Hypothecair krediet

Wijzigingen vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 verandert de regelgeving over hypothecair krediet grondig. De wet van 22 april 2016 (BS 4 mei 2016) houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht:

 • biedt meer bescherming aan de consument, en
 • legt nieuwe verplichtingen op aan de kredietgevers.

Nieuwe erkenning voor kredietgevers - wet van 19 april 2014

Kredietgevers moeten ook rekening houden met een vroegere wetswijziging, namelijk de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen.

Door deze wet van 19 april 2014 moeten de kredietgevers een nieuwe erkenning als kredietgever krijgen van de FSMA tegen strengere erkenningsvoorwaarden en mits voorafgaande voorlegging en de goedkeuring van hun kredietcontract bij de FOD Economie.

De overgangsperiode loopt tot 30 april 2017.

De FOD gaf tot nu toe in principe een bevestiging van deze contracten als:

 • ze recent werden goedgekeurd door de FSMA,
 • ze verwijzen naar de nieuwe regelgeving, en
 • er geen recente belangrijke wijzigingen werden aangebracht die de FSMA nog niet had gezien.
 • De goedkeuring door de FOD wordt verstrekt onder voorbehoud van mogelijke onrechtmatige bedingen. In de lopende contracten werden er immers nogal wat onrechtmatige bedingen teruggevonden.
 • De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is belast met een analyse van deze bedingen.

Er is een nieuwe wet houdende diverse bepalingen inzake Economie in de maak die een versoepeling voorziet van de erkenningsprocedure. Het volstaat voor de kredietgevers die reeds een voorlopige registratie hebben bij de FSMA om op basis van hun vroegere erkenning aan te tonen dat de modelkredietovereenkomsten ter goedkeuring werden voorgelegd aan de FOD Economie, zonder dat hiervoor reeds een definitieve goedkeuring werd uitgereikt.

De wet van 22 april 2016

Vanaf 1 april 2017 moeten kredietgevers een kredietaanvraag behandelen onder het regime van de wet van 22 april 2016. Dit gebeurt met de kredietaanvraagformulieren bedoeld in artikel VII.126, § 2 van het Wetboek van economisch recht.

Alle verdere stappen (het Europees inlichtingenblad ESIS, het kredietaanbod, de kredietovereenkomst, de geoorloofde en niet-geoorloofde bedingen, enz.) moeten beantwoorden aan de nieuwe wettelijke bepalingen.

Jaarlijks kostenpercentage

Voor de berekening van het jaarlijks kostenpercentage treedt het koninklijk besluit van 14 september 2016 ook in werking op 1 april 2017. Hierdoor moet in het kredietcontract en de ESIS melding worden gemaakt van de veronderstellingen die worden aangewend om een berekening van dit JKP mogelijk te maken.

Overgangsperiode

Indien er een kredietaanvraag werd ingediend voor 1 april 2017, dan geldt er een overgangsregime en mag de bestaande regelgeving nog toegepast worden, in zoverre de hypothecaire kredietovereenkomst wordt gesloten voor 1 juli 2017.

De kredietgevers worden verondersteld over volledig aangepaste kredietcontracten te beschikken vanaf 1 april 2017. Ten laatste op 4 mei 2020 (4 jaar na de bekendmaking van de wet van 22 april 2016 in het Belgisch Staatsblad op 4 mei 2016) moet de kredietgever de aangepaste en met cijfers ingevulde modelcontracten voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de FOD Economie.

Er wordt niet enkel gekeken naar de naleving van alle wetsbepalingen inzake contractuele vermeldingen en de rechtmatigheid van bedingen maar ook naar de berekening van het jaarlijks kostenpercentage.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2017

Een aantal bepalingen in de wet van 22 april 2016 zijn vanaf 1 juli 2017 van toepassing op de lopende kredietovereenkomsten.

Het gaat onder meer over:

 • regels over overdracht van de kredietovereenkomst,
 • eisbaarheid en kostenaanrekening bij wanbetaling,
 • borgtocht,
 • schuldbemiddeling,
 • loonoverdracht, en
 • bescherming van de privacy.

Nuttige adressen

1. Klachten bij moeilijkheden met uw kredietgever

Bemiddelingsdienst Banken - Kredieten - Beleggingen
Ombudsfin
North Gate II,
Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2,
1000 Brussel,
Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be

2. Klachten bij moeilijkheden met uw kredietgever (aangifte van illegale praktijken)

Waar en hoe een probleem signaleren?

Laatst bijgewerkt
11 april 2024