Advies verstrekt op verzoek van de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de volgende voorstellen voor resolutie :

  • Voorstel van resolutie om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het COVID-19-vaccin te garanderen door de patenten op dit vaccin op te heffen (DOC 55 1967/1) ;

  • Voorstel van resolutie waarbij wordt verzocht om van het COVID-19-vaccin een mondiaal publiek goed te maken (DOC 55 1815/1)

De Raad ontving op 21 mei 2021 een verzoek van de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen om een advies uit te brengen over de voorstellen van resolutie vervat in de parlementaire documenten 1967/1 en 1815/1. Die voorstellen verwijzen naar een voorstel van India en Zuid-Afrika om de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie toe te staan af te wijken van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Overeenkomst)

Uit de schriftelijke raadpleging blijkt dat de leden die hun mening kenbaar hebben gemaakt - met uitzondering van één lid - van oordeel zijn dat het afwijken van of het opheffen van de intellectuele eigendomsrechten niet binnen een redelijk tijdsbestek zal leiden tot de verwezenlijking van het doel om een wereldwijde en billijke verdeling van de vaccins in de strijd tegen de COVID-19-pandemie te ondersteunen en de toegang te verbeteren tot deze vaccins in de ontwikkelingslanden. Bovendien zou deze maatregel, aldus de meeste leden, negatieve gevolgen kunnen hebben, met name op de bevordering van innovatie, in het licht van toekomstige uitdagingen in verband met de toegang tot en het delen van technologieën in tijden van crisis (onder meer inzake volksgezondheid).

Advies van 31 mei 2021 (PDF, 290.45 KB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023