Algemene voorstelling

De Raad voor de Intellectuele Eigendom (hierna "de Raad") werd bij de Federale Overheidsdienst Economie opgericht bij koninklijk besluit van 5 juli 2004.

De Raad is een adviesorgaan dat bestaat uit deskundigen en vertegenwoordigers van de sectoren die betrokken zijn bij de intellectuele eigendom. Zijn hoofdopdracht is om de minister die de intellectuele eigendom onder diens bevoegdheid heeft, te adviseren over aangelegenheden die verband houden met de intellectuele eigendom.

De Raad ressorteert onder de FOD Economie, die bevoegd is voor het hele domein van de intellectuele eigendom.

Een Raad en twee secties

De Raad voor de Intellectuele Eigendom is samengesteld uit twee secties: de Sectie “Industriële Eigendom” en de Sectie “Auteursrecht en Naburige Rechten”, die respectievelijk belast zijn met kwesties van industriële eigendom en kwesties van auteursrecht en naburige rechten.

De Raad komt daarnaast bijeen in plenaire vergadering om problemen te bespreken die verband houden met de volledige intellectuele eigendom.

Deze structuur op twee niveaus is bedoeld om rekening te kunnen houden met de eigen kenmerken van de twee hoofdtakken van de intellectuele eigendom. Dankzij die structuur kunnen problemen die horizontaal betrekking hebben op het geheel van de intellectuele eigendom, zoals de middelen om de intellectuele eigendomsrechten te doen naleven, worden gecoördineerd binnen een enkel orgaan, terwijl kwesties die eigen zijn aan elke tak van de intellectuele eigendom worden voorgelegd aan de specifiek hiervoor in het leven geroepen secties. 

Samenstelling van de Raad en de secties

De samenstelling van de beide secties, waarvan de leden tevens lid zijn van de plenaire Raad voor de Intellectuele Eigendom, is zeer gediversifieerd. De bevoegde minister vond het immers zinvol om mensen uit de academische wereld en vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbende sectoren te betrekken bij de uitwerking van adviezen.

De sectie “Industriële Eigendom” omvat:

 • personen erkend voor hun juridische deskundigheid op het vlak van de industriële eigendom;
 • merken- en/of octrooigemachtigden;
 • vertegenwoordigers van ondernemingen of van ondernemingsorganisaties;
 • vertegenwoordigers van de regionale entiteiten, die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van innovatie;
 • vertegenwoordigers van consumentenorganisaties.

De sectie “Auteursrecht en de Naburige Rechten” omvat twee subsecties:

 • de subsectie “Deskundigen” en
 • de subsectie “Belanghebbenden”.

De subsectie “Deskundigen” omvat personen erkend voor hun juridische deskundigheid op het vlak van het auteursrecht en de naburige rechten.

De subsectie “Belanghebbenden” omvat vertegenwoordigers van:

 • rechthebbenden;
 • gebruikersorganisaties;
 • de Gemeenschappen;
 • consumentenorganisaties.

De leden, alsook de voorzitters van de twee secties, worden benoemd door de minister van Economie, voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

Leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom (PDF, 172.87 KB)

Het secretariaat van de Raad en van de secties wordt waargenomen door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Activiteitenverslagen van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

De activiteitenverslagen van voorgaande jaren kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Relatie van de Raad ten aanzien van andere commissies

De Raad voor de Intellectuele Eigendom oefent zijn algemene adviesbevoegdheid uit onverminderd de bevoegdheden die zijn toegekend aan andere instanties die voor de toepassing van de verschillende wetten over intellectuele rechten in het leven werden geroepen. De Raad heeft dus niet de taak om tussen te komen in materies die behoren tot de bevoegdheid van:

Laatst bijgewerkt
22 februari 2024