In het kader van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom hebben de nationale diensten voor intellectuele eigendom in België, Nederland en Luxemburg een gezamenlijk IT-systeem ontwikkeld, het Benelux Patent Platform (BPP), om alle octrooibeheerprocessen van de drie nationale diensten te moderniseren en te ondersteunen.

Hoewel de drie nationale diensten een gemeenschappelijk systeem hebben ontwikkeld en hun beheerprocessen en wettelijke procedures grotendeels hebben geharmoniseerd, blijven ze op nationaal niveau opereren. De belangrijkste operationele factoren voor de implementatie van het Benelux Patent Platform zijn:

 • De drie nationale systemen die de octrooiprocessen ondersteunen, moesten worden bijgewerkt en gemoderniseerd: een gemeenschappelijk platform is kostenefficiënter dan afzonderlijke systemen van nationale diensten;
 • Een gedeeld platform biedt coherente diensten aan aanvragers en aan de industrie en zorgt voor een efficiëntere samenwerking met andere organisaties voor de intellectuele eigendom (WIPO, EPO, octrooiprofessionals);
 • De verbetering van de interne beheerprocessen biedt directe voordelen voor de aanvragers van octrooien en de industrie in het algemeen, in termen van kwaliteit van de dienstverlening en naleving van de termijnen.

Het BPP-platform centraliseert de beheerprocessen van de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten (ABC) van begin tot eind en omvat de volgende functionaliteiten:

 • Via de Back Office kunnen de dossiers gedurende de gehele levensduur van het octrooi of het ABC worden beheerd, op basis van de workflow. Alle types van relevante octrooien worden ondersteund: nationaal (NP), Europees (EP), internationaal (PCT) en aanvullende beschermingscertificaten (ABC). Het systeem ondersteunt de documentclassificatie en het paradigma van de papierloze dienst volledig.
 • De Front Office stelt externe gebruikers (klanten, aanvragers en publiek) in staat om te communiceren met het BPP-systeem voor het beheer van hun octrooien, de betaling van taksen, de toegang tot het openbare octrooiregister, enz. De octrooiaanvragen moeten ofwel online via de software van het EPO (eOLF), ofwel op papier worden ingediend.
 • De integratie met de backoffice-systemen en de externe dienstverleners, zoals het EPO, WIPO en andere nationale kantoren, wordt gewaarborgd.

De integratie met het EPO omvat de volgende interfaces:

 • NP – onderzoeksaanvragen en classificatie; ontvangst van onderzoeksrapporten en schriftelijke opinie; publicatie via Espacenet op het EPO-platform;
 • EP & EuroPCT – hergebruik van gegevens van afgeleverde octrooien; betaling van het jaarlijkse taksaandeel aan het EPO;
 • NP & SPC & EP & EuroPCT – verzending van gegevens over het juridisch statuut aan het EPO; directe link met de systemen van het EPO;
 • PCT – betaling van de onderzoekstaksen.

De integratie met WIPO omvat de volgende interfaces:

 • PCT – verzending van PCT-formulieren; ontvangst van PCT-formulieren; betaling van de internationale indieningstaksen;
 • Terugvinden van de IPC-classificatie.

De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom lanceerde het BPP op 22 september 2014.

Het Belgische portaal van het BPP geeft toegang tot drie verschillende modules:

 • twee beveiligde modules (MyPage en eFiling); en
 • een openbare, gratis module (eRegister).

MyPage

MyPage is een online dienst die veilige elektronische toegang biedt tot octrooi- en ABC-bestanden in het Benelux Patent Platform (BPP).

MyPage heeft twee functies: Payer en Portfolio. U kunt toegang vragen tot beide functies of tot een van de twee.

 • Met de functie ‘Payer’ kunt u:
  • het statuut en de jaartaksen van uw octrooiaanvragen en octrooien volgen;
  • betalingsopdrachten uitvoeren voor uw octrooien;
  • betalingen voor derden uitvoeren van taksen die verband houden met de octrooien;
  • de staat van uw lopende rekening opvolgen. 
 • Met de functie ‘Portfolio’ kunt u gegevens raadplegen die betrekking hebben op uw octrooiportfolio, evenals de correspondentie en de documenten in de "octrooidossiers" die u beheert.

Naar MyPage

eFiling

De DIE biedt de volgende onlinediensten aan:

 • het opstellen en elektronisch indienen van aanvragen voor uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten (ABC);
 • het opstellen en elektronisch indienen van andere documenten die verband houden met de (aanvragen voor) octrooien en ABC's.

Die onlinediensten maken gebruiken van software die werd ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (EPO), het zogenaamde “electronic On Line Filing” (eOLF). Om de veiligheid van de online indieningen te waarborgen, zijn deze diensten toegankelijk via een Belgische ontvangstserver, alsook via smartcards die door het EPO worden uitgegeven.

eFiling geeft u dus de mogelijkheid om: 

 • een aanvraag in te dienen voor een Belgisch octrooi;
 • documenten in te dienen nadat de aanvraag voor een Belgisch octrooi is ingediend of nadat het Belgisch octrooi is afgeleverd;
 • documenten in te dienen die verband houden met Europese octrooien in België (de Belgische nationale fase);
 • een kennisgeving van een inschrijving in het register van de uitvindingsoctrooien in te dienen (overdracht, adreswijziging, licentie, inpandgeving, enz.) of documenten in te dienen die na de indiening van een aanvraag tot wijziging zijn opgemaakt;
 • een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen in te dienen;
 • een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen in te dienen;
 • een aanvraag voor een pediatrische verlenging in te dienen die verband houdt met een aanvraag voor een ABC of een bestaand ABC voor geneesmiddelen;
 • aanvullende documenten in te dienen die bij een aanvraagdossier voor een ABC of een bestaand ABC moeten worden gevoegd. 

eRegister

eRegister bevat de publiceerbare bibliografische gegevens van het Belgisch register van uitvindingsoctrooien, evenals de volledige octrooien en de gepubliceerde correspondentie tussen de Dienst en de octrooihouders. 

De volledige teksten van de gepubliceerde Belgische octrooien zijn toegankelijk en downloadbaar, in PDF en/of XML versies, zonder kosten en onvoorwaardelijk, via:

 • BPP-eRegister voor Belgische octrooien, die verleend werden vanaf 22 september 2014; en
 • Espacenet databank voor Belgische octrooien, die verleend werden vóór en vanaf 22 september 2014. Bibliografische gegevens van deze octrooien zijn toegankelijk in eRegister met een link naar Esp@cenet.

De volledige teksten zijn ook beschikbaar voor het hergebruik (zie ook de nota over het hergebruik).

De volgende gegevens zijn hierin terug te vinden:

 • Belgische octrooien BE;
 • Europese octrooien met aanduiding voor België (EURO-PCT inclusief);
 • De Belgische aanvullende beschermingscertificaten (ABC), voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen.

De gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Het bijwerken van eRegister kan, in sommige gevallen, meerdere dagen in beslag nemen.

Het “eRegister”-systeem vereist geen registratie en is voor iedereen toegankelijk.  

Naar het BE-Benelux Patent Platform

Voor praktische of technische vragen over het BPP kunt u contact opnemen met de BE-BPP HELPDESK (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur):

 • telefonisch: +32 2 277 51 19
 • per e-mail: piie.bpp-helpdesk@economie.fgov.be
 • per post:
  FOD Economie
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  Vooruitgangsstraat 50
  1210 Brussel
  België
Laatst bijgewerkt
22 februari 2024