Study AI

Study on Potential Policy Measures to Promote the Uptake and the Use of AI in Belgium in Specific Economic Domains

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Artificiële intelligentie (AI) en robots worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. AI-systemen worden al voor allerlei doeleinden gebruikt en ingezet in tal van sectoren, zoals

  • het verkeer,
  • de gezondheidszorg,
  • de (gepersonaliseerde) marketing,
  • de bouw,
  • de fraudedetectie,
  • de inhoudsaanbeveling,
  • het optimaliseren van bedrijfsprocessen, enz.

  De opkomst van AI is geen verrassing gezien de vele voordelen die het biedt. Bedrijven uit verschillende sectoren vertrouwen bijvoorbeeld reeds op AI om kosten te verlagen, inkomsten te genereren, de productkwaliteit te verbeteren en hun concurrentievermogen te verhogen. AI-gedreven applicaties hebben toegang tot veel meer gegevens om beslissingen te nemen en zijn ook nauwkeuriger en efficiënter omdat zij informatie sneller verwerken dan mensen. Als gevolg daarvan kunnen ze verschillende taken “beter” uitvoeren dan hun menselijke tegenhangers.

  AI biedt ook voordelen die eigen zijn aan de specifieke sectoren waarin ze worden aangewend. Autonome motorvoertuigen stellen bijvoorbeeld personen die zich voorheen niet met de wagen konden verplaatsen, in staat om toch zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Autonome motorrijtuigen zouden eveneens het aantal verkeersongevallen drastisch doen dalen. Het gebruik van AI zorgt echter ook voor heel wat ethische en juridische uitdagingen aangezien het gevolgen heeft voor bijna alle juridische domeinen.

  Doel en inhoud van de studie

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.MO., Middenstand en Energie besteedde daarom een studie aan om de impact van AI op de regelgeving in België over een aantal economische domeinen die onder de bevoegdheid vallen van de FOD Economie te onderzoeken. De economische domeinen die werden onderzocht, betreffen

  • de intellectuele eigendom,
  • de mededinging,
  • de consumentenbescherming,
  • AI-veiligheid en cyberveiligheid,
  • de data-economie,
  • electronic Identification and Trust Services for Electronic Authentication (eIDAS),
  • het recht van de elektronische economie,
  • de verzekeringen.

  De studie werd uitgevoerd door CiTiP (KU Leuven) en CRIDS (UNamur) en bevat drie luiken:

  • In het eerste luik wordt een juridische analyse uitgevoerd van de impact van AI op het huidige juridisch kader in België voor een aantal economische domeinen die onder de bevoegdheid vallen van de FOD Economie, via een “gap analysis”.
  • In het tweede deel werd een rechtsvergelijkende studie gevoerd van de maatregelen die in de ons omringende landen Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden genomen om de uitdagingen inzake AI ten aanzien van de desbetreffende economische domeinen aan te gaan.
  • Rekening houdend met de resultaten van het eerste en het tweede deel, voorziet het derde deel van de studie een inventaris van mogelijke maatregelen om de ontwikkeling en het gebruik van AI in België in de betrokken economische domeinen te ondersteunen.

  De studie vormt een eerste aanzet om de staat van de wetgeving in de betrokken economische domeinen in kaart te brengen en om eventuele opties voor toekomstige evoluties daarin na te gaan. Het brengt het onderwerp onder de aandacht van experten en andere geïnteresseerden en biedt een basis om hun reacties te verkrijgen.

  Voorstelling van de studie

  Op 1 februari 2022 werd een webinar co-georganiseerd door de FOD Economie, de FOD BOSA, AI4Belgium, CiTiP en CRIDS om de studie voor te stellen aan de geïnteresseerden. De resultaten van de studie werden voor opinie voorgelegd aan panels van experten, met een mogelijkheid tot reactie van het deelnemende publiek. De verschillende onderdelen van het webinar zijn beschikbaar in het Engels, via onderstaande linken.

  Deel 1 van het webinar:

  • Verwelkoming door de FOD Economie en de FOD BOSA
  • Speech van de staatssecretaris voor Digitalisering
  • Algemene inleiding van de studie
  • Sessie over intellectuele eigendom
  • Sessie over elektronische handel, eIDAS en verzekeringen
  • Sessie over AI-veiligheid en cyberveiligheid
  • Speech van de vice-eersteminister en minister voor Telecommunicatie
  • Slotwoord

  Deel 2 van het webinar:

  • Sessie over mededingingsrecht en consumentenbescherming
  • Sessie over data-economie
  Laatst bijgewerkt
  19 april 2022