In april 2015 stelde de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, het actieplan “Digital Belgium” (een nieuw federaal digitaal plan is in ontwikkeling).

"Digital Belgium" is het actieplan dat de digitale langetermijnvisie voor ons land schetst en vertaalt in duidelijke ambities met als doel de positie van België op de digitale kaart versterken.

Digital Belgium is gebaseerd op 5 pijlers :

  • digitale economie;

  • digitale infrastructuur;

  • digitale vaardigheden en jobs;

  • vertrouwen en digitale veiligheid;

  • digitale overheid.

Met een scherpe strategie en een volgehouden inspanning moet het mogelijk zijn dat België tegen 2020 :

  • de digitale top-drie haalt van de Europese Digital Economy and Society Index,

  • er in ons land 1.000 nieuwe start-ups het levenslicht zien,

  • en de digitale omslag 50.000 nieuwe jobs in een waaier van sectoren oplevert.

Overzicht

In het kader van de Europese Digitale Agenda keurde ons land in 2013 een digitaal actieplan “Een Digitale Agenda voor België” goed.

Dit plan was het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen tal van Belgische institutionele spelers.

Onder impuls van de FOD Economie werd een eerste ontwerp voorgelegd aan de sectorregulator, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, evenals aan Fedict, het federale departement dat belast is met e-government. Aangezien de beoogde maatregelen heel wat bevoegdheden omvatten die onder de gefedereerde entiteiten ressorteren, werden deze laatste ook geraadpleegd in het in 2011 opgerichte Stuurcomité voor de Follow-up en de Implementatie van de Europese Digitale Agenda.

In het Stuurcomité zetelen ook vertegenwoordigers van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding alsook van de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. De input van al deze leden heeft het dus mogelijk gemaakt dit ontwerp te verrijken en het een nationaal karakter te geven.

De digitale agenda voor België werd op 6 november 2013 door het Overlegcomité aangenomen en heeft de goedkeuring van alle nationale overheidsinstanties gekregen.

Om ook de privésector hierbij te betrekken, had de vorige minister van Economie op 18 december 2013 dit document voor advies voorgelegd aan het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie (RCT), dat het referentieadviesorgaan ter zake is. Het Comité heeft op 24 februari 2014 een advies ingediend.

Er werd een herziene versie met de meeste opmerkingen van het RCT en ook feitelijke wijzigingen opgesteld. 

Laatst bijgewerkt
28 juni 2021