Table of Contents

  De consumenten genieten vandaag grotere juridische bescherming dankzij de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling.

  Ze heft de wet van 11 april 1999 betreffende overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen op. Die blijft wel van toepassing op overeenkomsten gesloten voor 26 september 2011.

  Wat zijn de voornaamste kenmerken van de wet van 28 augustus 2011?

  Toepassingsgebied

  Naast de verkoop van timeshares van onroerende goederen en puntenformules, waarvan sprake in de wet van 11 april 1993, beoogt de wet van 2011 eveneens:

  • de verkoop van timeshares van roerende goederen (woonschip, caravan, boot, ...);

  • de uitwisseling van timeshares (inschrijving voor een uitwisselingsbeurs);

  • de doorverkoop van een timeshare via een tussenpersoon;

  • de toetreding tot vakantieclubs, vakantiekaarten met voorkeurtarief (abonnement voor korting op vakantieaccomodatie, vluchten, woningverhuur, enz.); de wet heeft het hier over “vakantieproducten van lange duur”.

  De klassieke verhuur valt niet onder deze regelgeving.

  Reclame

  Alle reclame moet vermelden dat er standaardinformatieformulieren beschikbaar zijn.

  Tijdens een promotie- of verkoopevenement moet de consument duidelijk en voorafgaand geïnformeerd worden over het commerciële doel en de aard van dat evenement. Bovendien moeten de verplichte informatieformulieren tijdens het evenement permanent ter beschikking van de consument zijn.

  De wet verbiedt om de goederen voor deeltijds gebruik en de vakantieproducten van lange duur als een investeringsproduct aan te bieden of te verkopen. Deeltijdse vakantieproducten zijn immers consumptieproducten. In tegenstelling tot de traditionele onroerendgoedsector gaat het niet om contracten waarmee meerwaarden kunnen worden gerealiseerd.

  Recht op de informatie voor het afsluiten van de overeenkomst – Standaardinformatieformulier

  Voordat hij een overeenkomst afsluit, moet de consument een wettelijk verplicht standaardformulier ontvangen met duidelijke informatie over het voorwerp van de overeenkomst, de rechten die hij kan uitoefenen en alle te betalen kosten. Hij krijgt informatie over het bestaan van een herroepingsrecht, over de duur en de voorwaarden voor de uitoefening ervan. Die informatie maakt wezenlijk deel uit van de overeenkomst en mag niet worden gewijzigd.

  Die informatie wordt gratis verstrekt op een duurzame drager en via een verplicht standaardformulier dat aan elk type van overeenkomst is aangepast. De informatie moet duidelijk, leesbaar en correct zijn. De consument kan kiezen in welke taal de informatie is opgesteld: in de taal van het land waar hij verblijft of waarvan hij de nationaliteit heeft.

  Overeenkomst

  De overeenkomst moet alle verplichte informatie bevatten. Ze wordt schriftelijk, op papieren drager of op een andere duurzame drager, aangeboden. De consument kiest de taal waarin de overeenkomst wordt opgesteld: hetzij in de taal van het land waar hij verblijft, hetzij in de taal van het land waarvan hij de nationaliteit heeft. Op het moment dat de overeenkomst afgesloten wordt, ontvangt de consument op zijn minst een kopie van de overeenkomst.

  Herroepingsrecht

  De wet voorziet in een herroepingsrecht voor de consument. Hij kan de overeenkomst dus zonder kosten en zonder opgave van redenen beëindigen gedurende een termijn van veertien kalenderdagen. De termijn wordt berekend vanaf de ondertekening of de ontvangst van de overeenkomst.

  De consument die tijdens het herroepingsrecht gebruikgemaakt heeft van timesharing of van het gelijkaardige product moet niets betalen wanneer hij de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen beëindigt.

  Deze mogelijkheid tot herroeping die de consument wordt aangeboden, wordt vermeld in het precontractuele standaardinformatieformulier en in de overeenkomst. Er moet een standaardformulier voor herroeping bij de overeenkomst gevoegd worden. Wordt aan deze verplichting niet voldaan dan wordt de herroepingstermijn eventueel uitgebreid tot een jaar en veertien dagen zolang de handelaar dit standaardformulier niet heeft verstrekt.

  Heeft de handelaar bovendien de wettelijk verplichte informatie niet verstrekt dan kan het herroepingsrecht gedurende drie maanden en veertien dagen worden uitgeoefend.

  Voorschotten en betaling

  De betaling van voorschotten, waarborgen, geldreserves of schulderkenning alsook elke soort van vergoeding die door de consument aan de handelaar of aan een derde wordt uitbetaald, zijn verboden voor het einde van de herroepingstermijn.

  Voor doorverkoopovereenkomsten zijn betalingen van voorschotten voordat de verkoop werkelijk heeft plaatsgehad of de overeenkomst via andere middelen beëindigd wordt, verboden.

  De betalingen in het kader van vakantieovereenkomsten van lange duur moeten gespreid gebeuren: ze zijn verdeeld in gelijke jaarlijkse aflossingen. Vanaf de tweede jaarlijkse aflossing kan de consument de overeenkomst ook gratis beëindigen als hij dit doet in de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst van het betalingsverzoek.

  Aanvullende overeenkomsten

  Een aanvullende overeenkomst is een dienstovereenkomst die afhankelijk is van de timesharingovereenkomst of van het vakantieproduct van lange duur. Bijvoorbeeld: de kredietovereenkomst gelinkt aan de aankoop of de uitwisselingsovereenkomst.

  Wanneer de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, wordt elke aanvullende overeenkomst die aan de hoofdovereenkomst gelinkt is automatisch opgezegd. De consument moet geen opzeggingskosten betalen.

  Sancties

  Indien de handelaar de wet niet respecteert, dan zijn burgerrechtelijke sancties (vordering tot staking) of strafsancties voorzien.

  De ambtenaren van de Economische Inspectie van de FOD Economie zijn bevoegd om de toepassing van de wet te controleren en strafbare feiten op te sporen en vast te stellen.

  Standaardinformatieformulieren

  Laatst bijgewerkt
  17 januari 2018