Concentraties

Artikel IV.6 van het Wetboek van economisch recht definieert concentraties als alle handelingen met een duurzame wijziging van de zeggenschap over een onderneming, onder meer:

 • wanneer twee onafhankelijke ondernemingen besluiten te fuseren;

 • wanneer een onderneming of een persoon die de controle over een onderneming bezit een andere onderneming of een deel van de activiteiten van deze onderneming verwerft en aldus de exclusieve controle verwerft (overname);

 • wanneer twee ondernemingen op duurzame wijze een gemeenschappelijke onderneming oprichten (joint venture).

De ondernemingen moeten de concentratie aanmelden voor de totstandkoming ervan en na het sluiten van de overeenkomst (een ontwerpovereenkomst mag ook worden aangemeld) bij de Belgische Mededingingsautoriteit, als zij de volgende twee voorwaarden vervullen:

 • in België een totale omzet bereiken van 100 miljoen euro voor het geheel van de ondernemingen;

 • en ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk in België een omzet halen van ten minste 40 miljoen euro.

Als deze drempels niet worden bereikt, moet de concentratie niet ter kennis worden gebracht.

Wanneer de concentratie waarschijnlijk geen aanleiding zal geven tot mededingingsproblemen, kunnen de aanmeldende partijen vragen om de vereenvoudigde procedure toe te passen (Regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties).

Concentraties met een Europese dimensie zijn de exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie, onder voorbehoud van de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden naar de Belgische Mededingingsautoriteit te verwijzen.

Meer informatie vindt u in de Verordening (EG) n° 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.

Laatst bijgewerkt
14 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie