Op 25 juli 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Zij wijzigt de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en voert voor de consument meerdere veranderingen in. Het voornaamste onderdeel van die wet is de bepaling dat een operator vanaf 1 oktober 2012 geen kosten meer mag aanrekenen bij de opzegging van een overeenkomst van onbepaalde duur of bij een vroegtijdige opzegging van een contract van bepaalde duur na de zesde maand die volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst. Deze wijziging alsook andere aanpassingen komen aan bod in deze FAQ.

Een operator mag geen kosten aanrekenen voor het opzeggen van een overeenkomst van onbepaalde duur of het vroegtijdig opzeggen van een contract van bepaalde duur na de zesde maand die volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De vergoeding die een operator vraagt bij vervroegde opzegging van een contract van bepaalde duur in de loop van de eerste 6 maanden mag niet hoger zijn dan de abonnementskosten die nog tot op het einde van die periode van 6 maand na de inwerkingtreding van het contract verschuldigd zouden zijn indien het contract niet vervroegd werd opgezegd.

U mag het contract niet verbreken tijdens de eerste 6 maanden. Beslist u dat toch te doen, dan moet u maximaal alle abonnementskosten betalen die u nog verschuldigd bent tot het einde van de 6e maand na de inwerkingtreding van het contract.

De abonnee  mag te allen tijde een einde mag maken aan zijn contract, uiteraard onder voorbehoud van de hiervoor vermelde regel. Als u bijvoorbeeld na 2 maanden het contract wilt verbreken, dan is dat mogelijk maar moet u de tegenwaarde van de volle 6 maanden abonnement betalen en moet de operator van zijn kant op technisch vlak alles in het werk stellen om zijn apparatuur af te koppelen en/of de overgang naar een andere operator te organiseren.  

De maatregel geldt voor alle consumenten en abonnees met niet meer dan 9werknemers. Heel wat kleine firma's of kmo's kunnen er dus gebruik van maken. 

De maatregel slaat op contracten voor het leveren van diensten voor het internet, televisie en vaste en mobiele telefonie. Indien het contract een dienstenpakket behelst (bijvoorbeeld internet en televisie), dan slaat de maatregel op alle diensten in het pakket. De opzegging heeft dan ook betrekking op het volledige contract en niet op een van de aangeboden diensten. Als u een combinatieabonnement voor televisie en internet hebt, kunt u niet alleen het luik televisie opzeggen maar moet u het gehele contract opzeggen. Als u dezelfde operator wel wilt behouden voor het internet, dan zult u een nieuw contract moeten sluiten voor het leveren van die dienst.

Ja, maar in dat geval moet u de abonnementskosten betalen die nog verschuldigd zijn tot het einde van de 6e maand na de inwerkingtreding van het contract.

U hebt het recht het ogenblik te kiezen waarop het contract eindigt, zelfs onmiddellijk.

Uw operator zal de betreffende dienst zo snel mogelijk beëindigen, rekening houdend met de beschikbare techniek. Hij bezorgt u een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Als u het ogenblik waarop het contract eindigt, niet vermeldt, kan de operator u verplichten de termijnen na te leven die in het contract bepaald zijn.

De wet laat toe dat een contract van bepaalde of onbepaalde duur door dezelfde operator wordt vervangen door een nieuw contract van bepaalde duur; de wet bepaalt evenwel dat daarvoor uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vereist is. Concreet: een telefoongesprek waarin een abonnee erin toestemt zijn contract te vervangen, volstaat niet om het huidige contract om te zetten in een nieuwe contract van bepaalde duur. 

Dus zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van uw kant, met een brief of elektronisch (een e-mail verzenden, een formulier op een website invullen of een sms sturen naar een nummer dat de operator heeft geïnstalleerd voor het ontvangen van opzeggingen), blijft het oorspronkelijke contract van kracht en wordt het desgevallend verlengd en op zijn vervaldag omgezet in een contract van onbepaalde duur. 

Ook eist de wet dat u erover wordt geïnformeerd dat uw contract van bepaalde duur wanneer het ten einde loopt (door stilzwijgende verlenging) wordt vervangen door een contract van onbepaalde duur dat te allen tijde opzegbaar is middels een opzegtermijn van maximaal 2 maanden. Deze regels gelden voor alle abonnees met niet meer dan 9 werknemers. 

De regel geldt zowel voor nieuwe contracten als voor contracten die op 1 oktober 2012 reeds liepen.

Opzeggen kan door alle schriftelijke middelen gebeuren. Dit kan met een brief of via elektronische weg (een e-mail zenden, een rubriek op een website aankruisen of een sms naar de operator sturen, indien hij dergelijke mogelijkheden ter beschikking van zijn klanten heeft gesteld). Telefonisch opzeggen volstaat dus niet. Een aangetekende brief sturen is daarentegen ook niet meer verplicht. Bovendien hoeft de abonnee ook geen redenen meer op te geven voor zijn opzegging. 

Bij vervroegde opzegging van een dergelijk contract mag een bijkomende vergoeding worden gevraagd. Ze mag evenwel niet meer bedragen dan de restwaarde van het product op het moment van de opzegging.

Indien het verkrijgen van de eindapparatuur gekoppeld is aan het nemen van een abonnement van bepaalde duur (bijvoorbeeld een gsm die men ter beschikking krijgt), moet de operator een afschrijvingstabel meeleveren waarop de restwaarde is weergegeven voor de maanden die door het contract worden gedekt. De afschrijvingstermijn mag niet langer zijn dan 24 maanden.

De maximale duur voor nieuwe contracten mag niet meer dan 24 maanden bedragen. Daarnaast moeten de operatoren hun abonnees de mogelijkheid geven een aanvankelijk contract met een maximale duur van 12 maanden af te sluiten..

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024