Table of Contents

  In tegenstelling tot octrooien, waarbij het gaat om een uitvinding, moet u geen formaliteiten vervullen of stappen ondernemen om van een auteursrechtelijke bescherming op uw werk te genieten. De bescherming door een auteursrecht gebeurt automatisch vanaf het moment dat er sprake is van een origineel werk en het in een concrete vorm is opgenomen (een louter idee wordt m.a.w. niet beschermd).

  Het is echter nuttig om over een bewijs van datum van de creatie van het werk te beschikken en van het bewijs dat u wel degelijk de auteur of coauteur bent. Het leveren van dat bewijs staat u vrij. U kunt aantonen dat u de auteur bent met elk document, opname, publicatie zonder dat het voorafgaand goedgekeurd of gecertificeerd moet worden door een organisatie.

  Beheersvennootschappen en de billijke vergoedingen

  Het gaat om privévennootschappen die instaan voor de inning en verdeling van auteurs- of naburige rechten naar aanleiding van het gebruik van werken en prestaties. Zij beschikken over een ministeriële vergunning om hun activiteiten op het Belgische grondgebied uit te oefenen. Op volgende link vindt u een overzicht van de in België erkende beheersvennootschappen: voorstelling van de beheersvennootschappen (PDF, 203.94 KB).

  De beheersvennootschappen staan onder het toezicht van de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteurs- en naburige rechten bij de FOD Economie.

  Door zich aan te sluiten bij een beheersvennootschap vindt er een overdracht van rechten plaats waardoor de beheersvennootschap optreedt voor rekening van de rechthebbenden. Voor meer informatie raden we u aan om de statuten, algemene reglementen en de aansluitingsvoorwaarden van de beheersvennootschap te lezen zodat u een overzicht krijgt van de diensten die zij aanbieden.

  Een beheersvennootschap kan ook controleurs (erkende agenten) inzetten, die in dienst zijn van de vennootschap, om ter plaatse vaststellingen te doen van het gebruik van het door de beheersvennootschap vertegenwoordigde repertoire in het geval van een evenement of in de uitbating.

  De beheersvennootschap Reprobel werd aangesteld om de inning en de verdeling te doen van de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding. Daarnaast heeft ze ook een tarief uitgewerkt voor het printen van auteursrechtelijk beschermde werken.

  Indien u (onderneming, copyshop, vrij beroep, …) beschermde werken fotokopieert en/of print dan moet u de corresponderende vergoeding betalen aan Reprobel. Die beheersvenootschap geeft de vergoedingsplichtige de keuze om de reprografievergoeding, de wettelijke uitgeversvergoeding en de vergoeding voor de prints op verschillende manieren te regelen. U kunt dat regelen op een van volgende drie wijzen.

  1. Door een aangifte van het volume (aantal kopieën van beschermde werken), waarbij u aangeeft hoeveel fotokopieën en/of prints u van beschermde werken maakt. Daarvoor betaalt u dan een specifieke paginavergoeding.
  2. Door een standaardaangifte te doen, waarbij u een jaarlijkse vergoeding betaalt per voltijds equivalent.
  3. Door een overeenkomst te sluiten die voor een of meerdere referentiejaren geldt.

  Als u geen auteursrechtelijk beschermd werk reproduceert, moet u dat meedelen aan Reprobel. Reprobel mag u geen factuur sturen louter omdat u een apparaat heeft (kopieertoestel, fax, scanner, ...).

  Dat kunt u doen:

  Vermeld steeds uw Reprobelnummer.

  Contact

  Reprobel
  Troonstraat 98 bus 1
  1050 Brussel

  Indien u niet akkoord gaat met de raming van Reprobel in het kader van een volumeaangifte en niet wenst over te gaan tot betaling, moet u Reprobel aanschrijven en uitleggen waarom u het percentage gefactureerde prints en/of fotokopieën betwist.

  U kunt dat doen:

  Vermeld steeds uw Reprobelnummer.

  Als er geen oplossing volgt, dan kan Reprobel een of meerdere deskundige(n) aanstellen, hetzij in onderling overleg met u, hetzij op eigen initiatief. Er zijn daaraan kosten verbonden.

  De deskundige maakt een raming van het aantal kopieën van beschermde werken die u tijdens de beschouwde periode maakte.

  Contact

  Reprobel
  Troonstraat 98 bus 1
  1050 Brussel

  De billijke vergoeding is de vergoeding die u verschuldigd bent aan de beheersvennootschappen die de uitvoerende kunstenaars (zanger, gitarist, …) en de producenten (platenmaatschappijen) vertegenwoordigen.

  U moet die vergoeding betalen in het geval van een openbare uitvoering van opgenomen muziek (met cd, mp3, radio, laptop, …).

  SIMIM (vertegenwoordigt de producenten) en PlayRight (vertegenwoordigt de uitvoerende kunstenaars) staan in voor de inning van de billijke vergoeding. Zij hebben Outsourcing Partners nv en Honebel cv (voor de Horeca) opdracht gegeven om de billijke vergoeding te innen.

