Table of Contents

  De kredietkosten die mogen worden aangerekend bij een consumentenkrediet, worden door de wet beperkt. Er mogen geen jaarlijkse kostenpercentages aangerekend worden die de wettelijk vastgelegde maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s) overschrijden. Afhankelijk van de kredietvorm en het kredietbedrag, zijn er verschillende maxima van toepassing.

  Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP)

  De maximale jaarlijkse kostenpercentages van toepassing op 1 december 2023 zijn:

  Kredietbedrag

  Verkoop op afbetaling, lening op afbetaling en alle kredietovereenkomsten, behalve de financieringshuur, waarbij de betalingstermijnen en de termijnbedragen gedurende de looptijd doorgaans gelijk blijven

  Financieringshuur

  Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande kolommen van deze tabel

       

  Met kaart (*)

  Zonder kaart (*)

  Tot 1.250 euro 21,50% 15,50% 18,00% 14,00%
  Meer dan 1.250 euro tot 5.000 euro 16,00% 12,00% 16,00% 13,00%
  Meer dan 5.000 euro 13,00% 11,00% 15,00% 13,00%

  (*) Het moet gaan om een kaart “met elektronische functies”. Voor de volledige wettelijke definitie van de kaart, zie bijlage II van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

  Overzicht van de maximale JKP’s doorheen de tijd (PDF, 174.57 KB).

  De maxima kunnen elke zes maanden veranderen.

  Als uw contract een variabele rentevoet heeft, bijvoorbeeld een kredietopening met kaart verspreid door een bank, een grootwarenhuis of een postorderbedrijf, en de rentevoet ligt tegen het wettelijke maximum, dan kan de kredietgever uw rentevoet verhogen als dat wettelijke maximum stijgt.

  De kredietgever moet uw rentevoet ook verlagen als het wettelijke maximum daalt.

  Overschrijding van de maximale tarieven

  Wanneer het JKP van uw krediet hoger is dan het wettelijke maximale JKP, dan heeft u recht op een volledige kwijtschelding van de aangerekende kosten van het krediet.

  Een JKP kan berekend worden met behulp van een calculator, bv. de Europese kredietcalculator (APR Simulator).

  Het wettelijke maximale JKP kan overschreden worden als er geen rekening werd gehouden met sommige kredietkosten die in het JKP opgenomen moeten worden.

  Ook wanneer het contractuele JKP geen rekening houdt met de vervaldagen die de kredietgever in werkelijkheid oplegt, kan het toepasselijke maximum overschreden worden. Bijvoorbeeld, wanneer bij een lening op afbetaling de eerste betalingstermijn in werkelijkheid korter zou zijn dan een maand, bestaat de kans dat het werkelijke JKP hoger ligt dan het contractuele, met eventueel een overschrijding van het maximum tot gevolg.

  De kredietvorm en het kredietbedrag van het kredietcontract bepalen welk maximum van toepassing is. Bijvoorbeeld, opdat het maximum voor de kredietvorm “kredietopening met kaart” van toepassing is, moet u het krediet kunnen opnemen met een kaart. Het moet gaan om een kaart met elektronische functies, een betaalinstrument waarmee u ook krediet kunt opnemen, bv. door geld af te halen uit een automaat of te betalen in een winkel.

  Een kaart

  • waarmee u geen elektronische verrichtingen (betalingen, geldopnemingen) kunt doen en
  • waarop enkel informatie staat (bijvoorbeeld uw klantennummer) die even goed op een kartonnen kaart kan staan,

  is geen kaart zoals hier bedoeld wordt.

  Wanneer en hoe veranderen de maximale JKP's?

  Sinds 1 februari 2007 is er een nieuwe methode om de maximale jaarlijkse kostenpercentages te bepalen.

  Telkens bij het verstrijken van de maand maart en van de maand september, wordt er onderzocht of er, ingevolge een minimale wijziging van de referentie-indexen van 0,75 punten, een aanpassing van de maximale percentages komt. De referentie-index voor de kredietopening is het maandgemiddelde van de interbancaire rentevoet Euribor op drie maanden. De referentie-index voor de overige kredietvormen is, in functie van het kredietbedrag, de referte-index A, B of C zoals van toepassing op het hypothecair krediet.

  Historiek van de referentie-indexen (PDF, 14.92 KB) en hun wijzigingen.

  De nieuwe maximale jaarlijkse kostenpercentages worden van kracht op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Gevolgen wijziging maximale tarieven

  Een wijziging van de wettelijk maximale JKP's heeft slechts een invloed op nieuwe contracten en op lopende contracten met variabele rentevoet zoals bv. de kredietopeningen met kaart verspreid door banken, grootwarenhuizen en postorderbedrijven.

  Voor de lopende contracten met variabele rentevoet moeten, bij een daling van deze maxima, hoger liggende tarieven verlaagd worden tot deze maxima. Bij een stijging van deze maxima kunnen de lager liggende tarieven verhoogd worden tot deze maxima indien de consumenten op voorhand schriftelijk verwittigd worden van deze wijziging en het nieuwe JKP wordt meegedeeld.

  Een wijziging van deze maxima beïnvloedt ook de debetrente op zichtrekeningen, aangerekend wanneer men tijdelijk "in het rood gaat". Deze korte termijnkredieten zijn immers onderworpen aan dezelfde maxima toegepast op de kredietopening van onbepaalde duur, zonder kaart, voor een kredietbedrag tot 1.250 euro.

  Problemen

  U kunt schriftelijk een probleem melden bij de Algemene Directie Economische Inspectie.

  Laatst bijgewerkt
  28 november 2023