e-Government

E-government (of electronic government) is een geïntegreerde en continue manier om openbare diensten te verlenen dankzij het optimale gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT). E-government verbetert de kwaliteit en de verlening van overheidsdiensten en versterkt de ondersteuning van het overheidsbeleid en, meer in het algemeen, van het democratische proces.

E-government houdt dus een grondige modernisering van de werking van de openbare diensten in (wat “backoffice” wordt genoemd). Administratieve procedures zoals de elektronische verzameling, verwerking en uitwisseling van gegevens in of tussen openbare besturen moeten eveneens worden aangepast om elektronische overheidsdiensten te kunnen verlenen die beantwoorden aan de behoeften van de ondernemingen. Bovendien maakt e-government het mogelijk om informatie tussen overheidsbesturen en burgers sneller uit te wisselen, vergemakkelijkt het de toegang tot informatie, biedt het een grotere doorzichtigheid op het vlak van bestuur en vermindert het de werkingskosten van de overheidsdiensten.

Kernprincipes van egovernment

Met e-government kan een openbare dienst efficiënter werken en beter beantwoorden aan de verwachtingen van de ondernemingen en de burgers.

Het succes van e-government hangt samen met een viertal voorwaarden:

 • een nieuwe opvatting over en organisatie van overheidsdiensten:
  volgens het principe van de “levenscyclus” worden overheidsdiensten voorgesteld in volgorde van de belangrijke gebeurtenissen in het leven van een onderneming (oprichting, investeringen, fiscaliteit, enz.);
 • een nauwe samenwerking tussen de overheidsdiensten:
  de verschillende door de overheidsbesturen gebruikte informaticasystemen moeten interoperabel zijn, m.a.w. onderling kunnen communiceren en informatie en kennis kunnen delen en uitwisselen;
 • vertrouwelijkheid:
  de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de openbare dienstverlening moeten gewaarborgd zijn;
 • toegankelijkheid voor iedereen:
  de overheidsdiensten moeten ervoor zorgen dat e-government de digitale kloof niet vergroot. Daarom moet een multi-platformtoegang (pc, digitale televisie, mobiele terminals, publieke internettoegang, enz.) tot de elektronische overheidsdiensten worden ontwikkeld. Overigens moeten opleidingsprogramma’s die de nodige basiskennis voor het gebruik van ICT verschaffen, worden gestimuleerd.

E-government in België

Toepassingen die door de FOD Economie ontwikkeld zijn

Public Search - My Enterprise - Belmed

De spelers op federaal niveau

De staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten is bevoegd voor e-government. Op operationeel vlak behoren de ontwikkeling en implementatie van e-government tot de bevoegdheid van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

Aangezien er voor de verlening van geïntegreerde elektronische overheidsdiensten moet worden samengewerkt tussen de openbare besturen op verschillende overheidsniveaus, werd er in maart 2001 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Dit akkoord beoogt de ontwikkeling en het beheer van een gemeenschappelijk elektronisch platform waardoor er snel en rechtstreeks kan worden gecommuniceerd zowel tussen overheidsdiensten en ondernemingen als tussen overheidsdiensten onderling. Dit elektronische platform vormt de nodige technische infrastructuur voor de verlening van geïntegreerde elektronische overheidsdiensten vanaf een portaalsite.

Het akkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten voorziet er bovendien in dat ondernemingen dezelfde unieke identificatiesleutels en de elektronische handtekening kunnen gebruiken in hun betrekkingen met de verschillende overheidsdiensten.

Overigens werd er in december 2003 een samenwerkingsovereenkomst op het vlak van administratieve vereenvoudiging gesloten tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten. Die overeenkomst is erop gericht het overleg tussen de bevoegdheidsniveaus te versterken en akkoorden te sluiten die bedoeld zijn om de administratieve procedures te vereenvoudigen.

Er kan al gebruik worden gemaakt van heel wat e-government-toepassingen om het leven van de Belgische burgers en ondernemingen te vergemakkelijken. Deze toepassingen hebben betrekking op verschillende maatschappelijke sectoren, gaande van het gezin tot het werk over justitie. Zij kunnen worden geraadpleegd op MyBelgium.be dat een “single sign-on” portaalsite is, m.a.w. het is voldoende zich via dit platform eenmaal te identificeren (via de e-ID of een token) om toegang te krijgen tot de voornoemde toepassingen. De bekendste van deze toepassingen is momenteel ongetwijfeld «Tax-on-web», waar burgers (loontrekkenden en zelfstandigen) hun belastingaangifte kunnen invullen.

De spelers op regionaal en gemeenschapsniveau

De betrokken spelers zijn de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenten. Op de volgende sites vindt u nuttige informatie over hun e-government-strategieën:

Ondernemingen kunnen een beroep doen op de diensten van de gemeentebesturen om diverse administratieve stappen te ondernemen. 

Wist u dat de meeste Belgische gemeenten over een website beschikken waar u nuttige informatie kunt vinden?

Er zijn gemeenten die verder gaan en het voorbeeld geven op het vlak van plaatselijk e-government:

Voor meer informatie

Voor bijkomende informatie kunt u de Gids voor de verspreiding van de overheidsinformatie raadplegen.

Laatst bijgewerkt
21 november 2022