  Indien u niet betaalt, kan het incassobureau Intrum nv optreden.

  Dat mag.

  Een tijdelijke activiteit moet u minstens vijf kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit aangeven bij de betrokken beheersvennootschappen. Doet u dat niet, dan mag de beheersvennootschap u een bijkomend forfaitair bedrag vragen. Bij een laattijdige aangifte bedraagt dat 15 % van de billijke vergoeding, met een minimum van 35 euro. In het geval er geen aangifte wordt gedaan, bedraagt de verhoging eveneens 15 % maar geldt er een minimum van 75 euro. Die bedragen worden geïndexeerd.

  In het geval er geen aangifte werd gedaan en een controleur van de bevoegde beheersvennootschappen moet langskomen om ter plaatste vaststellingen te doen, kan daarvoor een schadevergoeding van 100 euro worden aangerekend. Voorwaarde is dat het om een beëdigde vaststeller gaat. Dat betekent dat die aangesteld werd via ministerieel besluit.

  Ja, want zelfs als voor de zaal waar het evenement plaatsvindt, een jaarovereenkomst gesloten is voor de billijke vergoeding, kunt u toch nog een betalingsverzoek voor de billijke vergoeding krijgen.

  Een jaarovereenkomst dekt immers niet noodzakelijk alle evenementen die in de zaal worden georganiseerd. Als er een jaarovereenkomst “met drank” gesloten werd en u organiseert een evenement “met dans”, dan is dat evenement niet door de jaarovereenkomst gedekt. U moet in dat geval een specifieke aangifte voor het evenement indienen.

  Het is dus van belang dat u nagaat tot welke categorie uw evenement behoort en nagaat of de zaal waarin het evenement plaatsvindt, die activiteit dekt.

  Ter herinnering, SIMIM (vertegenwoordigt de producenten) en PlayRight (vertegenwoordigt de uitvoerende kunstenaars) zijn de beheersvennootschappen die de billijke vergoeding innen. Zij hebben Outsourcing Partners nv en Honebel cv (voor de Horeca) gemandateerd om de inningen te verrichten.

  In geval van het uitblijven van betaling kan het incassobureau Intrum nv optreden.

  Nuttige adressen

  Outsourcing Partners SA
  Martelaarslaan 53-55
  9000 Gent

  Tel.: +32 2 710 51 00 (elke werkdag van 9.00 tot 15.30 uur)

  Fax: +32 2 710 51 10

  Honebel SC
  Sint Goriksstraat 10
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 514 27 33 (elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u)

  Vanaf 1 januari 2020 kunt u het muziekgebruik voor een uitbating of in het kader van een evenement aangeven via een uniek aangifteplatform voor muziekgebruik, met name Unisono. Via dat platform kunt u in één keer de vergoeding voor het muziekgebruik regelen met de betrokken beheersvennootschappen SABAM, SIMIM en PlayRight.

  Indien er een openbare uitvoering plaatsvindt van opgenomen muziek (bv. in een winkel, café, …), moet u een billijke vergoeding betalen overeenkomstig art.XI.213 van het Wetboek van economisch recht.

  De billijke vergoeding kan tot vijf jaar teruggevorderd worden op voorwaarde dat er tijdens die periode effectief opgenomen muziek werd afgespeeld (artikel 74 van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep). De inningsvennootschap moet wel bewijzen dat u tijdens de door hen gevorderde periode daadwerkelijk muziek afspeelde.

  Als u een dergelijk betalingsverzoek ontvangt en u gaat daarmee niet akkoord, dan kunt u de inningsvennootschap van de billijke vergoeding een aangetekende brief sturen. Daarin vraagt u om de bewijzen waaruit blijkt dat er de voorgaande jaren een openbare uitvoering van opgenomen muziek heeft plaatsgevonden.

  Ter herinnering, SIMIM (vertegenwoordigt de producenten) en PlayRight (vertegenwoordigt de uitvoerende kunstenaars) staan in voor de inning van die billijke vergoeding. Zij hebben Outsourcing Partners nv en Honebel cv (voor de horeca) gemandateerd om de inningen te verrichten.

  In geval van het uitblijven van betaling kan het incassobureau Intrum nv optreden.

  Nuttige adressen

  Outsourcing Partners
  Martelaarslaan 53-55
  9000 Gent

  Tel.: +32 2 710 51 00 (elke werkdag van 9.00 tot 15.30 uur)

  Fax: +32 2 710 51 10

  Honebel SC
  Sint Goriksstraat 10
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 514 27 33 (elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u)

  Vanaf 1 januari 2020 kunt u het muziekgebruik voor een uitbating of in het kader van een evenement aangeven via een uniek aangifteplatform voor muziekgebruik, met name Unisono. Via dat platform kunt u in één keer de vergoeding voor het muziekgebruik regelen met de betrokken beheersvennootschappen SABAM, SIMIM en PlayRight. Zo moet u zich vanaf dan niet langer apart wenden tot SABAM en de billijke vergoeding voor de aangifte van het muziekgebruik.

