Energietransitiefonds

Table of Contents

  Algemene context

  Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie – binnen de federale energiebevoegdheden - aan te moedigen en te ondersteunen.

  In dat kader organiseert de Algemene Directie Energie elk jaar een projectoproep overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.

  De bevoegdheden van de federale staat worden in het kader van energietransitie weergegeven en ingedeeld in drie thematische assen:

  • Thematische as 1: hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen
  • Thematische as 2: nucleaire energietoepassingen
  • Thematische as 3: bevoorradingszekerheid en netevenwicht

  Het budget van het Energietransitiefonds voor 2023 bedraagt 25 miljoen euro, dat als subsidie kan worden toegekend aan projecten die aan alle betreffende voorwaarden voldoen en betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, investering in onderzoeksinfrastructuur, of op innovatie door kmo's. Ook in 2024 wordt een budget van 25 miljoen euro voorzien.

  De projectoproepen van het Energietransitiefonds staan open voor:

  • rechtspersonen opgericht volgens Belgisch recht
  • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen

  Projectoproep van 10 november 2022 met het oog op subsidieverlening in 2023

  Ingevolge het federale regeerakkoord werd beslist om de projectoproep van 10 november 2022 bij voorrang te wijden aan de thematische assen 1 en 3 van het Energietransitiefonds. De projecten binnen de “thematische as 2 - nucleaire energietoepassingen” komen enkel in aanmerking voor steun voor zover en in de mate dat het beschikbare budget niet wordt toegekend aan projectvoorstellen binnen de thematische assen 1 en 3.

  Deze projectoproep van 10 november 2022 werd afgesloten op 23 januari 2023. Voor deze oproep kunnen geen projectvoorstellen meer worden ingediend.

  De ministerraad van 9 juni 2023 heeft beslist om steun toe te kennen aan 21 projectvoorstellen in het kader van de projectoproep van 10 november 2022. Meer informatie over deze 21 geselecteerde projecten vindt u in het overzicht van de gesubsidieerde projecten (PDF, 805.11 KB).

  Belangrijkste data wat betreft de projectoproep van november 2022

  Datum Actie

  10 november 2022

  Lancering van de projectoproep

  14 december 2022

  Verplichte aanmelding van in te dienen projectvoorstel

  23 januari 2023

  Afsluiting van de projectoproep (i.e. deadline voor het indienen van projectvoorstellen)

  31 mei 2023

  Uiterlijke datum voor beslissing federale ministerraad tot steuntoekenning per koninklijk besluit (indien de agenda van de ministerraad dit toelaat)

  Juni 2023

  Door de Koning ondertekende subsidiebesluiten voor de geselecteerde projecten overhandigen aan de laureaten alsook de formele communicatie en motivering van het resultaat aan alle kandidaten

  Juli-september 2023

  Afsluiten van de subsidiecontracten voor de geselecteerde projecten en ondertekening door alle partijen

  September-november 2023

  Start van de geselecteerde projecten met als mogelijke startdatum: 1 september 2023, 1 oktober 2023 of (uiterlijk) 1 november 2023 (naar keuze van de begunstigde)

  Volgende projectoproep van 2023 met het oog op subsidieverlening in 2024

  De volgende, achtste projectoproep van het Energietransitiefonds wordt uiterlijk op 15 november 2023 gelanceerd, overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.

  De lancering van deze projectoproep zal gecommuniceerd worden via deze webpagina alsook via social media en het Belgisch Staatsblad.

  Geïnteresseerde kandidaten voor toekomstige projectoproepen kunnen ter illustratie de vorige (afgesloten) projectoproep van 10 november 2022 consulteren via onderstaande link. Ook een standaardmodel van de subsidieovereenkomst – dat voor elk geselecteerd project wordt afgesloten tussen de betrokken partners en de minister van Energie – bevat nuttige informatie en kan via onderstaande link worden geconsulteerd.

  Projectoproep & bijlagen

  Overzicht van de gesubsidieerde projecten

  Via onderstaande link kunt u een overzicht consulteren van de 105 projecten die werden geselecteerd in het kader van de voorbije zeven projectoproepen van het Energietransitiefonds:

  • Projectoproep I van juni 2017
  • Projectoproep II van december 2017
  • Projectoproep III van augustus 2018
  • Projectoproep IV van oktober 2019
  • Projectoproep V van november 2020
  • Projectoproep VI van november 2021
  • Projectoproep VII van november 2022

  Voor de reeds gefinaliseerde projecten wordt in dit overzicht ook verwezen naar de publiek beschikbare resultaten van deze projecten.

  Download het overzicht van gesubsidieerde projecten (PDF, 805.11 KB) (situatie september 2023)

  Contact Energietransitiefonds: ETF.FTE@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  8 september 2023