Impactstudie terroristische aanslagen in Belgie - juni 2016

Impactstudie terroristische aanslagen in Belgie - juni 2016

Uitgever
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

AD Statistiek – Statistics Belgium, AD Economische Analyses en Internationale Economie, Afdeling Economische Analyses, Dienst Concurrentievermogen, Dienst Conjunctuur en sectorale ontwikkelingen en Dienst Methodologie en data processing

Publicatiedatum

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters vroeg de FOD Economie om de econo-mische impact van de terreurdreiging en de terroristische aanslagen op de Belgische economie in kaart te brengen. De eerste studie die na de terroristische aanslagen van Parijs op 13 november 2015 werd uitgevoerd, had uitsluitend betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Ge-west. Eind november ondervond het leven in Brussel enkele dagen ernstige hinder: metro’s reden niet, scholen, winkelcentra en restaurants bleven dicht, evenementen werden afgelast en ook be-paalde ondernemingen in het Brusselse hielden de deuren gesloten of riepen hun personeel op om te telewerken. De huidige oefening evalueert de gevolgen van de terroristische aanslagen in België op 22 maart 2016 en heeft bijgevolg betrekking op de drie gewesten van het land.

Het spreekt voor zich dat dit alles een impact heeft gehad op het economische leven. Het is echter geen evidente opgave om de gevolgen van de boven genoemde maatregelen op de economische bedrijvigheid te becijferen. Bovendien is het aantal beschikbare macro-economische conjunctuur-indicatoren momenteel beperkt. Uit de laatste gegevens van de handel in diensten van de lopende rekening blijkt er voor de categorie reisverkeer1 sprake te zijn van een vermindering van de uitvoer met 34 % tussen het derde en het vierde kwartaal van 2015 (na een daling van 37 % voor dezelfde periode in 2014). Ook het verloop over de tijdspanne van een jaar (Q4 2015 – Q4 2014) blijkt voor reisverkeer negatief (-4 %). De evolutie over twee jaar (Q4 2015 – Q4 2013) en drie jaar (Q4 2015 – Q4 2012) is echter positief (respectievelijk 8 % en 11 %). De impact van de aanslagen op de categorie reisverkeer blijkt duidelijker als we het verloop over een jaar bekijken.

Laatst bijgewerkt
4 april 2018