Opgelet! U kunt niet meer deelnemen aan deze oproep.

In het kader van het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) lanceerde de FOD Economie op 27 Juli 2022 vijf projectoproepen ter verbetering van de cyberweerbaarheid van kmo’s (<50 vte’s), inclusief zelfstandigen, actief in de traditionele sectoren (niet-technologisch) en met een lage maturiteit in cyberbeveiliging.

Die actie wordt uitgevoerd onder toezicht van de vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie, mevrouw Petra De Sutter; en de vice-eersteminister en minister van Zelfstandigen en Kmo’s, de heer David Clarinval.

Context

Het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelt zich en is inmiddels gemeengoed in een groeiend aantal economische sectoren. De COVID-19-pandemie heeft de verankering van digitale gewoonten versneld, met name door de acceptatie van e-commerce te vergroten, maar ook op het gebied van werken op afstand en contactloos betalen. De gezondheidscrisis heeft ook de kwetsbaarheid van kleine en middelgrote bedrijven, in alle sectoren, aan het licht gebracht en geleid tot een toename van cyberaanvallen.

Kmo’s hebben vaak niet de nodige expertise in huis om cyberdreigingen te herkennen en zijn in het nadeel ten opzichte van grote organisaties qua kosten, impact, enz. Bovendien hebben maar weinigen cyberstrategieën of “cyberreflexen” ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk om bedrijven en werknemers bewust te maken van het belang van cyberbeveiliging en hen te ondersteunen bij het vergroten van hun cyberweerbaarheid.

Welke thema’s waren opgeroepen voor de projecten om de cyberweerbaarheid van kmo’s en zelfstandigen te vergroten?

Projectleiders konden een project indienen via vijf verschillende projectoproepen (vier op nationaal niveau en één op regionaal niveau, zelf onderverdeeld in drie percelen, één per gewest):

 1. Nationale projectoproep – Thema 1: organisatorische maatregelen.
  Het doel van die oproep was om kmo’s bewust te maken en aan te moedigen om te handelen vanuit het belang voor hen om als organisatie een duidelijk beeld te hebben van hun cyberbeveiligingssituatie en hun preventie- en reactievermogen op een cyberincident.
   
 2. Nationale projectoproep – Thema 2: technische maatregelen.
  Het doel van die oproep was om kmo’s bewust te maken en aan te moedigen om te handelen naar het belang van het gebruik van de juiste defensie-instrumenten, die up-to-date te houden en de resultaten te kunnen interpreteren.
   
 3. Nationale projectoproep – Thema 3: opleiding en toegang tot vaardigheden.
  Het doel van die oproep was om kmo’s op te leiden en hen in staat te stellen de beste weg te bepalen om toegang te krijgen tot de nodige vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging.
   
 4. Nationale projectoproep – Thema 4: professionele ondersteuning.
  Het doel van die oproep was om kmo’s professioneel te ondersteunen bij het verbeteren van hun cybersecurity, complementair aan wat gepland is via de andere projectoproepen.
   
 5. Regionale projectoproep – Thema 5: specifieke transversale projecten.
  Het doel van die oproep was het verbeteren van de cyberbeveiliging (bewustzijn, vaardigheden, ondersteuning, enz.) van twee specifieke groepen kmo’s: vrouwelijke ondernemers en lokale handelaars. De projecten moesten worden ontwikkeld volgens een regionale aanpak, naast de acties die reeds door de regionale overheden van het betrokken Gewest worden uitgevoerd.

De vier oproepen voor nationale projecten (thema’s 1 t/m 4) hadden dezelfde voorwaarden. Alleen hun doelstellingen verschilden.

De regionale projectoproep (thema 5) had speciale voorwaarden, in lijn met zijn regionale reikwijdte.

Wie kon een project indienen?

Deze projectoproepen stonden open voor organisaties en ondernemingen, alsook consortia, die via concrete initiatieven willen bijdragen tot de cyberweerbaarheid van kmo's en zelfstandigen.

Projectleiders (een organisatie/onderneming of een vereniging van een of meer organisaties/ondernemingen) moesten aantonen dat zij:

 • beschikken over deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging en kmo's;
 • kennis hebben van de behoeften van de doelgroep;
 • ervaring hebben met het ontwikkelen van een aanbod voor deze doelgroep.

Deze oproepen stonden ook open voor organisaties en ondernemingen uit andere lidstaten van de EU.

De vereiste deskundigheid, kennis en ervaring konden worden verstrekt door uitbesteding van aan derden (maximaal 49% van het totale projectbudget).

Resultaten van de projectoproepen

De gunningsprocedure van de projectoproepen loopt nog. De winnaars van de verschillende oproepen worden in het voorjaar van 2023 bekendgemaakt.

Nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Europe en Ondernemerschap
Dienst Europa en Internationaal
4de verdieping, bureau 04B23/24
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België

E-mail: cyber4sme@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
28 februari 2023