Impactstudie terroristische aanslagen in Belgie - juni 2016

Nota terroristische aanslagen in België - februari 2017

Uitgever
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

AD Statistiek – Statistics Belgium, AD Economische Analyses en Internationale economie, Afdeling Economische analyses, Dienst Competitiviteit en Dienst Conjunctuur en conjuncturele ontwikkelingen

Publicatiedatum

De minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft gevraagd aan de FOD Economie om de economische impact van de terroristische dreiging en de terroristische aanslagen op de Belgische economie te beoordelen. De eerste studie, opgesteld naar aanlei-ding van de terroristische aanslagen van Parijs van 13 november 2015, betrof enkel het Brus-sels Hoofdstedelijk Gewest. De tweede studie die verspreid werd in juni 2016 heeft de evalua-tie van de effecten van de gepleegde terroristische aanslagen in België op 22 maart 2016 uitgebreid naar de twee andere gewesten van het land.

Twee methodes van extrapolatie "autoregressie" en "exponentieel effenen" hebben ervoor gezorgd dat de effecten van deze gebeurtenissen in getallen werden uitgedrukt door het ver-schil te onderzoeken tussen de geschatte omzet en de geobserveerde omzet in 32 activiteits-sectoren.

De twee bovenvermelde studies hebben een directe negatieve impact aangetoond op de Bel-gische economie, namelijk op de consumptie van de huishoudens, op het toerisme en op ont-spanningsactiviteiten en vrije tijd. Een aantal activiteiten zoals de horeca of de detailhandel hebben een significante impact ondergaan, terwijl voor andere sectoren de negatieve effec-ten op de omzet tijdelijk en beperkt waren. Ook de drie gewesten hebben negatieve gevolgen ondergaan van deze aanslagen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt het meest getroffen, zowel op basis van de resultaten van de gegevens van het eerste kwartaal van 2016 als op maandbasis (maart en april 2016).

Behalve de directe effecten in de meest getroffen sectoren, manifesteren er zich ook indirec-te effecten, zowel op korte als op langere termijn. Globaal genomen zijn het toerisme, de horeca en creatieve activiteiten, kunst en amusement de sectoren die op middellange termijn het meest risico lopen om blootgesteld te worden aan deze effecten gezien hun afhankelijk-heid van de toestroom aan toeristen. De overheid neemt belangrijke maatregelen om de vei-ligheid op straat te garanderen; deze toegenomen uitgaven voor de beveiliging van het open-baar domein zullen een invloed hebben op de overheidsfinanciën.

Laatst bijgewerkt
4 april 2018