  In principe mag een beheersvennootschap geen rechten innen voor het gebruik van een werk of een prestatie waarvan het beheer niet aan haar werd toevertrouwd door de rechthebbende.

  Op dat principe bestaan echter uitzonderingen (gevallen van wettelijke licenties) voor de inning van:

  • de vergoeding voor privékopie;
  • de vergoeding voor reprografie;
  • de wettelijke uitgeversvergoeding;
  • de vergoeding voor reproductie en mededeling van werken in het kader van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • de vergoeding voor openbare uitlening en
  • de billijke vergoeding.

  De inning van die rechten wordt namelijk binnen het systeem van wettelijke licenties zo georganiseerd dat de rechthebbende niet kan weigeren zijn toestemming te geven voor de exploitatie van zijn werken of prestaties, voor zover hij een billijke vergoeding ontvangt voor het gebruik van zijn werken of prestaties. Het bedrag van die vergoeding wordt vastgelegd door koninklijke besluiten.

  Zo is ook de doorgifte via kabel en de mededeling aan het publiek via directe injectie onttrokken aan het principe van het exclusieve recht van de rechthebbenden, maar er is geen vergoeding vastgelegd door een koninklijk besluit. Het betreft een geval van verplicht collectief beheer. Het komt toe aan de beheersvennootschappen om de tarieven voor de exploitatie van werken en prestaties via doorgifte via de kabel en via directe injectie vast te leggen.

  In de aangehaalde gevallen, ongeacht of het werk of de prestatie al dan niet deel uitmaakt van het repertoire van de vennootschap die instaat voor de inning, zijn de rechten verschuldigd zodra is voldaan aan de vastgestelde gebruikscriteria.

  Indien de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen op zekere wijze hebben afgezien van de billijke vergoeding die hen verschuldigd is, mag de beheersvennootschap die niet innen.

  Ja.

  Indien u wenst te weten of een bepaald werk deel uitmaakt van het repertoire van een beheersvennootschap kunt u de vennootschap een gemotiveerd verzoek sturen. De beheersvennootschap moet vervolgens zonder onnodige vertraging die informatie op elektronische wijze verstrekken (artikel XI. 267 van het Wetboek van economisch recht).

  Het kan dat u voor het gebruik van een werk meerdere facturen ontvangt.

  De reden is dat bij de creatie van een werk vaak meerdere makers betrokken zijn. Een liedje, bijvoorbeeld, wordt geschreven door een componist en een tekstschrijver, zonder dat die twee functies noodzakelijk in een en dezelfde persoon zijn verenigd. Zo ook is de zanger niet noodzakelijk de componist, en bij de opname van de muziekband zijn meerdere muzikanten, een gitarist, pianist, drummer, … betrokken. Tot slot is ook de financiële inbreng van de producer nodig om ervoor te zorgen dat het werk tot stand kan komen.

  Die verschillende personen beschikken elk over een exclusief recht om de reproductie of de communicatie van het werk toe te staan of te verbieden. Wanneer u een werk wilt reproduceren of verspreiden, moet u bijgevolg een veelheid aan toestemmingen verkrijgen.

  Die rechthebbenden verenigen zich doorgaans in beheersvennootschappen, waaraan ze een mandaat toevertrouwen voor het beheer van de rechten die verbonden zijn aan hun werken of prestaties.

  De facturen kunt u dus krijgen van ofwel de beheersvennootschappen, ofwel van de rechthebbenden zelf, wanneer die ervoor hebben gekozen hun rechten zelf te beheren.

  Bovendien kan het gebruik van een werk betrekking hebben op verschillende exploitatiewijzen van dat werk. Zo kan een muzikaal werk eerst worden gereproduceerd op een geluidsdrager, om vervolgens aan een publiek te worden meegedeeld. Dat brengt onvermijdelijk de toepassing van twee afzonderlijke tariefregels met zich mee, en bijgevolg de ontvangst van twee facturen die daarop betrekking hebben.

  Meerdere initiatieven beogen een vereenvoudiging op dat vlak. Wanneer u bijvoorbeeld muziek wenst uit te zenden, kunt u uw aangifte voor zowel de auteursrechten (SABAM) als voor de naburige rechten (billijke vergoeding) doen via de website eengemaakte aangifte.

  Ook het afspelen van muziek op de werkvloer wordt voor zowel de auteursrechten als de naburige rechten geregeld door het portaal Unisono. Vanaf 1 januari 2020 kunt u ook het muziekgebruik in een uitbating (winkel, café, …) of in het kader van een evenement via dat portaal regelen. Zo ontvangt u één factuur waarbij zowel de auteursrechten (SABAM) als de billijke vergoeding (SIMIM en PlayRight) gefactureerd worden.

