Table of Contents

  APETRA is opgericht bij wet van 26 januari 2006 en heeft de federale staat als enige aandeelhouder. Deze wet legt strikte voorwaarden op inzake kwaliteit en beschikbaarheid van de strategische reserves.

  APETRA is van start gegaan op 1 april 2007 en is sinds 1 april 2012 de enige instantie die de strategische voorraden van België beheert.

  Wat doet APETRA?

  APETRA is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk.

  Het beheert de strategische voorraden van petroleum en petroleumproducten die België moet aanhouden krachtens de Europese Richtlijn 2009/119/EG en het Internationaal Energieprogramma van het International Energy Agency (Internationaal Energieagentschap - IEA).

  APETRA heeft twee doelstellingen:

  1. de bevoorrading van Belgische eindverbruikers met petroleum garanderen;
  2. ervoor zorgen dat België zijn internationale verplichtingen voor het aanhouden van de minimale voorraden van petroleum en petroleumproducten nakomt.

  Om die doelstellingen te realiseren mag APETRA alle vereiste taken verrichten en meer bepaald de volgende:

  1. aankoop van petroleum en/of petroleumproducten;
  2. met geregistreerde oliemaatschappijen en buitenlandse oliemaatschappijen contracten afsluiten over het ter beschikking stellen van die producten;
  3. aankoop, bouw en/of huur van opslagcapaciteit om de voorraden in eigendom te stockeren.

  Statuten en structuur van APETRA

  De statuten van APETRA zijn vastgelegd bij koninklijk besluit, na goedkeuring door de ministerraad van 31 maart 2006. Dat geldt ook voor de beheersovereenkomst tussen APETRA en de minister van Energie.

  APETRA wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit:

  1. een voorzitter, aangesteld door de minister van Energie;
  2. drie sectorvertegenwoordigers: één afgevaardigde van de Belgische Petroleumfederatie, één afgevaardigde van de Belgische Petroleumunie en één afgevaardigde van de Belgische Associatie van Tankparkeigenaars.
  3. drie overheidsvertegenwoordigers: één afgevaardigde van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, één afgevaardigde van de FOD Financiën en één afgevaardigde van de FOD Binnenlandse Zaken;
  4. één regeringscommissaris.

  De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen ten aanzien van de wet en de statuten van APETRA wordt binnen APETRA toevertrouwd aan een college van commissarissen dat twee leden telt.

  Registratie van in aanmerking komende depots bij APETRA

  Wenst uw maatschappij in aanmerking te worden genomen voor het opslaan van de voorraden van APETRA?

  Ga na of uw depot(s) voldoet/voldoen aan de voorwaarden en dien uw erkenningsaanvraag in.

  Voorwaarden om als depot bij APETRA in aanmerking te komen

  Om in aanmerking te kunnen komen voor het herbergen van de voorraden van APETRA, te weten de voorraden in eigendom van APETRA en de voorraden die APETRA ter beschikking gesteld krijgt van andere oliemaatschappijen, moeten depots voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in het koninklijk besluit dat de depotvereisten voor de voorraden van APETRA vastlegt.

  De depotvereisten zijn de volgende:

  1. een minimumcapaciteit van 5.000 m3 hebben;
  2. bevoorraad kunnen worden door:
   • lichters en/of
   • zeeschepen en/of
   • treinen en/of
   • tankwagens en/of
   • pijpleidingen;
  3. over faciliteiten beschikken om de voorraden van APETRA uit het depot te kunnen halen. De beladingoperaties moeten kunnen beginnen binnen de 24 uur na het verzoek van APETRA;
  4. in het geval van een bevoorradingscrisis is het depot toegankelijk voor alle merken, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van het depot.

  Werkwijze voor registratie van een depot bij APETRA

  Indien een of meerdere depots – waarvan uw onderneming eigenaar is – aan deze voorwaarden voldoen, kunt u met een aangetekend schrijven een depoterkenningsaanvraag richten aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.

  Vul het aanvraagformulier (DOC, 44 KB) voor erkenning in.

  Stuur het naar:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie
  Aardolie en FAPETRO
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Tel.: 02 277 62 96
  Fax: 02 277 50 69
  E-mail: petrole-fapetro@economie.fgov.be

  Bij uw erkenningsaanvraag moet u volgende documenten voegen:

  1. een plattegrond van de opslagplaats met aanduiding van de ligging, de inhoud en de technische kenmerken van de tanks (al dan niet verwarmd, onder- of bovengronds, al dan niet met vlottend dak);
  2. een nauwkeurige beschrijving van de laad- en losfaciliteiten van het depot;
  3. een nauwkeurige beschrijving van de toegangswegen tot het depot;
  4. de te volgen voorschriften om toegang te krijgen tot de opslagplaats.

  De Algemene Directie Energie beslist per in aanmerking komend depot over de erkenning ervan en betekent haar beslissing aan de aanvrager binnen de maand na ontvangst van de erkenningsaanvraag. Een negatieve beslissing wordt met redenen omkleed. Bij gebrek aan een beslissing binnen voornoemde termijn wordt de aanvraag geacht goedgekeurd te zijn.

  Uw verplichtingen als opslagplaats bij APETRA

  Het statuut van in aanmerking komend depot houdt in dat:

  1. de eigenaar de Algemene directie Energie onverwijld op de hoogte brengt van elke wijziging in de voorwaarden en in de documenten opgesomd in deze brief;
  2. de depoteigenaar, indien hij hoeveelheden voor rekening van APETRA opslaat, de kwantitatieve en kwalitatieve controle van deze voorraden door de overheid toelaat en maandelijks een aangifte van de voorraden bezorgt aan de Algemene Directie Energie.

