Algemene voorstelling

De Raad voor de Intellectuele Eigendom werd bij de Federale Overheidsdienst Economie opgericht bij koninklijk besluit van 5 juli 2004. Hij is een adviesorgaan dat bestaat uit deskundigen en vertegenwoordigers van de middens die betrokken zijn bij de intellectuele eigendom. Zijn hoofdopdracht is de minister die de intellectuele eigendom tot zijn bevoegdheid heeft adviseren over aangelegenheden die verband houden met de intellectuele eigendom.

De Raad is ingekapseld binnen de FOD Economie die de bevoegdheid heeft voor het hele domein van de intellectuele eigendom.

Een Raad en twee secties

De Raad voor de Intellectuele Eigendom is samengesteld uit twee secties: de Sectie "Industriële Eigendom" en de Sectie "Auteursrecht en Naburige rechten" die respectievelijk belast zijn met problemen over industriële eigendom en problemen over auteursrecht en naburige rechten

Daarnaast komt de Raad bijeen in een plenaire vergadering om gemeenschappelijke problemen te bespreken die de hele intellectuele eigendom bestrijken.

Deze structuur op twee niveaus laat toe rekening te houden met de eigen kenmerken van de twee hoofdtakken van de intellectuele eigendom. Ze maakt het tegelijkertijd mogelijk dat horizontale problemen die betrekking hebben op het geheel van de intellectuele eigendom, zoals de middelen om de intellectuele eigendomsrechten te doen naleven, worden besproken binnen één enkel orgaan, en dat de problemen die eigen zijn aan elke tak van de intellectuele eigendom worden voorgelegd aan de secties die specifiek hieraan zijn gewijd.

Samenstelling van de Raad en de secties

De samenstelling van de beide secties, waarvan de leden tevens lid zijn van de plenaire Raad voor de Intellectuele Eigendom, is gemengd. De overheid acht het namelijk zinvol om zowel mensen uit de academische wereld als vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken middens bij de uitwerking van adviezen te betrekken.

De Sectie “Industriële Eigendom” omvat :

  • personen erkend voor hun juridische deskundigheid op het vlak van de industriële eigendom;

  • merken- en/of octrooigemachtigden;

  • vertegenwoordigers van ondernemingen of van organisaties van ondernemingen;

  • vertegenwoordigers van de regionale entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van innovatie;

  • vertegenwoordigers van organisaties van verbruikers.

De Sectie “Auteursrecht en de Naburige rechten” omvat twee sub-secties, de sub-sectie “Deskundigen” en de sub-sectie “Belanghebbenden”.

De sub-sectie “Deskundigen” omvat :

  • personen erkend voor hun juridische deskundigheid op het vlak van het auteursrecht en de naburige rechten.

De sub-sectie “Belanghebbenden” omvat vertegenwoordigers van :

  • de rechthebbenden;

  • gebruikersorganisaties;

  • de Gemeenschappen;

  • organisaties van verbruikers.

Deze leden, alsook de voorzitters van de twee secties, worden benoemd door de minister voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

Leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom (PDF, 172.87 KB)

Het secretariaat van de Raad en van de secties wordt waargenomen door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Activiteitenverslagen van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

De activiteitenverslagen van voorgaande jaren kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Relatie van de Raad ten aanzien van andere commissies

De Raad voor de Intellectuele Eigendom oefent zijn algemene adviesbevoegdheid uit onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend aan andere instanties die voor de toepassing van de verschillende wetten over intellectuele rechten in het leven werden geroepen. De raad heeft dus niet de taak om tussen te komen in materies die behoren tot de bevoegdheid van:

Laatst bijgewerkt
8 mei 2020