De regelgeving inzake overheidsopdrachten is zeer complex en vereist soms logge administratieve stappen. Maar deze regelgeving moet de vrije mededinging mogelijk maken, zoals dat door de Europese Unie wordt aangemoedigd. De instelling van dit mededingingsbeleid is immers bedoeld om de ontsporingen van de markteconomie te voorkomen door de consumenten te beschermen tegen misleidende praktijken van dominante ondernemingen. Er bestaan verschillende sites die gecreëerd werden om burgers, ondernemingen en ambtenaren te informeren over overheidsopdrachten in België evenals over de procedures die moeten worden nageleefd.

Bovendien is de vereenvoudiging van online overheidsopdrachten één van de prioriteiten van de Europese Commissie met haar PEPPOL-initiatief (acroniem voor “Pan-European Public Procurement Online “). Dit initiatief beoogt een verlichting van de administratieve lasten, meer transparantie en mogelijk zelfs fors lagere kosten door over te stappen op het online sluiten van overheidsopdrachten door ondernemers.

Bovendien diende de Commissie op 26.06.2013 een voorstel voor een  richtlijn in betreffende e-facturering bij overheidsopdrachten, vergezeld van een mededeling waarin ze haar visie uiteenzet inzake “end-to-end e-aanbestedingen”, met andere woorden de volledige digitalisering van de openbare-aanbestedingsprocedure. E-facturering is een belangrijke stap in de richting van een volledige digitalisering van de overheidsopdrachten en de verdwijning van papieren facturen vermindert ook aanzienlijk de kosten. De Commissie schat de besparingen op 2,3 miljard euro.

Laatst bijgewerkt
12 september 2023