Wanneer een onderneming aan de consument goederen of diensten verkoopt via het internet, dan is de regelgeving over de verkoop op afstand van toepassing.

Opgelet!

Deze reglementering is niet van toepassing op:

  • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;
  • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Wetgeving

art. VI.45 en volgende WER

Informatie aan de consument

De onderneming verstrekt de precontractuele informatie (PDF, 291.79 KB) aan de consument op een manier die is aangepast aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, in een duidelijke en begrijpelijke taal.

Als deze informatie verstrekt wordt op een duurzame gegevensdrager, moet ze leesbaar zijn.

Bestelling met betaalverplichting

Als een overeenkomst een betaalverplichting voor de consument inhoudt, dan informeert de onderneming de consument vooraf over de volgende punten:

  • de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
  • de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen en extra kosten;
  • de duur van de overeenkomst en eventueel de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen als het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlenging betreft;
  • de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst.

Als de consument bovendien een knop of soortgelijke functie moet aanklikken om de bestelling te plaatsen, dan moet daarop goed leesbaar "bestelling met betaalverplichting" of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering voorkomen, waarbij blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te betalen.

Als de onderneming deze verplichting niet respecteert, dan is de consument niet gebonden door de overeenkomst of de bestelling.

Wetgeving

art. VI.46, § 2 WER

Beperking van levering en aanvaarde betaalmiddelen

Eventuele beperkingen van levering en aanvaarde betaalmiddelen moeten ook duidelijk aangegeven worden aan het begin van het bestelproces.

Wetgeving

art. VI.46, § 3 WER

Onmiddellijke uitvoering van een leveringsovereenkomst van digitale inhoud

Wanneer de consument ermee ingestemd heeft om een overeenkomst te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden), dan heeft hij geen herroepingsrecht.

Bijvoorbeeld: software, toepassingen, enz. online downloaden.

In dat geval moet de consument, voor het begin van de uitvoering van de dienst, het volgende op een duurzame gegevensdrager ontvangen:

  • de bevestiging van de overeenkomst;
  • de bevestiging van zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming met de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst
  • zijn erkenning van het verlies van zijn herroepingsrecht.

Wetgeving

art. VI.46, § 7 WER

Verplichting tot uitgebreide informatie

Buiten het geheel van voorschriften die van toepassing zijn op de verkoop op afstand, moet de onderneming de bepalingen van het boek XII “Recht van de elektronische economie” van het Wetboek van economisch recht (boek XII WER) naleven. Deze voorzien in een versterkte informatieplicht voor personen die goederen of diensten op het internet kopen.

Onlinebeslechting van geschillen

Dit betreft de overeenkomsten die online gesloten werden tussen een consument en een onderneming gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende aankopen.

Sinds 15 februari 2016 moeten ondernemingen die verkoop- of dienstenovereenkomsten online aanbieden, op hun website linken naar het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Het doel van dat platform is om de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen, die aangeboden worden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie.

Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, dan kunt u terecht bij het “ODR”-contactpunt (Online Dispute Resolution) dat vermeld staat op het platform.

De informatie over het bestaan van dat platform wordt, indien van toepassing, ook verstrekt in de algemene voorwaarden die gelden voor verkoop- en dienstenovereenkomsten via het internet (PDF, 120 KB).

De informatieplicht over het onlineplatform is eveneens van toepassing op de websites van “marktplaatsen” (type eBay)​​​​​​​.

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Algemene Directie Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. Meld een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk op het onlinemeldpunt: meldpunt.belgie.be​​​​​​​

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst helpt u. Om er een beroep op te kunnen doen, moet u vooraf getracht hebben tot een (schriftelijke) minnelijke schikking te komen met de onderneming.

Consumentenombudsdienst

Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: +32 2 702 52 20
Fax: +32 2 808 71 29
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: https://www.consumentenombudsdienst.be

Op het volgende adres vindt u een onlineformulier: https://mediationconsommateur.be/nl/klachtenformulier

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt consumenten informatie en begeleiding aan bij een geschil met een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland.

Europees Centrum voor de Consument

Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: +32 2 542 33 89
Fax: +32 2 542 32 43
E-mail: info@eccbelgium.be
Website: http://www.eccbelgie.be/

De elektronische betalingen

Elektronische betalingen worden beschouwd als betalingsdiensten geregeld door de titel 3 betalingsdiensten van boek VII van het Wetboek van economisch recht.

Laatst bijgewerkt
6 december 2019

Laatste nieuws voor dit thema