Table of Contents

   

  Als ambachtsman/-vrouw kunt u een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie (wet van 19 maart 2014).

  Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van uw activiteit, het manuele aspect van uw werk en uw knowhow als ambachtsman of -vrouw. Dankzij het logo dat u mag gebruiken als gevolg van uw wettelijke erkenning, kunt u rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het publiek. Deze kleine troef voor uw imago kan ook uw activiteit een boost geven!

  Sinds de inwerkingtreding van de wet in juni 2016 kregen al meer dan 1100 ambachtslui deze wettelijke erkenning van de FOD Economie. Ze zijn opgenomen in een register dat na elke bijeenkomst van de Commissie of Raad wordt bijgewerkt. Aarzel niet om hen te vervoegen! 

  Hoe uw aanvraag indienen?

  Dien uw aanvraag in met het inlichtingenformulier. (DOC, 80.5 KB)

  Vul het formulier in. Onderteken het en stuur het per e-mail of aangetekend naar de Commissie Ambachtslieden.

  FOD Economie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Secretariaat van de Commissie 'Ambachtslieden'

  City Atrium, 4e verdieping
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  ambachtsman-artisan@economie.fgov.be

  Contactpersoon: Christiane Andries, tel: +32 2 277 79 36

  Bezorg samen met het formulier alle documenten waarvan u denkt dat ze nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van uw aanvraag voor een erkenning als ambachtsman.

  Enkele tips voor het opstellen van uw aanvraag:

  • Neem de tijd om uw activiteit toe te lichten.
  • Beschrijf in enkele zinnen uw manier van werken, de herkomst van de gebruikte grondstoffen, enz.
  • Voeg foto's “voor – tijdens – na” toe, alsook van uw installaties: werkplaats, toonbank, materiaal, producten, …
  • Vermeld verder ook de waarderingen die u al behaalde (bijvoorbeeld: monumenten en landschappen, artikels in de pers, …).

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  De erkenning is enkel mogelijk als:

  • u in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven bent als natuurlijke of rechtspersoon voor de uitoefening van een of meer activiteiten met een winstgevend doel;
  • u minder dan twintig werknemers hebt;
  • uw activiteit productie, transformatie, reparatie of restauratie van voorwerpen of het leveren van diensten is.

  Aanvragers die hun activiteiten uitvoeren onder het ondernemingsnummer van een vzw (‘incubators’, enz.), kunnen geen erkenning als ambachtsman of -vrouw krijgen. Alleen aanvragers die zelf in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven voor de uitoefening van een of meer activiteiten met een winstgevend doel eventueel kunnen die erkenning krijgen. De vzw waarbinnen de aanvragers hun activiteiten uitoefenen, kan geen erkenning krijgen omdat een vzw per definitie geen winstoogmerk mag hebben. 

  Bij de toekenning van de erkenning houdt de Commissie Ambachtslieden rekening met:

  • de hoofdzakelijk manuele aspecten en het authentieke karakter van uw activiteit;
  • het belang van uw handenarbeid;
  • uw kennis gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

  Aangezien de erkenning wordt verleend aan een onderneming voor alle activiteiten die zij uitoefent, moeten alle activiteiten die onder alle vestigingseenheden zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. 

  Hoe verloopt de procedure?

  Als uw dossier volledig is, neemt de Commissie Ambachtslieden een beslissing uiterlijk twee maanden na ontvangst van het inlichtingenformulier. Deze termijn wordt verlengd met dertig dagen als de voorzitter van de Commissie Ambachtslieden beslist een onderzoek ter plaatse te vragen.

  Als uw dossier niet volledig is, verwittigt het secretariaat van de Commissie Ambachtslieden u binnen de vijftien dagen na ontvangst van het inlichtingenformulier. Het secretariaat legt u dan uit welke documenten ontbreken.

  De zittingen van de Commissie Ambachtslieden zijn niet openbaar. Het secretariaat meldt u, wanneer de zitting van de Commissie plaatsvindt. Uw aanwezigheid op die zitting is niet verplicht.

