Impactstudie terreurdreiging in Brussel - maart 2016

Impactstudie terreurdreiging in Brussel - maart 2016

Uitgever
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

AD Statistiek – Statistics Belgium, AD Economische Analyses en Internationale Economie, Afdeling Economische Analyses, Dienst Concurrentievermogen, Dienst Conjunctuur en sectorale ontwikkelingen, en Dienst Methodologie en dataprocessing

Publicatiedatum

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters vroeg aan de FOD Economie om de economische impact van de terreurdreiging in kaart te brengen. Ten gevolge van de terreuraan-slagen in Parijs op 13 november 2015 gold in ons land opnieuw terreurdreigingsniveau 3. Tussen 21 en 26 november verhoogde het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Drei-ging) in Brussel het terreurdreigingsniveau tot 4 omdat de dreiging “ernstig en nabij” geacht werd. Nadien werd het niveau teruggebracht tot niveau 3. Tijdens terreurniveau 4 ondervond het Brusselse leven enkele dagen ernstige hinder: metro’s reden niet, scholen, winkelcentra en restaurants bleven dicht, evenementen werden afgelast en ook bepaalde ondernemingen in het Brusselse hielden de deuren gesloten of riepen hun personeel op tot telewerk.

Het spreekt voor zich dat dit alles een impact heeft op het economische leven. Het is echter geen evidente opgave om de gevolgen van de boven genoemde maatregelen op de economische be-drijvigheid te becijferen. Het aantal momenteel beschikbare macro-economische conjunctuur-indicatoren is momenteel inderdaad beperkt. Volgens het jaarverslag 2015 van de Nationale Bank van België zijn de gevolgen van de terroristische aanslagen en de daaruit volgende ter-reurdreiging globaal genomen beperkt gebleven. Voor de totale Belgische economie liet de toe-gevoegde waarde voor het vierde kwartaal van 2015 een stijging optekenen voor de handel, ver-voer en horeca van 0,8 % tegenover het vierde kwartaal van 2014 en van 0,2 % tegenover het derde kwartaal van 2015.

Laatst bijgewerkt
4 april 2018