  Een beheersvennootschap kan beroep doen op controleurs, die in dienst zijn van de beheersvennootschap, om ter plaatse (op het evenement of in de uitbating) vaststellingen te doen van het gebruik van het door de beheersvennootschap vertegenwoordigde repertoire. Die controleurs kunnen met een ministerieel besluit erkend zijn, waardoor hun vaststellingen gelden tot het tegendeel is bewezen. De andere bewijsmiddelen van gemeen recht blijven toegelaten (bewijs door getuigen, schriftelijk bewijs of begin van schriftelijk bewijs). Die agenten worden erkend op basis van artikel XI.263, §3 van het Wetboek van economisch recht, en beëdigd overeenkomstig artikel 572 van het Gerechtelijk Wetboek.

  Aangezien de vaststellingen van een erkende agent gelden tot bewijs van het tegendeel, moet de gebruiker in geval van betwisting die vaststellingen weerleggen, aan de hand van bewijzen. Dat moet in eerste instantie gebeuren bij de betrokken beheersvennootschap(pen). Dergelijk bewijs kan met alle rechtsmiddelen worden geleverd (getuigen, schriftelijk bewijs, vermoedens, begin van bewijs bij geschrift…).

  De erkende agenten hebben geen enkele bevoegdheid van gerechtelijke politie. Ze hebben dus enkel het recht op zoek te gaan naar informatie binnen dezelfde grenzen als een gewone burger. Ze hebben geen bevoegdheid om zich toegang te verschaffen tot privéplaatsen of, behalve in de gevallen bepaald door de wet, om zich kopieën van bepaalde documenten te laten overhandigen. Ze kunnen alleen maar feiten vaststellen die mogelijkerwijs een inbreuk vormen op de rechten erkend door titel 5 van boek XI van het Wetboek van economisch recht , voor zover die feiten plaatsgrijpen op een voor het publiek toegankelijke plaats.

  Dat betekent dat de uitgevoerde vaststellingen door een niet-erkende agent dus wel in aanmerking kunnen worden genomen, maar geen particuliere bewijswaarde bezitten.

  De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten is bevoegd om de wettelijkheid van de bevindingen van de erkende agenten na te gaan. Een probleem kunt u melden bij het Meldpunt.

  De beheersvennootschappen moeten de nodige maatregelen treffen om de rechten die zij innen binnen de 9 maanden na afloop van het boekjaar waarin de rechten zijn geïnd, te verdelen en uit te betalen (artikel XI.252 §1, tweede lid van het Wetboek van economisch recht). In het geval uw beheersvennootschap rechten ontvangt op basis van een vertegenwoordigingsovereenkomst, dan bedraagt de termijn 6 maanden na ontvangst van de rechten (artikel XI.260, §3, tweede lid van het Wetboek van economisch recht).

  Als het niet mogelijk blijkt die termijn te respecteren, moet de beheersvennootschap daarvoor objectieve redenen aangeven in haar jaarverslag. U kunt eveneens meer uitleg vragen bij de beheersvennootschap waarom bepaalde rechten niet binnen de wettelijke verdelingstermijn werden uitbetaald.

  Wanneer u die niet krijgt, of wanneer u niet tevreden bent met de uitleg, kunt u zich richten tot de rechtbank. Daarnaast kunt u een probleem melden bij het Meldpunt.

  Om te weten te komen welk bedrag de beheersvennootschap u moet betalen, raadpleeg de verdelingsregels van uw beheersvennootschap. Indien u de verdelingsregels niet ter beschikking heeft, kunt u die aanvragen bij uw beheersvennootschap. Die laatste is immers gehouden die door te sturen binnen een termijn van drie weken (artikel XI.249 §3 van het Wetboek van economisch recht).

  Indien u meent dat de regels niet correct toegepast werden, moet u eerst uw beheersvennootschap contacteren en kunt u daarbij een klacht indienen waarop u in het algemeen binnen één maand antwoord moet krijgen (artikel XI.273/1, §3 van het Wetboek van economisch recht). Indien de beheersvennootschap voet bij stuk houdt en u nog steeds niet akkoord gaat, moet u zich ofwel tot de rechtbank richten ofwel het probleem melden bij Meldpunt.

  Auteursrechten op websites

  De relaties tussen de opdrachtgever en de ontwerper van de site worden behandeld in de “Guidelines auteursrechten voor websitehouders” (PDF, 235.38 KB) die door de FOD Economie werden gepubliceerd.

  Wanneer u een website met beschermde werken (tekst, afbeelding, foto, muzieksequens, video’s of videoclips) wilt creëren, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen en om u te laten bijstaan door een in de materie bekwame persoon.

  • Stel een inventaris op van de elementen die op de website gereproduceerd of gebruikt worden en die auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.
  • Bepaal de rechthebbenden van het auteursrecht en de naburige rechten, van wie u een toestemming moet verkrijgen.
  • Definieer de handelingen waarin de auteursrechtelijke beschermde werken worden gebruikt, of m.a.w. bepaal de exclusieve rechten van de desbetreffende auteur en/of producent, en tot slot, verkrijg de vereiste toestemmingen m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten.
  • Stel een ontwerp van overeenkomst op en onderhandel over de rechten met de auteur(s) en/of met de producent of met hun respectievelijke beheersvennootschappen.

