Veelgestelde vragen over telecommunicatie

Op 25 juli 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatieExterne link. Ze wijzigt de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en houdt voor de consument een aantal wijzigingen in. De belangrijkste impact heeft wellicht de bepaling dat vanaf 1 oktober 2012 een operator geen schadevergoeding mag vorderen voor de beëindiging van een contract van onbepaalde duur of voor de vroegtijdige beëindiging van een contract van bepaalde duur na afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van het contract. Deze en een aantal andere wijzigingen komen hier aan bod.

De regel houdt in dat de operator geen schadevergoeding mag vorderen voor de beëindiging van een contract van onbepaalde duur of voor de vroegtijdige beëindiging van een contract van bepaalde duur na afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van het contract.

De schadevergoeding die een operator bij de vroegtijdige beëindiging van een contract van bepaalde duur gedurende de eerste zes maanden kan vorderen, mag niet hoger zijn dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn tot aan de afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van het contract indien dat niet vroegtijdig beëindigd was.

Tijdens de eerste zes maanden van de overeenkomst kunt u de overeenkomst niet verbreken. Doet u dit toch, dan zal u maximaal het volledige abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn tot aan de afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van het contract, moeten betalen.

Nieuw in de wet is ook dat het contract kan worden beëindigd op elk moment waarop de abonnee dit wenst en desgevallend met onmiddellijke ingang, uiteraard onder voorbehoud van bovenstaande regel.

Zou u de overeenkomst na 2 maanden reeds willen verbreken dan kan dat: u moet dan wel 6 maanden betalen, maar de operator zal alles in het werk moeten stellen om op technisch vlak te zorgen voor ontkoppeling van zijn apparatuur en/of de overstap naar een nieuwe operator.

De regel geldt voor elke abonnee (dat kan een consument of een onderneming zijn) die niet over meer dan 5 oproepnummers beschikt. Veel kleine ondernemingen en KMO’s zullen dus van deze regel kunnen genieten.

De regel geldt voor contracten die betrekking hebben op de levering van internetdiensten, televisie en mobiele en vaste telefonie. Indien het contract betrekking heeft op een gebundeld geheel van diensten (bij voorbeeld internet en televisie), dan geldt de regel voor alle diensten die in het contract zijn begrepen. De regel moet dus worden toegepast op het ganse contract en niet op slechts één of meerdere onderde(e)l(en) ervan. Heeft u een abonnement voor televisie en internet samen, dan kan niet enkel het onderdeel televisie worden opgezegd; u zal in dat geval het volledige contract moeten opzeggen, en indien u internet bij dezelfde operator wenst te behouden, moet u een nieuw contract voor de levering van internetdiensten aangaan.

Ja, maar dan moet het volledige abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn tot aan de afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van het contract nog worden voldaan.

U hebt het recht de vervaltermijn van het contract te bepalen. U hebt zelfs het recht het contract onmiddellijk op te zeggen. Uw operator zal aan de betrokken dienstlevering zo snel mogelijk een einde maken, rekening houdend met de beschikbare technische middelen. Hij zal u een schriftelijke bevestiging van de opzegging sturen. Indien u de vervaldatum van het contract niet preciseert, kan de operator u verplichten de in het contract vastgelegde termijnen in acht te nemen.

De nieuwe wet verbiedt niet dat een contract van bepaalde of onbepaalde duur, door dezelfde operator, vervangen wordt door een nieuw contract van bepaalde duur, maar er wordt wel vereist dat u uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hiervoor geeft. Dit betekent in concreto bijvoorbeeld dat een louter telefonisch gesprek met een dergelijke abonnee, waarin toegestemd zou worden met een vervanging, niet volstaat om het bestaande contract te vervangen door een nieuw contract van bepaalde duur.

Zolang u niet uitdrukkelijk en schriftelijk, dit wil zeggen op papier of via elektronische weg (klikbaar elektronisch bericht, zoals bv. e-mail, het aanvinken van een daartoe voorzien vakje op een website, een sms naar een nummer dat door de operator is ingesteld voor het ontvangen van opzeggingen”) uw toestemming hebt gegeven om uw contract te vervangen door een ander contract, blijft het oorspronkelijke contract bestaan en zal dit desgevallend verlengd worden en omgezet in een contract van onbepaalde duur.

Er wordt eveneens vereist dat u ervan op de hoogte wordt gebracht dat uw lopende contract van bepaalde duur bij (stilzwijgende) verlenging normaal gezien op de vervaldatum omgezet wordt in een contract van onbepaalde duur dat zodoende op ieder ogenblik kosteloos opgezegd kan worden, mits inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden. Ook deze regels gelden voor alle abonnees die niet meer dan 5 oproepnummers hebben.

De regel geldt zowel voor nieuwe contracten als voor contracten die reeds waren aangegaan vóór 1 oktober 2012.

De opzeg kan door alle schriftelijke middelen gebeuren: brief, e-mail, aangetekende post, enz., zolang het maar op schriftelijke wijze is; dit kan bij voorbeeld de vorm aannemen van een klikbaar elektronisch bericht, zoals een e-mail, het aanvinken van een daartoe voorzien vakje op een website, een sms naar een nummer dat door de operator is ingesteld voor het ontvangen van opzeggingen, … indien de operator deze middelen ter beschikking stelt. Telefonisch opzeggen volstaat dus niet. Maar de opzeg moet dus niet langer bij aangetekende brief gebeuren en de abonnee moet geen reden voor opzeg geven.

Bij de vroegtijdige beëindiging van het contract kan een bijkomende schadevergoeding gevorderd worden, die echter niet hoger mag zijn dan de restwaarde van het product op het ogenblik van de beëindiging van het contract.

Indien het krijgen van eindapparatuur gebonden is aan het inschrijven op een abonnement van bepaalde duur (zoals een abonnement dat is gekoppeld aan de terbeschikkingstelling van een gsm), dan moet de operator een aflossingstabel toevoegen, waarin de restwaarde van het eindapparaat gedurende elke maand van de looptijd van het contract van bepaalde duur wordt gepreciseerd. De maximale afschrijvingslooptijd mag niet meer bedragen dan vierentwintig maanden.

De nieuwe telecomcontracten mogen een looptijd van maximaal 24 maanden hebben. De wet voorziet er eveneens in dat de operatoren hun klanten de mogelijkheid moeten bieden om een contract met een initiële looptijd van maximal.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018