Table of Contents

  De wet betreffende de "betalingsdiensten”

  De wet is van toepassing op de “betalingsdiensten” aangeboden door de “betalingsdienstaanbieder” aan de “betalingsdienstgebruiker”. (Wetboek van economisch recht, Boek VII, titel 3 "Betalingsdiensten")

  Onder “betalingsdiensten” verstaan we:

  • diensten waarbij de mogelijkheid geboden wordt tot het opnemen en deponeren van cash op een betaalrekening;

  • betalingstransacties via overschrijving, domiciliëring, betaalkaarten of andere betaalinstrumenten;

  • betalingstransacties als bedoeld hiervoor, waarbij gebruik wordt gemaakt van kredietovereenkomst;

  • de uitgifte van en/of aanvaarding van betaalinstrumenten ('issuing' en 'acquiring');

  • geldtransferten zonder betaalrekening ('money remittance', bv. via Western Union); en

  • betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal- of informatica-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de beheerder van de telecommunicatiediensten, het informaticasysteem of het netwerk, die louter optreedt als tussenpersoon (bv. betalingen met gsm van een parkeerticket).

  De “betalingsdienstaanbieder” is iedere rechtspersoon die betalingsdiensten verstrekt aan een betalingsdienstgebruiker en gerechtigd is om betalingsdiensten aan te bieden.

  De “betalingsdienstgebruiker” is iedere persoon die in de hoedanigheid van betaler, begunstigde of beide, van een betalingsdienstgebruik maakte, zowel voor privé- als beroepsdoeleinden.

  Wanneer een betalingsdienstgebruiker geen consument is (en handelt voor beroepsdoeleinden), kunnen de partijen overeenkomen af te wijken van sommige wettelijke verplichtingen. Wanneer de betalingsdienstgebruiker een consument is moet de betalingsdienstaanbieder alle wettelijke bepalingen naleven.

  De wetgeving bevat 2 grote luiken:

  1. informatievereisten met betrekking tot de betalingsdiensten, o.a. over
   • de aanbieder van de betalingsdienst,
   • het gebruik van de betalingdienst (kenmerken van de dienst, maximale uitvoeringstermijn, enz.),
   • de wijziging en opzegging van de overeenkomst, en
   • de kosten, rentevoeten en wisselkoersen, en
  2. rechten en plichten m.b.t. de aanbieding en het gebruik van betalingsdiensten, o.a. regels m.b.t.
   • de toestemming, uitvoeringstermijnen en valutadata van betalingstransacties,
   • terugbetalingsrechten,
   • verplichtingen en aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van betaalkaart en andere betaalinstrumenten, enz.

  Geschillen en klachten

  Laatst bijgewerkt
  17 juli 2023