  In het kader van die vierde stap vindt u nuttige informatie op de pagina’s “auteursrecht" en "naburige rechten".

  Achtergrondmuziek op de website van mijn bedrijf, vereniging of openbare dienst

  U moet het onderscheid maken tussen enerzijds hetgeen u verschuldigd bent aan de auteurs-componisten en anderzijds het deel dat u verschuldigd bent aan de producenten. Via de website Unisono kunt u zowel de auteursrechten als de naburige rechten van de producenten afdekken. Unisono is een samenwerking tussen SABAM en SIMIM. Ga naar de website eengemaakte aangifte, klik op “Nederlands”, vervolgens op "Tarievensimulator", “Achtergrondmuziek op bedrijfswebsites” en "Volgende".

  Vul de gevraagde gegevens in en het tarief verschijnt. Klik op “Aangifte” en volg de instructies.

  U kunt ook een aangifteformulier afdrukken en invullen. Voor sommige sectoren zijn er aangepaste formulieren.

  Belangrijk: u beschikt niet over de toelating om de achtergrondmuziek te gebruiken tenzij u aan volgende vier cumulatieve voorwaarden voldoet:

  • de totale duur van de gebruikte muziekstukken mag de 15 minuten niet overschrijden;
  • de muziek die wordt afgespeeld kan niet worden gedownload;
  • het gaat niet om een webradio;
  • de muziek wordt niet gebruikt voor een reclame-, promotie- of animatiespot (flash, video, enz.).

  Voldoet uw website niet aan die voorwaarden dan moet u bij elke rechthebbende van de gebruikte muziek de toestemming vragen.

  Muziekwerken of videoclips “on demand” ter beschikking stellen op mijn website (streaming)

  U moet het onderscheid maken tussen enerzijds hetgeen u verschuldigd bent aan de auteurs-componisten en anderzijds het deel dat u verschuldigd bent aan de producenten en de vertolkende en uitvoerende kunstenaars.

  Om de auteurs-componisten te vergoeden, ga naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen”. Klik daarna achtereenvolgens op “Muziek”, “Internet” en “tarief streaming muziek”.

  Uw aanvraag kunt u indienen via eLicensing. U moet zich inloggen, of, bij een eerste bezoek, moet u zich registreren.

  Die vergoeding dekt enkel de rechten van de auteurs-componisten. U moet daarnaast ook de rechten van de producenten, uitvoerende en vertolkende kunstenaars regelen. Het is niet vereist om contact op te nemen met de beheersvennootschap van de vertolkende en uitvoerende kunstenaars “PlayRight”, daar hun rechthebbenden in de regel hun exclusieve rechten hebben overgedragen aan de muziekproducenten. U moet dus met de beheersvennootschap van de muziekproducenten contact opnemen. U moet daarbij volgende stappen ondernemen:

  1. Muziekwerken

  Indien u muziekwerken on demand wilt aanbieden moet u zich rechtstreeks tot de producenten richten om de vereiste toestemming(en) te krijgen. Indien u die muziekwerken echter lineair of semilineair (webradio) wilt aanbieden, dan kan dat via SIMIM, de beheersvennootschap van de producenten. U gaat daarvoor naar de website van SIMIM en klikt door naar de pagina “internet”.

  Onder "Webcasting/streaming" vindt u de tarieven en het aangifteformulier.

  1. Videoclips

  Indien u videoclips on demand wilt aanbieden moet u zich rechtstreeks tot de videoclipproducenten richten om de vereiste toestemming(en) te krijgen. Als u die videoclips echter lineair of semilineair wilt aanbieden dan kan dat via IMAGIA, de beheersvennootschap van de videoclipproducenten. U gaat daarvoor naar de pagina Imagia op de website van SIMIM waar u de “Tarieven” vindt.

  U moet het onderscheid maken tussen enerzijds hetgeen verschuldigd is aan de auteurs-componisten en anderzijds het deel dat verschuldigd is aan de producenten en de vertolkende en uitvoerende kunstenaars.

  Om de auteurs-componisten te vergoeden, ga naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen”. Klik daarna achtereenvolgens op “Muziek”, “Internet” en “tarief commerciële audiovisuele productie”.

  Uw aanvraag kunt u indienen via het platform van SABAM eLicensing. U moet zich inloggen, of, bij een eerste bezoek, moet u zich registreren.

  De vergoeding dekt enkel de rechten van de auteurs-componisten. U moet daarnaast ook de rechten van de producenten, uitvoerende en vertolkende kunstenaars regelen. Het is niet vereist om daarbij contact op te nemen met de beheersvennootschap van de vertolkende en uitvoerende kunstenaars “PlayRight”, daar hun rechthebbenden in de regel hun exclusieve rechten hebben overgedragen aan de muziekproducenten. U moet dus met de beheersvennootschap van de muziekproducenten contact opnemen.

