Alvorens een gasinstallatie in bedrijf wordt genomen of wanneer er iets aan gewijzigd wordt, bent u verplicht uw installatie te laten controleren. Het gaat om uw veiligheid!

Om "conform" te worden verklaard moeten door gas gevoede binneninstallaties aan verschillende normen voldoen, waaronder:

  • de Belgische norm NBN D51-003 die de algemene technische eisen en de eisen inzake veiligheid bepaalt die van toepassing zijn op nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleidingen gevoed door aardgas. De hoogste werkdruk is niet hoger dan 100 mbar en de nominale diameter van de leidingen is kleiner dan of gelijk aan DN 50. Die norm bepaalt de na te leven regels bij het plaatsen van de leidingen en bij het plaatsen van gebruikstoestellen zoals verwarmingstoestellen en kooktoestellen;
  • de Belgische norm NBN D51-004 die slaat o.a. op leidingen waarvan de nominale diameter groter is dan DN 50 of die ingegraven zijn;
  • de Belgische norm NBN B61-002 die betrekking heeft op luchttoevoer en afvoer van verbrandingsproducten voor ketels van minder dan 70 kW, op de lokalen waarin deze ketels geplaatst moeten worden en de voorschriften betreffende de installatieruimte;
  • de Belgische norm NBN D51-006 bepaalt de algemene technische eisen en de eisen inzake veiligheid van binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase bij een werkdruk van maximaal 5 bar. Die norm bepaalt ook de eisen die betrekking hebben op de plaatsing van verbruikstoestellen.

Controle van de conformiteit van de binneninstallaties

Bij het openen van de (gas)teller moet de beheerder van het aardgasdistributienet zich ervan vergewissen dat de binneninstallatie niet lekt bij verdeeldruk.

Als het om een nieuwe binneninstallatie of een deel van een nieuwe installatie gaat, moet de distributeur bovendien eisen dat de installateur een attest levert waaruit blijkt dat de installatie gelijkvormig is aan de toepasselijke voorschriften van de betrokken NBN-normen.

Laatst bijgewerkt
1 augustus 2019