Table of Contents

  Belang van de Horecasector

  De horecasector is een belangrijke sector voor de Belgische economie. De sector stelt 120.000 mensen tewerk en telt meer dan 40.000 zelfstandige ondernemers. Het betreft een van de laatste economische sectoren die erin slaagt om arbeidsplaatsen te behouden en te creëren voor ongeschoolde of weinig geschoolde arbeidskrachten.

  Het is van groot belang dat deze sector goed kan blijven functioneren, niet alleen voor de betrokken ondernemingen en werknemers, maar ook voor de consument.

  Gedragscode

  De Belgische Brouwers, FeBeD, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel hebben in onderling overleg een gedragscode voor goede relaties tussen de brouwers, drankenhandelaars en de horecasector (PDF, 902.2 KB) opgesteld. Met die gedragscode wensen de betrokken sectoren hun partnerschap te bevestigen en verder te versterken.

  De gedragscode wil ook bijdragen tot een gezond ondernemingsklimaat met rendabele ondernemingen.

  De sectororganisaties en beroepsverenigingen die geen partner zijn bij de gedragscode worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de gedragscode

  Verzoeningscommissie

  Er werd een verzoeningscommissie opgericht om toe te zien op de naleving en de interpretatie van de gedragscode. De verzoeningscommissie heeft tot doel de partijen betrokken bij een geschil m.b.t. een drankafnamecontract te verzoenen, en zo nodig advies te verlenen.

  Procedure

  Hier vindt u informatie in een notendop om een zaak bij de Verzoeningscommissie Drankafnamecontracten op te starten.

  Let op, raadpleeg zeker het procedurereglement (PDF, 280.71 KB) alvorens de procedure op te starten.

  U heeft een geschil. Hoe dient u een zaak in bij de Verzoeningscommissie?

  1. Vul het aanvraagformulier (DOCX, 28.11 KB) in.
   Druk het ingevuld aanvraagformulier volledig af, zorg voor ondertekening door de persoon die hiertoe bevoegd is.
    
  2. Vul de akte van opdracht (DOCX, 23.72 KB) in.
   Druk de ingevulde akte van opdracht af, zorg voor ondertekening door beide partijen.
    
  3. Voeg de nodige documenten toe.
   Bij uw aanvraag moet minstens een kopie van uw drankafnamecontract worden gevoegd.

   Zorg ook voor bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die optreedt voor de rechtspersoon (d.i. de persoon die het aanvraagformulier ondertekent en de rechtspersoon kan vertegenwoordigen op de zitting).

   Indien u een aanvraag indient voor een rechtspersoon (vennootschap/vereniging), bent u verplicht bij uw aanvraag een bewijsstuk toe te voegen waaruit uw vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt om op te treden voor deze rechtspersoon. Dit kan een kopie zijn van de publicatie van uw vertegenwoordigingsbevoegdheid in het Belgisch Staatsblad of een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Enkel uw identiteitskaart volstaat dus niet.

   Dit is niet nodig indien uw rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een advocaat.

   Dit is niet nodig indien u in eigen naam (voor een natuurlijk persoon) een aanvraag indient.

   Treedt u op als gevolmachtigde voor een natuurlijk persoon, dan moet u een bewijs van uw volmacht toevoegen.
    

  4. Stuur alle volledig ingevulde en ondertekende documenten, inclusief dossierstukken, op naar vc.cc@economie.fgov.be

  U heeft een zittingsdatum ontvangen. Hoe bereidt u zich voor op de zitting?

  Uiterlijk twee weken vóór de zitting moet de Verzoeningscommissie beschikken over al uw stavingsstukken. Bezorg deze dus tijdig en bezorg de andere partij(en) een kopie.

  Op de zitting wordt aan alle partijen (zowel natuurlijke personen als vertegenwoordigers van rechtspersonen) gevraagd zich te identificeren. Zorg er dus voor dat u uw identiteitskaart bij u hebt.

  Indien u een rechtspersoon vertegenwoordigt, moet u tevens bewijs van uw vertegenwoordigingsbevoegdheid voorleggen (zie bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid).

  U kunt op de zitting uw standpunt mondeling toelichten.

  U bent opgeroepen voor de zitting en wenst een derde partij te betrekken in de procedure?

  De procedure laat toe dat een derde partij of een derde contractpartij in de procedure wordt betrokken. U richt hiervoor bij voorkeur een schriftelijk verzoek aan de Verzoeningscommissie via e-mail (vc.cc@economie.fgov.be). Dergelijk verzoek kan ook mondeling op de zitting.

  In welke taal verloopt de procedure?

  De verzoeningsprocedure verloopt in het Nederlands indien het geschil gaat om een drankafnamecontract dat werd opgesteld in het Nederlands.

  De verzoeningsprocedure verloopt in het Frans indien het geschil gaat om een drankafnamecontract dat werd opgesteld in het Frans.

  Indien het drankafnamecontract is opgesteld in een andere taal, wordt de taal van de procedure bepaald overeenkomstig artikel 5 van het procedurereglement.

  Laatst bijgewerkt
  30 april 2020

  Laatste nieuws voor dit thema