  U kunt daarvoor naar de pagina “internet” op de site van SIMIM. gaan. Klik dan onder “audiovisuele producties – exclusief op internet uitgezonden” op “Klik hier voor tarieven”. Vraag een contract aan door contact op te nemen via het adres dat op diezelfde pagina vermeld staat onder “Informatie” vince.versteynen@simim.be, tel.: 02 775 82 10.

  U moet het onderscheid maken tussen enerzijds hetgeen u verschuldigd bent aan de auteurs-componisten en anderzijds het deel dat u verschuldigd bent aan de producenten en de vertolkende en uitvoerende kunstenaars.

  Om de auteurs-componisten te vergoeden, ga naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen”. Klik daarna achtereenvolgens op “Muziek”, “Internet” en “tarief voor de online distributie van muziekwerken”.

  Uw aanvraag kunt u indienen via eLicensing. U moet zich inloggen, of, bij een eerste bezoek, moet u zich registreren.

  U moet daarnaast ook de rechten van de producenten, uitvoerende en vertolkende kunstenaars regelen. Noch de beheersvennootschap van de vertolkende en uitvoerende kunstenaars “PlayRight”, noch die van de producenten “SIMIM” staat in voor het collectieve beheer van dat recht.

  Dat betekent:

  • dat de houder van de website geen vorderingen moet verwachten van die twee vennootschappen en
  • dat de enige manier om geen enkele vordering te moeten vrezen, een individuele onderhandeling is, rechtstreeks met de houders van de naburige rechten.

  Om de auteurs-componisten te vergoeden, ga naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen”. Klik daarna achtereenvolgens op “Muziek”, “Internet” en “tarief voor de online distributie van muziekwerken”.

  Uw aanvraag kunt u indienen via eLicensing. U moet zich inloggen, of, bij een eerste bezoek, moet u zich registreren.

  U moet daarnaast ook de rechten van de producenten, uitvoerende en vertolkende kunstenaars regelen. Noch de beheersvennootschap van de vertolkende en uitvoerende kunstenaars “PlayRight”, noch die van de producenten “SIMIM” staan in een dergelijk geval in voor het collectieve beheer van dat recht.

  Dat betekent:

  • dat de houder van de website geen vorderingen moet verwachten van die twee vennootschappen en
  • dat de enige manier om geen enkele vordering te moeten vrezen, een individuele onderhandeling is, rechtstreeks met de houders van de naburige rechten.

  Om de vergoeding van auteurs van wie werken in een podcast gebruikt worden te regelen, ga naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen”. Klik daarna achtereenvolgens op “Muziek”, “Internet” en “tarief voor de online distributie van muziekwerken”.

  Uw aanvraag kunt u indienen via eLicensing. U moet zich inloggen, of, bij een eerste bezoek, moet u zich registreren.

  U moet daarnaast ook de rechten van de producenten, uitvoerende en vertolkende kunstenaars regelen. Het is niet vereist om contact op te nemen met de beheersvennootschap van de vertolkende en uitvoerende kunstenaars “PlayRight”, daar hun rechthebbenden in de regel hun exclusieve rechten hebben overgedragen aan de muziekproducenten. U moet dus met de beheersvennootschap van de muziekproducenten contact opnemen.

  Wend u daarvoor tot SIMIM, de beheersvennootschap van de muziekproducenten. Om de producenten te vergoeden gaat u naar de website van SIMIM waar u op "internet" klikt. Onder “Podcasting voor radiozenders” of “Podcasting voor niet-radiozenders” kiest u voor “Tarieven” en “Aangifteformulier”.

  Om de auteurs-componisten te vergoeden, ga naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen”. Klik daarna achtereenvolgens op “Webradio/tv” en “Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma's”.

  Klik op “Aanvraagformulier webradio's” en volg de instructies.

  U moet daarnaast ook de rechten van de producenten, uitvoerende en vertolkende kunstenaars regelen. Het is niet vereist om contact op te nemen met de beheersvennootschap van de vertolkende en uitvoerende kunstenaars “PlayRight”, daar hun rechthebbenden in de regel hun exclusieve rechten hebben overgedragen aan de muziekproducenten. Neem dus contact op met de beheersvennootschap van de muziekproducenten.

  Wend u daarvoor tot SIMIM, de beheersvennootschap van de muziekproducenten, in geval van muziekgebruik in non-interactieve en semi-interactieve webradio’s. U vindt de te volgen procedure op de website van SIMIM. Klik op “NL”, vervolgens op "internet", daarna onder “Webcasting / streaming” op “Tarieven” en “Aangifteformulier”.

  Indien u on demand muziekwerken wilt aanbieden, richt u zich echter rechtstreeks tot de producenten om de vereiste toestemming(en) te bekomen.

  Doorgaans richt u zich tot de uitgever. Wanneer de uitgever is aangesloten bij SABAM, moet de volgende werkwijze worden gevolgd:

  Ga naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen”. Klik daarna achtereenvolgens op “Literatuur” en “Tarief voor literaire reproducties”. U krijgt dan toegang tot een document met de tarieven voor letterkundige werken, inclusief de tarieven voor gebruik op het internet (blz. 15).