  Raadpleeg de lijst van in aanmerking komende depots (PDF, 51.08 KB) die ingeschreven zijn in het openbaar register dat wordt beheerd door de Algemene Directie Energie.

  APETRA-bijdrage

  De APETRA-bijdrage is het bedrag dat bedrijven met een accijnsnummer voor minerale oliën per productcategorie rechtstreeks aan APETRA moeten betalen wanneer deze producten in verbruik worden gesteld. Het bedrag dient ter financiering van de werkingskosten van de nv APETRA.

  Deze bijdrage wordt aan de eindverbruiker gefactureerd via de prijsstructuur van de Programmaovereenkomst. Iedereen die een van de betrokken petroleumproducten aankoopt, draagt via de eindprijs mee aan de cofinanciering van de APETRA-bijdrage.

  De Algemene Directie Energie van de FOD Economie berekent elk kwartaal de APETRA-bijdrage voor elke productcategorie. De bijdrage kan stijgen of dalen naargelang de parameters op basis waarvan de bijdrage wordt berekend.

  Deze parameters zijn:

  1. de kosten voor het huren en/of afschrijven van opslagcapaciteit;
  2. de kosten voor het aanvullen van het product;
  3. de kosten voor het controleren van de voorraden bij diegenen die aan stockeerplicht onderworpen zijn;
  4. de kosten voor de interne voorraadcontrole door APETRA en de werkingskosten van APETRA;
  5. de kosten van de financiële lasten op de waarde van het product.

  De exacte formule van de APETRA-bijdrage en de definities van de parameters staan in het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekeningswijze en inningswijze van de bijdrage voor APETRA.

  De FOD Economie deelt via zijn website het bedrag van de APETRA-bijdrage mee, ten laatste 15 kalenderdagen voor het begin van een nieuw kwartaal.

    1.01.2019 t.e.m. 31.03.2019  01.04.2019 t.e.m. 30.06.2019 01.07.2019 t.e.m. 30.09.2019 1.10.2019 t.e.m. 31.12.2019
  Categorie 1  Benzine 7,68 euro/1000 l 6,81 euro/1000 l 7,81 euro/1000 l 7,40 euro/1000 l
  Categorie 2  Gasolie 8,55 euro/1000 l 7,74 euro/1000 l 8,02 euro/1000 l 7,48 euro/1000 l
   Kerosine (luchtvaart) 4,28 euro/1000 l 3,87 euro/1000 l 4,01 euro/1000 l 3,74 euro/1000 l
  Categorie 3  Stookolie 7,00 euro/ton 6,30 euro/ton 6,74 euro/ton 6,30 euro/ton

  APETRA en Belgische wet op de verplichte voorraden

  De wet van 26 januari 2006, zoals gewijzigd bij de wet van 13 juni 2013, bepaalt de wijze waarop België de voorraden waarover het in het kader van de internationale regelgeving en de Europese Richtlijn 2009/119/EG) moet beschikken, moet aanhouden en beheren.

  Het Internationaal Energieagentschap en de Europese Commissie verplichten de lidstaten een reserve van petroleum en petroleumproducten voor ten minste 90 dagen aan te leggen.

  De verplichte Belgische voorraden worden integraal beheerd door APETRA.

  Om redenen van bevoorradingszekerheid zijn de werkvoorraden van de grotere marktdeelnemers afgewerkte aardolieproducten of mengcomponenten die zich op de Belgische markt bevinden.

  APETRA doet voor de voorraden die het onder zijn hoede heeft:

  1. deels een beroep op de werkvoorraden van de olie-industrie door middel van tenders met de vereiste garanties inzake kwaliteit en beschikbaarheid van het product, en
  2. deels een beroep op ruwe aardolie en aardolieproducten die het in eigendom verkrijgt.

  APETRA doet:

  1. voor benzine via tenders een beroep op de werkvoorraden;
  2. voor de zware oliën eveneens via tenders een beroep op de werkvoorraden;
  3. voor de middeldistillaten en voor ruwe aardolie deels via tenders een beroep op werkvoorraden en deels op voorraden in eigendom.

  De voorraden die APETRA beheert bestaan voor maximum 60 % uit voorraden ruwe olie.

  Krachtens de wet mag APETRA zijn stockeerverplichting invullen met:

  1. afgewerkt product,
  2. halfafgewerkt product of
  3. ruwe aardolie volgens raffinagecoëfficiënten die zijn overeengekomen met de Algemene Directie Energie.

  APETRA mag ook een deel van de voorraden in het buitenland herbergen, hetzij via voorraden van producten van buitenlandse marktdeelnemers (voor maximum 30 % van zijn stockeerplicht), hetzij via ruwe aardolie in eigendom die het in het buitenland ondergronds stockeert (de zogeheten "cavernes").

  Ondernemingen die verplichte voorraden opslaan voor rekening van APETRA, van een buitenlandse instantie of een buitenlandse marktdeelnemer, moeten de overheid daarvan op maandbasis inlichten met een bij ministerieel besluit vastgelegd formulier.

  Op het niet-naleven van de wet inzake de verplichte voorraden staan ernstige sancties, waaronder de intrekking van het accijnsnummer.

  Laatst bijgewerkt
  13 september 2019