Search results

  1. In het achtste nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Offshore windenergie in België: hoe ver staan we? Ook in dit nummer: Performances belges à l’exportation en matière de produits issus
  2. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2015 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  4. Het zevende nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan Le « Mieux légiférer » et le programm e REFIT de la Commission européenne : une chance pour la gouvernance de l’UE ? Ook in dit nummer: De Visie 2020
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  6. De recente crisis bracht de nood aan een nieuw groeiparadigma aan het licht, dat in staat is om het groeipotentieel te versterken en tegelijk rekening te houden met klimaat-, milieu- en welzijnskwesties