  Klik op “Klik hier voor eLicensing” en volg de instructies. Zo moet u inloggen, of, bij een eerste bezoek, moet u zich registreren.

  Artikelen uit de Vlaamse dagbladpers

  De licenties van License2publish dekken zowel de rechten van de uitgevers als de rechten van de journalisten. In die paar gevallen dat er toestemming wordt gevraagd voor een artikel waar de uitgever niet over de rechten beschikt, wordt doorverwezen naar de journalist in kwestie.

  Om de nodige toestemming te krijgen, ga naar de website van License2publish. Klik onder "Licenties" op "Tarieven" en raadpleeg de verschillende tarieven die verband houden met de verspreiding op het internet.

  Klik op "Vraag een licentie aan" om toegang te krijgen tot het aangifteformulier.

  Artikelen uit de Franstalige / Duitstalige Belgische dagbladpers

  Om de nodige toestemming te verkrijgen, ga naar Copiepresse en klik onderaan op de pagina onder "Module de calcul en ligne" op "Accédez au module". Antwoord op de vragen naargelang uw situatie en het gewenste gebruik. Wanneer u de procedure bevestigt, ontvangt u een overzichtse-mail en een pre-bestelnummer; u wordt vervolgens gecontacteerd voor het opstellen van een contract.

  De leden-uitgevers van Copiepresse hebben allen een overeenkomst gesloten met SAJ-JAM om de rechten te beheren voor de journalisten die hun rechten niet rechtstreeks hebben overgedragen aan die uitgevers. De licenties van Copiepresse dekken dus zowel de rechten van de uitgevers als die van de journalisten.

  Artikelen uit de Franse of Luxemburgse dagbladpers

  Ga naar Copiepresse en klik in de linkerkolom op "Répertoires & Tarifs". Ga naar "Autres répertoires gérés par Copiepresse (mandats)".

  U krijgt de Franse tarieven door te klikken op "Répertoires et tarifs presse française".

  U krijgt de Luxemburgse tarieven door te klikken op "Répertoires et tarifs presse luxembourgeoise" .

  Ga naar het aangifteformulier door te klikken op "Formulaires de déclaration", onder "Autres répertoires gérés par Copiepresse (mandats)".

  Artikelen uit de periodieke pers van België

  Repropress garandeert dat de licenties die ze toekent zowel de rechten van de uitgevers van periodieke pers als de rechten van de journalisten omvatten (ofwel omdat de uitgever de rechten rechtstreeks bij de journalist heeft verkregen, ofwel omdat de uitgever een overeenkomst met de beheersvennootschap SAJ-JAM heeft afgesloten, die de journalisten vertegenwoordigt).

  Om de benodigde toestemming te verkrijgen, gaat u naar de website van Repropress, klik op "Contact" en stuur uw aanvraag naar het vermelde e-mailadres.

  Belgische beheersvennootschap: SOFAM

  Ga naar de website van SOFAM. Klik op “Informatie”, dan op "Belgische tarieven". Download het pdf-bestand. Raadpleeg het deel van het document over internet (blz. 35), daar kunt u het toepasselijke tarief terugvinden. Indien u een prijsofferte voor een licentie wenst aan te vragen keert u terug naar de Nederlandstalige versie van de homepage en klikt u op info@sofam.be onderdaan de website. Die offerte wordt opgemaakt op basis van het tarief opgenomen in de pdf.

  Buitenlandse beheersvennootschappen

  Als het werk waarvan u gebruik wilt maken niet in het repertoire van SOFAM zit, zit het misschien in dat van een van de buitenlandse beheersvennootschappen die vermeld worden onder “Tarieven” / “Buitenlandse tarieven”. Daar wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende buitenlandse beheersvennootschap. U volgt dan de procedure van de site(s) die u aanbelang(t)(en).

  Daarnaast kunt u eveneens een aangifte doen voor het verkrijgen van wereldwijde licenties voor het gebruik op internet van werken van visuele kunst van 30.000 artiesten. Dat kan via de website OnLineArt, waarvan zowel SOFAM als SABAM lid zijn. Het systeem genereert licenties voor de reproductie van de werken op een website of intranet, voor het downloaden, of voor “Pay per view”.

  SABAM

  Maakt het werk deel uit van het repertoire van SABAM, ga dan naar de website van SABAM en klik op “Voor iedereen” en dan op “visuele kunsten

  Vervolgens kunt u:

  • naar de tarieven gaan door op “Tarief” te klikken. Op die manier krijgt u toegang tot een document waarin op het einde onder de categorie “Multimedia” de tarieven “Internet & Intranet” beschreven staan (pagina 29);
  • een licentieaanvraag doorsturen door te klikken op “Aangifte” en de instructies te volgen.

  Werken vrij van rechten

  Om aan alle bijdragen te ontsnappen, kunt u op uw site ook uitsluitend muziek, afbeeldingen of films plaatsen die vrij van rechten zijn, ook wel “creative commons” genoemd.