  Het secretariaat stuurt u een aangetekende brief met de beslissing van de Commissie.

  Als de Commissie Ambachtslieden geen beslissing neemt binnen de toegekende termijnen, wordt de beslissing als positief beschouwd en krijgt u de erkenning als ambachtsman/-vrouw.

  Hoe lang blijft uw erkenning geldig?

  De erkenning als ambachtsman is zes jaar geldig . Ze begint te lopen vanaf de eerste dag na de gunstige beslissing.

  Vraag een verlenging aan ten vroegste één jaar en ten laatste drie maanden voor het einde van de geldigheidsduur van de erkenning via het inlichtingenformulier (DOC, 80.5 KB) . Het secretariaat stuurt u een herinnering.

  De Commissie Ambachtslieden moet een beslissing nemen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van de erkenning (bij een volledig dossier én als u de verlengingsaanvraag tijdig indiende).

  Als het dossier onvolledig is, verwittigt het secretariaat van de Commissie Ambachtslieden u binnen de vijftien dagen na ontvangst van het inlichtingenformulier. Het secretariaat legt u dan uit welke documenten ontbreken.

  Als de Commissie Ambachtslieden geen beslissing neemt binnen de voorziene termijn, wordt uw erkenning verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar, aansluitend op de vorige erkenning.

  Is een intrekking van de erkenning mogelijk?

  Wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden van de wet, moet u dat onmiddellijk melden aan de Commissie Ambachtslieden.

  Als u voor een periode van meer dan drie maanden niet voldoet aan de voorwaarden van de erkenning, verliest u de hoedanigheid van ambachtsman. De Commissie Ambachtslieden beslist dan om uw erkenning in te trekken.

  Kunt u beroep aantekenen tegen een beslissing van de Commissie?

  U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing van de Commissie Ambachtslieden. U moet dat doen binnen de dertig dagen na betekening van de beslissing van de Commissie Ambachtslieden.

  De Raad Ambachtslieden behandelt dan uw beroep. Als de Raad geen uitspraak in beroep doet binnen de voorziene termijn (uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop het beroep werd ingediend), dan krijgt u uw erkenning of wordt uw hoedanigheid van ambachtsman verlengd.

  De termijn waarin de Raad Ambachtslieden zijn beslissing moet nemen, wordt verlengd met dertig dagen als de voorzitter van de Raad beslist een onderzoek ter plaatste te vragen.

  Hoe een klacht indienen bij de Commissie Ambachtslieden?

  Iedereen die een inbreuk vaststelt op de wettelijke voorwaarden voor de erkenning als ambachtsman, kan een klacht indienen bij Commissie Ambachtslieden via dit klachtenformulier (DOCX, 28.71 KB) .

  Die klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • het onterechte gebruik van het logo van erkend ambachtsman (op een website, in een uitstalraam, ...);
  • een wijziging van de activiteiten die de ambachtsman zijn erkenning zou doen verliezen;
  • de aanwerving van personeel, die het aantal werknemers (tot 20 of meer) zou doen stijgen, ...

  Het ambachtenregister

  Alle ambachtslieden die de hoedanigheid krijgen, zijn terug te vinden in het register van de ambachtslieden. Evenzo wordt elke ambachtsman die zijn erkenning verliest, uit dit register verwijderd.

  In het ambachtenregister​ (lijst in csv-formaat) vindt u alle informatie over de ambachtslieden zoals

  • de naam;
  • het adres;
  • het ondernemingsnummer;
  • de activiteit;
  • de datum van toekenning;
  • de datum van intrekking van de erkenning (in voorkomend geval).

  Die lijst wordt dagelijks bijgewerkt.

  Wilt u gerichter gaan zoeken in het register? Dat kan met de zoekmotor​. U kunt zoeken op:

  • ondernemingsnummer;
  • naam;
  • sector;
  • postcode;
  • type onderneming.

  U krijgt dan de lijst van ambachtslieden die voldoen aan de criteria die u invulde.

  Laatst bijgewerkt
  11 april 2022