U kan geen enkele verzekeraar  verplichten een risico op zich te nemen dat hij niet wil verzekeren.

Als u geen verzekeraar vindt die uw voertuig wil verzekeren, doet u het beste een beroep op de diensten van een onafhankelijke tussenpersoon. De tussenpersonen beschikken over een grote kennis van de markt, wat hen in de meeste gevallen toelaat een geschikte verzekeraar te vinden, rekening houdend met uw specifieke "risicoprofiel".

Denk er ook aan na te gaan of het bestand van de verzekeraars, DATASSUR, geen vermeldingen bevat die het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst bemoeilijken. Deze vraag voor informatie moet vergezeld zijn van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart zodat de beheerder van het systeem kan nagaan of de aanvraag echt van de betrokkene komt.

U heeft het recht te eisen dat onjuiste, en impertinente gegevens verbeterd of gewist worden. Weet dat de gegevens met betrekking tot de niet-betaling van premies en/of de niet-dekking van een franchise gedurende 3 jaar behouden blijven. De gegevens met betrekking tot zware fraude worden 10 jaar bewaard. Alle andere gegevens worden gedurende 5 jaar bewaard.

Als u, ondanks deze verschillende stappen,  toch geen of een zeer dure BA-autoverzekering op de markt vindt, kunt u zich richten tot het Tariferingsbureau, ofwel via uw verzekeringstussenpersoon (makelaar, agent, directe verzekeraar, …), ofwel rechtstreeks.  Het tariferingsbureau zal u slechts helpen als minstens drie verzekeraars een verzekering hebben geweigerd, of u slechts willen verzekeren tegen een zeer hoge premie of een zeer hoge franchise. Let op, de weigeringen en de voorstellen mogen niet ouder zijn dan twee maanden.

De premie voorgesteld door het Tariferingsbureau stemt overeen met het risico dat aan het profiel van de aanvrager beantwoordt.

Opmerking: het aanbod van het tariferingsbureau is beperkt  tot de verplichte autoverzekering BA-motorvoertuigen. 

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
9 maart 2023