Wanneer u tijdens de verleningsprocedure voor het bekomen van een octrooi of na de verlening van een octrooi een bepaalde termijn in de procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (hierna de DIE) niet heeft nageleefd, kan een verlies van rechten optreden die gekoppeld zijn aan de octrooiaanvraag of aan het verleende octrooi. Het kan bijvoorbeeld gaan om een termijn om

 • een taks te betalen (indieningstaks, onderzoekstaks, jaarlijkse instandhoudingstaks, enz.), 

 • een regularisatieaanvraag om de octrooiaanvraag in te dienen, of

 • het voorleggen van een voorrangsdocument, dan wel om een ontbrekend deel van de beschrijving van de uitvinding in te dienen.

Via de procedure voor herstel van rechten kunt u voor de meeste termijnen deze rechten herstellen.

Algemene herstelprocedure

De algemene herstelprocedure is van toepassing op alle termijnen die gelden voor het verrichten van een handeling in een procedure voor de DIE, op enkele uitzonderingen na (lijst van niet-herstelbare termijnen (PDF, 1 MB)). De relevante bepaling staat in het Wetboek van economisch recht, artikel XI.77. Om een herstel te bekomen, moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

 1. Er moet bij de DIE een herstelverzoek worden ingediend binnen de kortste van de hierna volgende termijnen

  • ofwel twee maanden vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de toegestane termijn voor het verrichten van de betreffende handeling is weggenomen (bijvoorbeeld: de persoon die de handeling moet verrichten is een tijd werkonbekwaam, waardoor hij de termijn niet naleeft: van zodra hij terug komt werken en vaststelt dat de termijn verstreken is, begint de termijn van twee maanden te lopen);

  • ofwel twaalf maanden vanaf de datum waarop de termijn voor het verrichten van de handeling verstrijkt;

   Doorgaans zal de termijn dus korter zijn dan twaalf maanden na het verstrijken van de niet-nageleefde termijn, maar twaalf maanden is in elk geval de maximale termijn. Merk op dat wat het betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaksen betreft, deze termijn pas begint te lopen na het verstrijken van de respijttermijn voor het betalen van deze taksen (periode die nog steeds het betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaksen, plus een toeslag, mogelijk maakt).
    

 2. Binnen diezelfde termijn moet de aanvrager van het herstel de niet tijdig verrichte handeling vervullen. Meestal wordt de niet-verrichte handeling gelijktijdig met de aanvraag van het herstel uitgevoerd.
   
 3. In het verzoekschrift moeten de redenen worden opgegeven waarom de termijn niet is nageleefd. Een algemene motivering volstaat niet: de redenen moeten concreet zijn en op een sluitende manier uiteenzetten wat de feitelijke toestand was, toen de handeling niet werd verricht. De bewijzen ter ondersteuning van vermelde redenen kunnen worden ingediend binnen de twee maanden na het indienen van het herstelverzoek.
   
 4. De DIE moet kunnen vaststellen dat de titularis de nodige zorg in acht heeft genomen om de termijn na te leven. De nodige zorg is een norm die is opgenomen in het Europees octrooirecht. Ze moet worden beoordeeld op basis van de situatie, zoals die voor het verstrijken van de termijn bestond. De in dit verband nodige zorg moet worden opgevat als een redelijke zorgvuldigheid die een normaal bekwame houder of vertegenwoordiger in de gegeven omstandigheden aan de dag zou leggen. Tijdens het onderzoek van een herstelverzoek gaat de DIE na of zich uitzonderlijke omstandigheden hebben voorgedaan, of een op zichzelf staande fout in het toepassen van een anders goed functionerend systeem voor toezicht op de naleving van de termijnen, die een aanleiding kunnen zijn voor het herstel van de rechten.

De DIE behandelt het herstelverzoek pas wanneer de vereiste taks betaald is. Zowel het herstelverzoek als de beslissing van de DIE worden in het register ingeschreven. Vervolgens wordt het herstelverzoek geanalyseerd en wordt er een beslissing genomen. Een herstel van rechten wordt dus niet automatisch toegekend.

Wanneer een positief gevolg wordt gegeven aan het herstelverzoek van rechten, dan wordt het octrooi beschouwd als nooit vervallen. In dat geval moet u binnen een termijn van vier maanden de eventueel vervallen jaartaksen betalen (namelijk diegene die vervallen zijn tussen het verval van het octrooi en de datum waarop de herstelbeslissing, in het register is ingeschreven). De rechten van derden die de uitvinding gebruikt hebben in de periode waarin het octrooi vervallen was verklaard, worden evenwel beschermd. Diegenen die tussen het moment waarop de rechten vervielen en het moment waarop het herstel van die rechten gevolg heeft, in België te goeder trouw van de uitvinding gebruik hebben gemaakt, of die daartoe de nodige maatregelen hebben getroffen, mogen die uitvinding blijven gebruiken ten behoeve van hun eigen onderneming. Dit gebruiksrecht mag enkel worden overgedragen samen met de onderneming waaraan het verbonden is.

Laatst bijgewerkt
1 september 2023