Concentraties

Concentraties van ondernemingen (ook fusies genoemd) zijn handelingen die de zeggenschap over een onderneming duurzaam wijzigen, onder meer:

  • wanneer twee onafhankelijke ondernemingen fuseren;
  • wanneer een onderneming of een persoon die de controle over een onderneming bezit, een andere onderneming of een deel van de activiteiten van die onderneming verwerft en zo de exclusieve controle verwerft (overname);
  • wanneer twee ondernemingen op duurzame wijze een gemeenschappelijke onderneming oprichten (joint-venture) (artikel IV.6 van het Wetboek van economisch recht).

In bepaalde gevallen stellen die handelingen ondernemingen in staat om hun activiteiten, en bijgevolg ook hun krachten en troeven, te bundelen om doeltreffender nieuwe producten te ontwikkelen of de productie- of distributiekosten te verminderen. Dankzij hun toegenomen efficiëntie wordt de markt concurrentiëler en profiteren consumenten van producten van een betere kwaliteit tegen eerlijker prijzen.

In andere gevallen kunnen bepaalde concentraties de effectieve mededinging op een markt verminderen, onder meer door een speler met een machtspositie te creëren of te versterken, wat leidt tot hogere prijzen of de beperking van het aanbod van goederen en diensten op de betrokken markt.

Om die redenen moeten de ondernemingen bij de Belgische Mededingingsautoriteit aangifte doen van elke concentratiehandeling waarvan de omzet de drempelwaarden van artikel IV.7 van het Wetboek van economisch recht bereikt, met het oog op een controle van de mededingingsvoorwaarden:

  • in België een totale omzet van 100 miljoen euro voor het geheel van de ondernemingen; en
  • een omzet van elk afzonderlijk ten minste 40 miljoen euro in België voor ten minste twee van de betrokken ondernemingen.

Als die drempelwaarden niet worden bereikt, moet de concentratieverrichting niet worden aangemeld.

Voor de aanmelding van een concentratie moet de onderneming een forfaitaire vergoeding van 52.350 euro betalen of van 17.450 euro voor een concentratie die het voorwerp is van een vereenvoudigde procedure, ten laste van de aanmeldende partij of partijen.

Concentraties met een Europese dimensie

Concentraties met een Europese dimensie waarvan de gevolgen de landsgrenzen overstijgen, zijn de exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie in de volgende twee scenario's:

Scenario 1

a) de totale omzet die wereldwijd door alle betrokken ondernemingen samen is behaald, bedraagt meer dan 5 miljard euro;

 b) ten minste twee van de betrokken ondernemingen hebben elk afzonderlijk een totale omzet behaald die meer dan 250 miljoen euro bedraagt.

Scenario 2

a) de totale omzet die wereldwijd door alle betrokken ondernemingen samen is behaald, bedraagt meer dan 2,5 miljard euro;

b) de totale omzet die door alle betrokken ondernemingen in elk van ten minste drie lidstaten is behaald, bedraagt meer dan 100 miljoen euro;

c) in elk van de drie lidstaten die ten behoeve van letter b) in aanmerking zijn genomen, hebben ten minste twee van de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk een totale omzet behaald die meer dan 25 miljoen euro bedraagt; en

d) ten minste twee van de betrokken ondernemingen hebben elk afzonderlijk een totale omzet behaald die meer dan 100 miljoen euro bedraagt.

De concentraties die die drempelwaarden bereiken, hoeven echter niet aan de Europese Commissie te worden gemeld als elk van de betrokken ondernemingen meer dan twee derden van haar totale omzet verwezenlijkt in de Europese Unie in eenzelfde lidstaat.

De concentraties met een Europese dimensie moeten niet goedgekeurd worden door de Belgische Mededingingsautoriteit. Ze zijn de exclusieve bevoegdheid van de Europese Commissie, onder voorbehoud van de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden naar de Belgische Mededingingsautoriteit te verwijzen.

Meer informatie vindt u in de verordening nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen en in de gids voor goede praktijken voor de controle op concentraties.

Laatst bijgewerkt
15 juli 2022