Table of Contents

  Te ondernemen stappen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

  Als u voor de eerste maal een of meer werknemers aanwerft moet u:

  • zich bekendmaken als werkgever bij de RSZ;
  • een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) doen;
  • een multifunctionele kwartaalaangifte doen.

  Zich bekendmaken als werkgever bij de RSZ

  U bekendmaken bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheidimage (RSZ) doet u via de onlinedienst Wide die u vindt op de portaalsite van de Sociale Zekerheidimage.

  Een “DIMONA”-aangifte doen

  Zodra u personeel aanwerft, moet u een onmiddellijke aangifte van tewerkstellingimage (DIMONA) bij de RSZ doen.

  Dit is verplicht voor alle werkgevers van alle sectoren en moet elektronisch gebeuren.

  Door die aangifte meldt u aan de RSZ de aanwerving van een werknemer.

  Elke werknemer ontvangt een gepersonaliseerde Dimona-code die de socialezekerheidsorganismen toelaat onmiddellijk de informatie over de identiteit en de arbeidsrelatie werkgever/werknemer te kennen, alsook elke wijziging hiervan (bv. het vertrek van een werknemer). Zo moeten de gegevens maar een keer worden doorgegeven.

  Wide is rechtstreeks geïntegreerd in de onlinedienst Dimona. Op die manier kan elke werkgever zijn eerste werknemer aangeven, terwijl hij zich ten overstaan van de RSZ identificeert.

  Een multifunctionele kwartaalaangifte doen

  Verder moet u bij de RSZ een multifunctionele kwartaalaangifteimage doen van de prestaties en de lonen van al uw werknemers.

  Hoeveel kosten deze stappen?

  De formaliteiten zijn gratis, als u ze persoonlijk verricht.

  De tussenkomst van een ondernemingsloket of van een sociaal secretariaat is betalend. Andere tussenpersonen kunnen u ook helpen tegen vergoeding (gespecialiseerde kantoren, werkgeversorganisaties, enz.).

  Meer informatie?

  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  Victor Hortaplein 11
  1060 Brussel
  Tel.: +32 2 509 59 59
  E-mail: contact@onss.fgov.be
  Website van de RSZ

  Aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat

  De sociale secretariaten zijn organismen die erkend en gecontroleerd worden door de overheid. Ze komen meer bepaald tussen als mandataris van de werkgever bij de RSZ.

  De aansluiting bij een sociaal secretariaat is niet verplicht. U kunt er een beroep op doen, als u wenst dat het in uw plaats de formaliteiten vervult die de sociale wetgeving op het vlak van aanwerving en beheer van personeel oplegt. Vaak hebben de ondernemingsloketten een band met het sociaal secretariaat waarop ze u voorstellen een beroep te doen.

  Raadpleeg de lijst van erkende sociale secretariaten

  Kosten van aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat

  Als nieuwe werkgever, kunt u bij de aanwerving van uw eerste werknemer en voor zover u voor deze werknemer recht hebt op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid “eerste aanwervingen”, genieten van een financiële tussenkomst van de RSZ bij de inschrijvingskosten bij een erkend sociaal secretariat.

  Andere administratieve formaliteiten

  Naast stappen die u moet ondernemen bij de RSZ en de eventuele aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat, zijn er nog diverse verplichtingen waaraan u moet voldoen:

  • de aansluiting bij een kinderbijslagfonds;
  • de aansluiting bij een arbeidsongevallenverzekering;
  • de naleving van de wetgeving over welzijn op het werk;
  • de naleving van de aanwervingsvoorwaarden van de werknemers, ...

  Aangifte en betaling van bedrijfsvoorheffing

  Iedere ondernemer (zelfstandige of vennootschap) die personeel wil aanwerven, moet voldoen aan een reeks fiscale verplichtingen.

  Een zelfstandige of een vennootschap die bezoldigingen betaalt of toekent, inclusief voordelen van alle aard (terbeschikkingstelling van een wagen, een computer, een gsm, een woning, …) aan de eigen bedienden of arbeiders, moet bedrijfsvoorheffing inhouden.

  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van de belastbare bezoldigingen na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen.

  De aangifte van de bedrijfsvoorheffing moet elektronisch ingediend worden binnen 15 dagen na afloop van de maand of het kwartaal waarin de bezoldigingen betaald of toegekend werden. De voorheffing zelf moet u eveneens binnen die termijn betalen.

  In welbepaalde gevallen kan er u een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing toegekend worden:

  • bezoldigingen van onderzoekers;
  • vergoedingen voor ploegenarbeid en nachtwerk;
  • bezoldigingen naar aanleiding van investeringen in een steunzone;
  • bezoldigingen voor het personeel van een startende onderneming (starter);
  • ...

  De voorwaarden en de vrijstellingsregels variëren voor elk van deze gevallen.

  Ter ondersteuning van de ingediende aangiften moeten er fiscale fiches op naam van elke begunstigde van inkomsten elektronisch ingediend worden voor 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop deze fiches van toepassing zijn.

  Voor meer informatie over de bedrijfsvoorheffing verwijzen we naar de internetpagina Personeel en loon van de FOD Financiën.

  Laatst bijgewerkt
  18 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Prijzenobservatorium - Lichte versnelling van de totale inflatie in 2018 in België

  2. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

  3. Ondernemingen

   Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?