  U moet er zich natuurlijk van vergewissen dat de gebruikte werken vrij van rechten zijn en u moet de gebruiksvoorwaarden controleren. Zo is het mogelijk dat het gratis gebruik beperkt is tot niet-commerciële doeleinden.

  Specifiek verdient ook het groot aantal foto’s van beschermde objecten, die zogezegd vrij van rechten zijn, de aandacht. Bijvoorbeeld: als u op uw website een rechtenvrije foto plaatst van het Atomium, moet u daarvoor de toestemming krijgen van SABAM of van de vzw Atomium die de rechthebbenden van de architect André Waterkeyn vertegenwoordigt.

  Tot slot bestaan er vergelijkbare databases die wel betalend zijn. U moet dan instemmen met de contractuele voorwaarden die die sites aanbieden. U moet zich er ook van verzekeren dat die sites over de rechten beschikken die u nodig heeft.

  Voor dergelijke afbeeldingen verwijzen wij naar agentschappen zoals Getty Images.

  Voor muziek verwijzen wij o.a. naar de website pro-music, waar legale muziekaanbieders vermeld worden.

  Verwijst de hyperlink naar een inhoud die vrij toegankelijk is voor iedereen, dan is er geen nieuwe mededeling aan het publiek en moet u dus geen auteursrecht betalen.

  Verwijst de hyperlink naar informatie die niet voor iedereen toegankelijk is (bv. enkel toegankelijk voor de abonnees) dan gaat het om een nieuwe mededeling aan het publiek. U moet dan opnieuw de rechten verkrijgen van de rechthebbende(n). Indien u die niet heeft kunnen verkrijgen, kunt u die hyperlink dus niet plaatsen.

  Let wel: indien uw website hyperlinks bevat die hernoemd zijn naar titels van persartikels dan kan dat een auteursrechtelijk relevante reproductie uitmaken van de titels en moet u toestemming verkrijgen van de rechthebbende(n).

  Nee.

  Een website is voor iedereen toegankelijk en gaat dus verder dan het toepassingsveld van de uitzondering voor onderwijs- of wetenschappelijke doeleinden. Die pedagogische uitzondering is beperkt tot “de mededeling aan het publiek […] beveiligd wordt door passende maatregelen en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van de prestatie” (artikel XI.217/1, 4° van het Wetboek van economisch recht).

  In het verleden is al gebleken dat websitehouders soms geconfronteerd worden met een brief van een onderneming –die geen beheersvennootschap is- met de vraag om auteursrechten te betalen voor afbeeldingen gebruikt op hun website, zelfs indien die afbeeldingen er al jarenlang op staan of wanneer de site slechts een zeer beperkt publiek heeft.

  Voorbeelden van dergelijke ondernemingen betreffen Permission Machine en Getty Images.

  Vooreerst kan gesteld worden dat indien een afbeelding gebruikt wordt zonder toestemming van de rechtenhouder, die laatste het recht heeft daartegen op te treden. Er bestaat ook de mogelijkheid dat een naam vermeld staat op de afbeelding, in dat geval wordt die vermoed de auteur te zijn en wordt u er op die manier van bewust gemaakt dat er wel degelijk auteursrechten rusten op die afbeelding (art.XI.170 van het Wetboek van economisch recht). Dat betekent echter niet dat er geen auteursrechten zouden zijn als er geen naam vermeld staat!

  In gevallen zoals hier beschreven, gaat het om een rechtenhouder die een bepaalde vennootschap gemandateerd heeft om voor hem op te treden. Naast het betalen van de licentie is het raadzaam dat u, na het verkrijgen van een dergelijke brief, inlichtingen inwint over dat mandaat. Met andere woorden, inlichtingen die ertoe strekken het bewijs te leveren dat de vennootschap in kwestie werkelijk de mandaathouder is van dat auteursrecht.

  Het bedrag dat u gevraagd wordt te betalen, kan niet enkel de auteursrechten omvatten maar ook een bijkomende schadevergoeding voor het onrechtmatige gebruik van de afbeelding. De hoogte van dat bedrag kan de Economische Inspectie echter niet beoordelen, die bevoegdheid komt uitsluitend toe aan de hoven en rechtbanken.

  Ten slotte moet u rekening houden met een mogelijk vrijwaringsbeding dat terug te vinden is in de algemene voorwaarden van het contract met de verkoper van de foto(‘s). Dat beding (in het contract tussen de koper van de afbeelding en de verkoper) houdt in dat de koper niet kan worden aangesproken voor een inbreuk op het auteursrecht wanneer hij de afbeelding rechtmatig gekocht heeft. Dat kan dus eveneens ingeroepen worden. Indien u het wenselijk acht, kunt u een probleem melden bij het Meldpunt.

  De veelgestelde vragen over auteursrecht downloaden (PDF, 238.57 KB)

  Laatst bijgewerkt
  26 oktober 2020