De exploitatie van de kerncentrales in België sinds 1975 leidt tot de productie van bestraalde splijtstof die op lange termijn moet worden beheerd. Het operationele beheer ervan werd toevertrouwd aan NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen). Op institutioneel niveau heeft het beheer ervan in de loop van de tijd tot verschillende besluiten geleid, waarvan de belangrijkste in 1993, 1998 en 2016 zijn genomen.

Voor meer informatie, raadpleeg de gedetailleerde historiek van het beheer van bestraalde splijtstoffen.

De kwestie van de gekozen optie voor verrijkte splijtstoffen blijft onopgelost en zal de komende jaren het voorwerp moeten uitmaken van een nationaal beleid.

Een prospectieve en informatieve studie

Om bij te dragen tot de besprekingen die over deze problematiek zullen plaatsvinden, heeft de Algemene Directie Energie van de FOD Economie een prospectieve en informatieve studie in drie delen opgesteld. Deze studie heeft als doel de strategieën in kaart te brengen die door en voor België overwogen kunnen worden en bevat een eerste analyse van de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden.
 

Laatst bijgewerkt
5 februari 2024