Table of Contents

  Belang van de horecasector

  De horecasector is een belangrijke sector voor de Belgische economie. De sector stelt 135.000 mensen tewerk en telt meer dan 40.000 zelfstandige ondernemers.

  Het is van groot belang dat deze sector goed kan blijven functioneren, niet alleen voor de betrokken ondernemingen en werknemers, maar ook voor de consument.

  Gedragscode voor goede relaties

  De Belgische Brouwers, FeBeD, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel hebben in onderling overleg een gedragscode voor goede relaties tussen de brouwers, drankenhandelaars en de horecasector (PDF, 902.2 KB) opgesteld. Met die gedragscode wensen de betrokken sectoren hun partnerschap te bevestigen en verder te versterken.

  De gedragscode wil ook bijdragen tot een gezond ondernemingsklimaat met rendabele ondernemingen.

  Op 1 juli 2022 is een addendum (PDF, 1.09 MB) ondertekend waarin de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de (niet gehaalde) leveringsquota worden geregeld.

  De sectororganisaties en beroepsverenigingen die geen partner zijn bij de gedragscode worden aangemoedigd om zich aan te sluiten.

  Verzoeningscommissie

  Er werd een Verzoeningscommissie opgericht om toe te zien op de naleving en de interpretatie van de gedragscode. De Verzoeningscommissie heeft tot doel de partijen betrokken bij een geschil m.b.t. een drankafnamecontract te verzoenen, en zo nodig advies te verlenen.

  Procedure

  Hier vindt u informatie in een notendop om een zaak bij de Verzoeningscommissie Drankafnamecontracten op te starten.

  Let op, raadpleeg zeker het procedurereglement (PDF, 280.71 KB)  alvorens de procedure op te starten.

  U heeft een geschil. Hoe dient u een zaak in bij de Verzoeningscommissie?

  1. Vul het aanvraagformulier voor rechtspersonen (DOCX, 67.06 KB) of het aanvraagformulier voor natuurlijke personen (DOCX, 67.85 KB) in.
   Druk het ingevuld aanvraagformulier volledig af, zorg voor ondertekening door de persoon die hiertoe bevoegd is.
  2. Vul de akte van opdracht (DOCX, 23.72 KB) in.
   Druk de ingevulde akte van opdracht af, zorg voor ondertekening door beide partijen.
  3. Voeg de nodige documenten toe.
   Bij uw aanvraag moet minstens een kopie van uw drankafnamecontract worden gevoegd.
  4. Betaal het inschrijvingsgeld van 250 Eur op de volgende rekening:
   BE57 7340 3849 2235 – BIC: KRED BE BB
   Op naam van Advocatenkantoor De Groote - De Man.

   Vermeld de naam van de aanvrager (vereniging of bedrijf).
  5. Stuur alle volledig ingevulde en ondertekende documenten, inclusief dossierstukken, op naar vc.cc@economie.fgov.be .

  U heeft een zittingsdatum ontvangen. Hoe bereidt u zich voor op de zitting?

  Uiterlijk twee weken vóór de zitting moet de Verzoeningscommissie beschikken over al uw bewijsstukken. Bezorg deze dus tijdig en bezorg de andere partij(en) een kopie.

  Op de zitting wordt aan alle partijen (zowel natuurlijke personen als vertegenwoordigers van rechtspersonen) gevraagd zich te identificeren. Zorg er dus voor dat u uw identiteitskaart bij u hebt.

  U kunt op de zitting uw standpunt mondeling toelichten.

  U bent opgeroepen voor de zitting en wenst een derde partij te betrekken in de procedure?

  De procedure laat toe dat een derde partij of een derde contractpartij in de procedure wordt betrokken. U richt hiervoor bij voorkeur een schriftelijk verzoek aan de Verzoeningscommissie via e-mail (vc.cc@economie.fgov.be). Dergelijk verzoek kan ook mondeling op de zitting.

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2023

  Laatste nieuws voor dit thema