Table of Contents

  APETRA (Agence de Pétrole – Petroleum Agentschap) beheert de Belgische veiligheidsvoorraden. Het agentschap werd opgericht door de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad (…) en werd vanaf 1 april 2012 de enige beheerder van de Belgische veiligheidsvoorraden.
  Het beheer van de veiligheidsvoorraden houdt het volgende in:

  • aankoop van aardolie en/of aardolieproducten;
  • met geregistreerde oliemaatschappijen en buitenlandse oliemaatschappijen contracten afsluiten over het ter beschikking stellen van die producten, waarbij APETRA in geval van een crisis het recht heeft deze producten aan te kopen;
  • aankoop, bouw en/of huur van opslagcapaciteit om de voorraden die APETRA aankoopt als veiligheidsvoorraad te stockeren.

  APETRA en haar werking wordt gefinancierd door de zgn. APETRA-bijdrage, die deel uitmaakt van de berekening van de maximumprijzen voor aardolieproducten. De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen ten aanzien van de wet en de statuten van APETRA is toevertrouwd aan een college van commissarissen dat twee leden telt, waaronder het Rekenhof. Het Rekenhof stelt jaarlijks een rapport op over de uitvoering van de taken van openbare dienst ter informatie van het Parlement.

  De Algemene Directie Energie van de FOD Economie zetelt in de Raad van Bestuur van APETRA.

  APETRA heeft regelmatig nood aan opslagcapaciteit in België, maar ook in nabijgelegen EU-lidstaten. Vooraleer een bedrijf in aanmerking kan komen voor het herbergen van de voorraden van APETRA moeten depots geregistreerd worden bij de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Volgend registratieformulier (DOC, 44 KB) dient bezorgd te worden aan de Algemene Directie Energie op volgend emailadres: petrole-fapetro@economie.fgov.be. Om in aanmerking te kunnen komen voor het herbergen van de voorraden van APETRA, moeten depots voldoen aan bepaalde bijkomende voorwaarden. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van APETRA.

  APETRA-bijdrage

  De APETRA-bijdrage is het bedrag dat bedrijven met een accijnsnummer voor minerale oliën per productcategorie rechtstreeks aan APETRA moeten betalen wanneer deze producten in verbruik worden gesteld. Het bedrag dient ter financiering van de werkingskosten van APETRA.

  Deze bijdrage wordt aan de eindverbruiker gefactureerd via de prijsstructuur van de Programmaovereenkomst. Iedereen die een van de betrokken petroleumproducten aankoopt, draagt via de eindprijs mee aan de cofinanciering van de APETRA-bijdrage.

  1. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie berekent elk kwartaal de APETRA-bijdrage voor elke productcategorie.

  De exacte formule van de APETRA-bijdrage en de definities van de parameters staan in het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekeningswijze en inningswijze van de bijdrage voor APETRA.

  De FOD Economie deelt via zijn website het bedrag van de APETRA-bijdrage mee, ten laatste 15 kalenderdagen voor het begin van een nieuw kwartaal.

    01.10.2023 t.e.m. 31.12.2023 01.01.2024 t.e.m. 31.03.2024 01.04.2024 t.e.m. 30.07.2024
  Categorie 1  Benzine 13,85 euro/1000 l 13,93 euro/1000 l 11,97 euro/1000 l
  Categorie 2  Gasolie 14,04 euro/1000 l 15,88 euro/1000 l 13,98 euro/1000 l
   Kerosine (luchtvaart) 7,02 euro/1000 l 7,94 euro/1000 l 6,95 euro/1000 l
  Categorie 3  Stookolie 10,28 euro/ton 11,14 euro/ton 9,81 euro/ton
  Laatst bijgewerkt
  6 maart 2024