Energietransitiefonds

Table of Contents

  Algemene context

  Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie – binnen de federale energiebevoegdheden - aan te moedigen en te ondersteunen.

  In dat kader organiseert de Algemene Directie Energie elk jaar een projectoproep overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.

  De bevoegdheden van de federale staat worden in het kader van energietransitie weergegeven en ingedeeld in drie thematische assen:

  • Thematische as 1: hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen
  • Thematische as 2: nucleaire energietoepassingen
  • Thematische as 3: bevoorradingszekerheid en netevenwicht

  Het budget van het Energietransitiefonds voor 2021 bedraagt 25 miljoen euro, dat als subsidie kan worden toegekend aan projecten die aan alle betreffende voorwaarden voldoen en betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, investering in onderzoeksinfrastructuur, of op innovatie door kmo's.

  De projectoproepen van het Energietransitiefonds staan open voor:

  • rechtspersonen opgericht volgens Belgisch recht
  • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie

  Projectoproep van 13 november 2020 met het oog op subsidieverlening in 2021

  Ingevolge het federale regeerakkoord van oktober 2020 werd beslist om de voorbije projectoproep van 13 november 2020 bij voorrang te wijden aan de thematische assen 1 en 3 van het Energietransitiefonds. De projecten binnen de “thematische as 2 - nucleaire energietoepassingen” komen enkel in aanmerking voor steun voor zover en in de mate dat het beschikbare budget niet wordt toegekend aan projectvoorstellen binnen de thematische assen 1 en 3.

  Deze vijfde projectoproep van 13 november 2020 werd afgesloten op 31 januari 2021. Hiervoor kunnen geen projectvoorstellen meer worden ingediend.

  Uiterlijk op 30 april 2021, overeenkomstig artikel 3, §6, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds adviseert de Algemene Directie Energie van de FOD Economie de minister van Energie over de toekenning van steun voor ieder ingediend project, op basis van de bepalingen van de projectoproep van 13 november 2020 en de gerelateerde wetgeving.

  Op voorstel van de minister van Energie wordt vervolgens – in principe uiterlijk op 31 mei 2021 – en dit bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad - beslist over de toekenning van steun aan de ingediende projecten in het kader van de projectoproep van 13 november 2020.

  Volgende projectoproep van 2021 met het oog op subsidieverlening in 2022

  Een volgende, zesde projectoproep van het Energietransitiefonds wordt uiterlijk op 15 november 2021 gelanceerd, overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.

  De lancering van deze zesde projectoproep zal gecommuniceerd worden via deze webpagina alsook via social media en het Belgisch Staatsblad.

  Geïnteresseerde kandidaten voor toekomstige projectoproepen kunnen ter illustratie de vorige (afgesloten) projectoproep van 13 november 2020 consulteren via onderstaande link. Ook een standaardmodel van de subsidieovereenkomst – dat voor elk geselecteerd project wordt afgesloten tussen de betrokken partners en de minister van Energie – bevat nuttige informatie en kan via onderstaande link worden geconsulteerd.

  Overzicht van de gesubsidieerde projecten

  Via onderstaande link kunt u een overzicht consulteren van de projecten die werden geselecteerd in het kader van de voorbije vier projectoproepen van het Energietransitiefonds :

  • Projectoproep I van juni 2017
  • Projectoproep II van december 2017
  • Projectoproep III van augustus 2018
  • Projectoproep IV van oktober 2019

  Voor de reeds gefinaliseerde projecten wordt in dit overzicht ook verwezen naar de publiek beschikbare resultaten van deze projecten.

  Download het overzicht van gesubsidieerde projecten (PDF, 456.84 KB) (situatie maart 2021)

  Contact Energietransitiefonds: ETF.FTE@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  29 maart 2021