Table of Contents

  Context van de raadpleging

  Op 1 april 2022 keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

  Dit voorontwerp van wet heeft tot doel de activering van de nucleaire reactoren van Doel 4 en Tihange 3 voor nog eens 10 jaar toe te staan, en dit nadat rekening werd gehouden met de resultaten van de milieueffectenbeoordeling, de openbare raadpleging, de raadpleging van de betrokken autoriteiten en de grensoverschrijdende raadplegingen in de zin van de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, overeenkomstig het arrest met referentie 34/2020 van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020.

  Het project speelt een vitale rol in het vrijwaren van de elektriciteitsbevoorradingszekerheid van het land, ook is het project in overeenstemming met het beleid dat de Europese Commissie wenst te voeren voor een verhoogde onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gediversifieerde energievoorziening.

  Documentatie over het milieueffectrapport "Levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3"

  Het milieueffectrapport is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. Er is ook een Engelse courtesy vertaling (PDF, 545.28 KB) beschikbaar. De niet-technische samenvatting ervan is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

  Onafhankelijke deskundigen hebben een verduidelijkende nota over de impact van stikstof (PDF, 939.37 KB) verstrekt naar aanleiding van advies 75.109/16 van de Raad van State.

  Raadpleging van het publiek

  Van 15 april tot 15 juni 2021, werd aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een publieksraadpleging over het volledige milieueffectbeoordelingsdossier voor het uitstel van de desactivatie van Doel 4 en Tihange 3.

  Alle antwoorden die op de specifieke site ingegeven zijn en de antwoorden die in het kader van die publieke raadpleging rechtstreeks naar de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gestuurd zijn, werden geanalyseerd. U kunt de details ervan raadplegen in het document "Publieksraadpleging en grensoverschrijdende consultatie uitstel desactivatie Doel 4 en Tihange 3 (PDF, 8.38 MB)". 
   

  Adviezen van de betrokken nationale overheden

  Gewestelijke overheden

  Lokale overheden

  Milieuoverheden

  Grensoverschrijdende notificaties

  Op 20 maart 2023 werd aan de landen die zich binnen een straal van 1.000 km rond de reactoren Doel 4 en Tihange 3 bevonden meegedeeld dat er een milieueffectanalyse werd uitgevoerd voor het uitstel van de desactivering van die reactoren.  Onderstaande landen hebben op die notificatie gereageerd.
  Raadpleeg de institutionele reacties van die landen via onderstaande linken.

  Persoonlijke gegevens en reacties van particulieren zijn uit deze documenten gehaald.

  Duitsland

  Oostenrijk

  Ireland

  Groothertogdom Luxemburg

  Nederland

  Polen

  Denemarken

  Zweden

  Noorwegen

  Hongarije

  Tsjechië

   

  Wijziging van de wet over de kernuitstap

  Op 26 februari 2024 diende de minister van Energie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp in tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. Het wetsontwerp vloeit voort uit een studie over de milieueffecten van het uitstel van de buitengebruikstelling van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3, de raadpleging van het publiek en de adviezen van de nationale autoriteiten en de grensoverschrijdende notificaties.

  Bij dit wetsontwerp is het document “Milieueffectbeoordeling en gemotiveerd besluit in het kader van de goedkeuring van een wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie” gevoegd. Dit document vat  de milieuprocedure samen die voorafgaat aan de goedkeuring van een milieuproject.

  Op 26 april 2024 werd de wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 goedgekeurd.
  De parlementaire discussies over de goedkeuring van deze wet zijn beschikbaar op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  .

  Laatst bijgewerkt
  6 juni 2024