De Europese Commissie had na een studie (PDF, 599.93 KB) vastgesteld dat het systeem van collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten niet gepast was voor een efficiënte verdeling van muziekwerken in de nieuwe digitale onlinewereld. Ze wou de ontwikkeling van de rechtmatige onlinediensten (dus niet de illegale, zoals bepaalde peer tot peer netwerken) voor de exploitatie van muziekwerken, stimuleren.

Vermits elke dienst die online, op het internet, wordt aangeboden, toegankelijk is in heel Europa, hebben diegenen die rechtmatig muziek op internet aanbieden nood aan een licentie, die niet beperkt is tot de landsgrenzen van één lidstaat. Bijgevolg, is het volgens de Europese Commissie, wenselijk om een systeem van multiterritoriaal licentiebeleid te voorzien.

Om deze doelstelling te bereiken heeft de Europese Commissie geopteerd voor een “zachte” aanpak, via een Aanbeveling, om de kans te laten aan de actoren op de markt om zich te organiseren en aan te passen aan de nieuwe digitale onlinewereld. Een aanbeveling van de Europese Commissie is juridisch niet bindend voor de lidstaten, doch een uitnodiging tot regelgevend optreden gericht aan de lidstaten.

De hoofdregel van de Aanbeveling is dat de rechthebbenden het recht moeten hebben om het beheer van elk van de onlinerechten, die nodig zijn om rechtmatige onlinemuziekdiensten te verlenen voor een door hen te bepalen territoriaal toepassingsgebied, toe te vertrouwen aan een collectieve rechtenbeheerder van hun keuze, ongeacht de lidstaat van verblijf of de nationaliteit van de collectieve rechtenbeheerder.

Anderzijds, bepaalt de Aanbeveling aanvullende aanbevelingen, onder meer met betrekking tot de verantwoordingsplicht van de collectieve rechtenbeheerders naar de rechthebbenden toe, de vertegenwoordiging van rechthebbenden in de besluitvormende organen van de collectieve rechtenbeheerders en de geschillenbeslechting.

De Europese Commissie nodigt de lidstaten in deze Aanbeveling uit om alle nodige initiatieven te nemen om de groei van rechtmatige onlinediensten in de Gemeenschap te stimuleren en om haar jaarlijks verslag te doen van de maatregelen die de lidstaten in verband met de Aanbeveling hebben genomen.

Totstandkoming van het advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

Na een verkennende bespreking in de Sectie “Auteursrecht en Naburige Rechten” van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, werd beslist om een werkgroep op te richten, die belast werd met de volgende opdracht:

1° een onderzoek verrichten ter verzameling van informatiegegevens die België in staat stellen aan de Europese Commissie een antwoord te geven in toepassing van artikel 16 van de Aanbeveling; dit artikel 16 bepaalt dat de lidstaten worden opgeroepen om de Commissie jaarlijks verslag te doen van de maatregelen die zij in verband met deze Aanbeveling treffen en van het beheer op Gemeenschapsniveau van auteursrechten en naburige rechten ten behoeve van de verlening van rechtmatige onlinemuziekdiensten;

2° een advies over de Aanbeveling en haar algemene context formuleren.

De werkgroep heeft haar ontwerp van advies m.b.t. de Aanbeveling aan de betrokken Sectie van de Raad van de Intellectuele Eigendom voorgelegd. De betrokken Sectie heeft na bespreking, op 15 februari 2008 het advies aangenomen.

Het advies werd op 26 mei 2008 door de minister voor Ondernemen, Vincent Van Quickenborne, opgestuurd aan de Europese commissaris voor de Interne Markt, de heer Charlie Mc Creevy. 

Korte samenvatting van het advies

Het advies stelt voorop dat het ter vrijwaring van een eerlijke mededinging binnen de interne markt, essentieel is dat gemeenschappelijke regels, ingevoerd via een harmonisatierichtlijn, van toepassing zouden zijn op het geheel van de Europese actoren, die collectieve beheersactiviteiten van auteursrechten en naburige rechten uitoefenen, en in het bijzonder gemeenschappelijke regels m.b.t. het statuut en de controle van de beheersvennootschappen.

Deze richtlijn, die te verkiezen is boven het juridisch instrument van een aanbeveling, zou het begrip “beheersvennootschap” duidelijk moeten definiëren, de aard van de relatie tussen de rechthebbende en de beheersvennootschap moeten bepalen, de hoedanigheid van de vennoten van een beheersvennootschap vastleggen, de verplichting van het afleggen van rekeningen en verantwoording aan de vennoten en lastgevers bepalen, de transparantie van de interne werking van beheersvennootschappen verzekeren, alsmede de vergunnings- en controleprocedure van toepassing in verschillende lidstaten van de Europese Unie moeten harmoniseren.

Bovendien zou deze harmonisatierichtlijn ook het op de collectief beheerde auteursrecht en naburige rechten toepasselijke nationale recht moeten bepalen, en in het bijzonder het toepasselijke nationale recht op de verscheidene grensoverschrijdende onlinediensten.

Advies van 15 februari 2008 (PDF, 586.62 KB) 

Laatst bijgewerkt
17 november 2023