Elektronische communicatie bestaat uit het uitwisselen of overbrengen van informatie tussen een eindig aantal partijen door middel van een openbare elektronische communicatiedienst. Een elektronische communicatiedienst verloopt over elektronische communicatienetwerken.

De elektronische communicatie wordt in België geregeld door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze wet sluit de overdracht van informatie via een omroepdienst die via een elektronisch communicatienetwerk verloopt uit van het toepassingsgebied omdat de inhoudelijke aspecten van omroepdiensten een bevoegdheid zijn van de gemeenschappen. Enkel wanneer via een omroepdienst informatie wordt doorgegeven die kan worden gerelateerd aan een identificeerbare abonnee of gebruiker die de informatie ontvangt, en het dus niet gaat om informatie die zich tot een onbepaald aantal gebruikers richt, valt de omroepdienst onder de wet van 13 juni 2005.

Algemene machtiging

Alvorens commerciële activiteiten van elektronische communicatienetwerken of -diensten te kunnen aanbieden moet een onderneming beschikken over een algemene machtiging en voldoen aan wettelijk vastgestelde voorwaarden voor:

  • het houden en commercialiseren van apparatuur,
  • het gebruik van nummers en frequenties en
  • het installeren van faciliteiten.

Een onderneming die elektronische communicatiediensten of -netwerken in eigen naam of voor eigen rekening wil aanbieden of doorverkopen moet een kennisgeving doen bij het BIPT. Het BIPT bevestigt deze kennisgeving in een standaardverklaring waarmee de onderneming de mogelijkheid heeft om een aanvraag in te dienen voor het installeren van faciliteiten, te onderhandelen over toegang en toegang te verkrijgen.

Toekenning van gebruiksrechten

Het KB van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers bepaalt de voorwaarden en procedures die operatoren moeten naleven wanneer ze nummercapaciteit willen reserveren. Ze moeten daartoe

  • opgeven welke soort en de hoeveelheid nummercapaciteit ze wensen;
  • een omstandige omschrijving geven van de diensten en toepassingen die van deze nummercapaciteit gebruik maken, de technische netwerkelementen en hun onderlinge relatie, de te hanteren routeringsprincipes, de toekomstige behoeften aan nummercapaciteit, de tariferingsprincipes en de principes die de aanvrager zal hanteren om de verkregen nummercapaciteit verder toe te wijzen aan zijn eindgebruikers;
  • demonstreren dat er geen volwaardige technische en/of commercieel aanvaardbare alternatieven zijn om zijn diensten en toepassingen te exploiteren dan met de aangevraagde nummercapaciteit.

Ten slotte voorziet de wet van 13 juni 2005 een aantal regels met het oog op het waarborgen van een eerlijke mededinging, zoals de vertrouwelijkheidsverplichting bij onderhandelingen over een toegangsovereenkomst. Het BIPT maakt analyses van relevante markten om te bepalen of zij daadwerkelijk concurrentieel zijn. Indien wordt vastgesteld dat een operator een aanmerkelijke marktmacht heeft op een relevante markt, kan het BIPT hem een aantal verplichtingen opleggen zoals wijziging van reeds gesloten toegangsovereenkomsten, het openbaar maken van bepaalde informatie, het publiceren van een referentieaanbod dat andere operatoren toelaat niet te hoeven betalen voor faciliteiten die voor de gewenste dienst niet nodig zijn, het voeren van gescheiden boekhoudingen voor alle activiteiten die met toegang verband houden en waarvoor de operator over een machtspositie beschikt.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018