naast de beheersvennootschap Auvibel de organisaties zetelen, die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen.

Sinds 1 januari 2017 geldt overeenkomstig de Europese rechtspraak een terugbetaling of vrijstelling van de privékopievergoeding voor professioneel gebruik van dragers en apparaten. Professionele gebruikers die apparaten en dragers verwerven, waarvoor bij aankoop hiervan een privékopievergoeding wordt geheven, kunnen de terugbetaling vragen of vrijgesteld worden van de betaling hiervan, voor zover deze apparaten en dragers bestemd zijn voor strikt professioneel gebruik en mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

De terugbetalingsaanvraag wordt gericht aan de vennootschap die de rechten beheert en verloopt door middel van facturen, die dienen als bewijs van de aankoop van de apparaten en dragers. De vrijstelling wordt toegekend op eenvoudig verzoek van de professionele gebruiker, op het moment van de aankoop. De voorwaarden die voor deze aanvragen moeten worden nageleefd, zijn vastgelegd bij koninklijk besluit en het niet naleven ervan kan aanleiding geven tot verplichte terugbetaling met toeslag.

Laatst bijgewerkt
18 februari 2022