Voor de identificatie van de kavels wordt rekening gehouden met:

 1. de vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee;
 2. de gevolgen van een aanwijzing voor derden;
 3. het milieubelang;
 4. de kosten om een installatie voor de productie van elektriciteit in de kavel te realiseren;
 5. het belang van de meest optimale en kostenefficiënte aansluiting van de productie- installatie op het Modular Offshore Grid.

De Prinses Elisabeth-zone zal worden verdeeld in kavels van 700 MW, of veelvouden ervan.

De vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee

Het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden bepaalt verschillende zones waarin de vele activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee kunnen plaatsvinden. Artikel 8 definieert 4 zones, waar zone 1 de Oostelijke zone is, die de huidige windmolenzone omvat.

Zones 2, 3 en 4 worden gezamenlijk de Prinses Elisabeth-zone genoemd, en maken het onderwerp uit van de tenders die zullen worden uitgevoerd vanaf 2024.

Door de aanname van het laatste MRP werden de maatschappelijk functies rondom de Prinses Elisabeth-zone reeds voor een groot deel bepaald. De opwekking van hernieuwbare energie heeft sociale en economische voordelen daar dit investeringen aantrekt en werkgelegenheid creëert. Een windpark heeft bepaalde positieve milieueffecten, vanwege de lagere aanwezigheid van andere menselijke activiteiten.

Vanaf de start van de bouw van een windmolenpark in een bepaalde kavel wordt de toegang van schepen beperkt tot schepen van de concessiehouders en schepen in dienst van de overheid en defensie. Meervoudig ruimtegebruik is per definitie niet uitgesloten.

De milieu-impact zal worden bepaald in het milieueffectenrapport (MER). Op basis van het MER zal een milieuvergunning per kavel worden aangevraagd.

De aanduiding van kavels zal toelaten de maatschappelijke functies binnen de Prinses Elisabeth-zone te vervullen. Namelijk de opwekking van hernieuwbare energie en de transmissie van elektriciteit naar de kust.

De gevolgen van een aanwijzing voor derden

Aangezien het MRP reeds de buitengrenzen bepaalt van de Prinses Elisabeth-zone, zal een interne zonering weinig of geen impact hebben op gebruikers rondom de zone. De indeling van de kavels gaat vooraf aan de tender, waarvoor die indeling primordiaal is. Zonder indeling kan de tender niet plaatsvinden. Een indeling is noodzakelijk om concurrentie te stimuleren.

Hoewel de indeling in kavels op zich geen rechtstreekse impact heeft op andere “derden”, kan dat wel het geval zijn wanneer we rekening houden met een gefaseerde ingebruikname. Binnen die kavelindeling is het mogelijk om bij de fasering rekening te houden met:

 • het vrijwaren van de routes voor pleziervaart richting het Verenigd Koninkrijk
 • het vrijwaren van de zandwinning die momenteel plaatsvindt in Noordhinder Noord
 • het vermijden van een overbelasting van de vaarroute tussen Noordhinder Noord en Zuid ten gevolge van installatieschepen door eerst de meest Noordelijke kavels toe te kennen
 • de afstemming van de kavels met de ontwikkeling van de transmissienetinfrastructuur.
 • de meest actuele kennis voor het beperken van de milieu-impact in de meest gevoelige gebieden
 • de impact van wake-effecten en optimale onderlinge afstemming van de inplanting van turbines ten aanzien van de dominante windrichtingen

Het milieubelang

De bouw van een windmolenpark heeft een impact op het milieu. Bovendien is de Prinses Elisabeth- zone deels gelegen in een Natura 2000-gebied, waar zich biologisch waardevolle grindbedden bevinden.

De impact die de ontwikkeling van die kavels heeft op het milieu, wordt onder meer bepaald door de locatie, het aantal en de aard van de installaties voor de opwekking van energie die zullen worden geïnstalleerd.

Die impact zal, conform de toepasselijke regelgeving, het onderwerp uitmaken van de MER voor de totale zone. Daar er voor de ontwikkeling van het MER-dossier, en de aanvraag van de MEB, reeds een kavelindeling vereist is, zal de finale milieu-impact nadien bepaald worden.

Extract uit bijlage 1 van het MRP

Riffen (habitattype 1170). In het BNZ komen van dit type 2 soorten voor: de geogene grindbedden en de biogene Lanice conchilega aggregaties (schelpkokerworm). Grindbedden en schelpkokerwormaggregaties worden algemeen erkend als gebieden met bijzondere ecologische waarde. Grind wordt vooral aangetroffen in de geulen tussen de banken. Vooral de grindbedden ter hoogte van de Hinderbanken zijn belangrijk.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen onderzoekt de impact van windmolens in de Noordzee. Het onderwerp van de EDEN2000-studies werd bepaald op basis van de bezorgdheden, zoals opgelijst door de ngo’s (4Sea), offshore-industrie (BOP), Dienst Marien Milieu, het kabinet van de minister voor Noordzee en het KBIN-OD Natuur.

Met de reeds beschikbare kennis uit bovenstaande studies, die deels nog lopende zijn, wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de bepaling van de kavels.

De kosten om een installatie voor de productie van elektriciteit in de kavel te realiseren

Bij de indeling van de kavels moet er o.a. rekening worden gehouden met de garantie op

 • aansluitbaarheid,
 • het vermijden van lange kabelafstanden,
 • minimale afstanden tussen windmolens (wake-effecten), …

Het belang van de meest optimale en kostenefficiënte aansluiting van de productie- installatie op het Modular Offshore Grid (MOG)

Op 15 oktober 2021 keurde de ministerraad de doelstelling van een productiecapaciteit van minimum 3,15 GW en maximum 3,5 GW in de Prinses Elisabeth-zone goed en valideerde het principe van de aansluiting van die energie via een energie-eiland. De ministerraad heeft aan de netbeheerder gevraagd de details voor de aansluiting van de Prinses Elisabeth-zone uit te werken en ter goedkeuring voor te leggen aan de ministerraad.

Een centrale locatie laat toe om alle inter-array kabels aan te sluiten op één punt en de spanning hier te transformeren naar een hogere spanning. Daarvoor is het noodzakelijk dat elke concessie grenst aan het MOG. Daarom worden, waar noodzakelijk, bijkomende kabelzones gedefinieerd, zodat de aansluiting van het grote aantal inter-array kabels ordentelijk kan gebeuren.

Download de shapefiles (RAR, 867.81 KB) van de eilandlocaties.

Infodeling door de Belgische overheid

Bovenstaande informatie heeft als doel de Belgische bedrijven en inwoners op de hoogte te stellen van een van de talrijke stappen naar een succesvolle tender.

Laatst bijgewerkt
4 mei 2022