Table of Contents

  Voor welke bouwplaatsen is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht?

  De verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor de werven:

  • waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is;
  • waarvoor na 1 juli 2018 een bouwvergunning werd afgeleverd ;
  • van renovatie of bouw van een woning (dus een gebouw bestemd voor bewoning);
  • voor een woning gelegen in België.

  Welke bouwactoren moeten zich verzekeren?  

  De volgende actoren moeten zich verzekeren:

  • de architect;
  • de aannemer die zich ertoe verbindt om een onroerend werk uit te voeren waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is (bv. de dakwerker, de plaatser van de ramen, de  chapelegger ...) ;
  • elke andere dienstverlener in de bouwsector, met uitzondering van de bouwpromotoren, die zich ertoe verbindt prestaties van immateriële aard te leveren met betrekking tot een onroerend werk, op voorwaarde dat de tussenkomst van een architect verplicht is (bv. een studiebureau).

  Wat moet de verzekering dekken? 

  De verzekering dekt de tienjarige aansprakelijkheid van de actoren in de bouw, beperkt tot de gebreken in de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer die de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.

  De tienjarige aansprakelijkheid loopt gedurende een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken. De aanvaarding is het moment waarop u bevestigt dat de werken correct werden uitgevoerd.

  De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering volgt het goed

  Kocht u een woning die pas gebouwd/gerenoveerd is?

  In geval van de aankoop van een woning, volgt de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering het goed.

  Als de eigendomsoverdracht plaatsvindt voor het verstrijken van de dekkingsperiode van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, dan moet uw notaris een register raadplegen waarin alle tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen zijn opgenomen en in de akte vermelden of hij op de hoogte is van deze verzekering en zo ja, de naam van de verzekeringsonderneming en het polisnummer. Indien nodig bezorgt hij u het verzekeringsattest.

  Hoe kunt u controleren of de bouwactoren die op uw bouwwerf tussenkomen, verzekerd zijn?

  Alle contractuele documenten moeten vermelden:

  1. naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming;
  2. het nummer van het verzekeringscontract.

  Voor het begin van de werken moeten de aannemers en andere dienstverleners u en uw architect een attest bezorgen van tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. De architect moet daarop toezien.

  Op de werf moet elke bouwactor in het bezit zijn van het (de) attest(en) van zijn verzekeraar. Ze kunnen verzekerd zijn via een globale polis waarbij alle spelers die bij de bouw of renovatie betrokken zijn, zijn verzekerd onder dezelfde polis of via een individuele polis.

  Zowel de Orde van Architecten als de Orde van Landmeters-Experten verifiëren de verzekeringssituatie van de leden die zijn ingeschreven bij de Orde en/of de Raad.

  Laatste tips?

  U gaat bouwen, renoveren?

  Raadpleeg onze tips om een betrouwbare aannemer te vinden

  Bent u goed ver(her)zekerd voor uw project ?

  Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn en om bouwactoren te kiezen die ook goed verzekerd zijn! Uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon kan u helpen om te bepalen welke verzekeringen nuttig zijn voor uw project, zoals bijvoorbeeld de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR) en de verzekering “Rechtsbijstand”.

  Hij kan u ook informeren over de soms verplichte verzekeringen voor uw architect en uw aannemer(s).

  Ondervindt u problemen bij de werken, de opvolging van de werken?

  Vooraleer u de verzekeraar van uw eventueel aansprakelijke architect/aannemer/... contacteert : 

  1. Neem eerst contact op met de architect/aannemer zelf ;
  2. Ga na of de schade al niet gedekt wordt door een andere verzekering, zoals uw eigen brandverzekering. 
  Laatst bijgewerkt
  10 juli 2023