De Dienst

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) is een openbare dienst van de federale overheid. De DIE maakt deel uit van de FOD Economie en meer bepaald van de Algemene Directie Economische Reglementering. Hij is bevoegd voor alle vragen over intellectuele eigendom. De DIE telt momenteel een 60-tal medewerkers.

Opdrachten

De DIE is belast met de bescherming van de intellectuele eigendom in België. Bijgevolg is hij belast met het afleveren en beheren van Belgische titels van intellectuele eigendom, met een informatieopdracht voor de gebruikers, met de voorbereiding van wettelijke teksten, met het adviseren van de overheden en met de internationale vertegenwoordiging van België.

Bij de DIE kunnen aanvragen worden ingediend voor octrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, kwekerscertificaten, merken, tekeningen en modellen.

De DIE verleent zelf de Belgische octrooien, Belgische aanvullende beschermingscertificaten en kwekerscertificaten en volgt hun instandhouding op.

Naast zijn administratieve werkzaamheden heeft de DIE ook een belangrijke informatieopdracht. De website van de DIE biedt een uitgebreide verzameling octrooidocumenten, kwekerscertificaten, ingeschreven merken, tekeningen en modellen ter inzage van het publiek.

De DIE neemt bovendien ook actief deel aan het ontwerp en de aanpassing van nationale, Europese en internationale wetten, overeenkomsten en hun uitvoeringsbesluiten betreffende de intellectuele eigendom.

De diensten

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom bestaat uit een dienst Juridische en Internationale Zaken en een dienst Productie, Boekhouding en Informatie.

De dienst Juridische en Internationale Zaken heeft als opdracht om de wetgeving en reglementering die van toepassing zijn op het gebied van intellectuele eigendom uit te werken en aan te passen aan de ontwikkelingen in het communautaire en internationale recht. Hij vertegenwoordigt België in de intergouvernementele organisaties die bevoegdheden hebben op het gebied van intellectuele eigendom: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt, het Communautair Bureau voor Plantenrassen, het Europees Octrooibureau, de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom, de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekproducten, de Wereldhandelsorganisatie. Daarnaast neemt hij ook het secretariaat waar van advies- en beslissingsorganen in het domein van intellectuele eigendom en verstrekt hij adviezen over de draagwijdte van de regelgeving over intellectuele eigendom.

De dienst Productie, Boekhouding en Informatie is belast met de registratie, het verlenen en de publicatie van de industriële eigendomsrechten voor het Belgische grondgebied. Hij vervult de rol van tussenpersoon voor het registreren van internationale rechten en verspreidt de informatie over de intellectuele eigendom. Hij zorgt ook voor de promotie, het opzoeken en het zo ruim mogelijk verspreiden van informatie uit uitvindingsoctrooien en int de taksen voor het registreren, publiceren en instandhouden van industriële eigendomstitels.

BE-Benelux Patent Platform

Het Benelux Patent Platform is een project dat op grote schaal door de Benelux landen (België, Nederland en Luxemburg) in de octrooisector geïmplementeerd wordt. Het bestaat uit een reeks van IT tools en een infrastructuur die de behandeling, de verwerking en de opvolging van octrooien gedurende hun levensduur ondersteunen.
Lees meer

Contacten

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de Algemene Directie Economische Reglementering.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019