Table of Contents

  Oproep tot indiening van blijken van belangstelling afgesloten

  Elektronicacomponenten en -systemen (ECS) zijn cruciaal voor innovatie in artificiële intelligentie (AI), telecommunicatie (5G/6G), mobiliteit (connected & autonomous vehicles), energie (smart grid), gezondheid (connected health, health sensing) en de digitale samenleving (cyber physical & data security). Toegang tot ECS vormt de hoeksteen van onze digitale maatschappij en toekomstgerichte industrie.

  Het is van Europees strategisch belang dat de Europese industrie substantieel aanwezig is in de volledige waardeketen, van ontwerp over materialen & processing tot subsystemen.

  Officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) van de Belgische federale en regionale (Vlaanderen en Wallonië) autoriteiten

  Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.

  Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het grondgebied van de betrokken autoriteiten zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal in micro-elektronica en communicatietechnologieën

  De economische spelers worden uitgenodigd projecten in te dienen op het gebied van o.a.:

  • Design van processoren en geïntegreerde schakelingen voor artificiële intelligentie (AI)
  • Design van geïntegreerde schakelingen voor communicatie en connectiviteit (o.a. 5G, 6G)
  • Ontwikkeling en productie van deze schakelingen en systemen in Europa (inclusief componenten in het domein van fotonica)
  • Geavanceerde verpakking voor heterogene integratie, inclusief combinaties van elektronica en fotonica
  • Communicatiemodules (inclusief embedded software)
  • Ontwikkeling, productie en testing van op AI-gebaseerde modules (o.a. voor automotive)
  • Halfgeleidersubstraten en producten voor radio frequency (RF) en vermogen-elektronica
  • Apparatuur, software, diensten in verband met bovengenoemde technologieën

  Disclaimer:

  Deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling impliceert op geen enkele wijze een betrokkenheid van België bij een eventueel toekomstig IPCEI Micro-elektronica en Communicatietechnologieën.

  Met deze oproep stellen de federale en regionale Belgische autoriteiten zich proactief op en wensen zij in de eerste plaats op basis van de ontvangen informatie een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over deelname aan het IPCEI. Aan de oproep is dus geen enkele financiering verbonden.

  Indien er op basis van de ontvangen informatie zou beslist worden om deel te nemen aan een IPCEI blijft naleving van de procedures en indiening van de vereiste documenten noodzakelijk om een kandidatuur in aanmerking te nemen.

  Basisvoorwaarden om als IPCEI te worden gedefinieerd:

  • De onderneming moet aansluiten bij de gespecificeerde waardeketen
  • Het technische en industriële project van de onderneming kan gezamenlijk betrekking hebben op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) evenals de eerste industriële toepassing[1] in overeenstemming met de richtlijnen voor aanvaardbare kosten;
  • Het door de onderneming voorgestelde technische en industriële project moet zeer innovatief zijn en verder gaan dan de huidige spitstechnologieën en kennis op dat gebied (state of the art);
  • Het project kan alleen worden ondersteund als er sprake is van marktfalen, waardoor het niet kan worden uitgevoerd zonder dergelijke steun;
  • Er moet een belangrijke samenwerkingsdynamiek zijn binnen de Europese Unie;
  • De onderneming moet zich ertoe verbinden de in het kader van de gefinancierde werkzaamheden nieuw verworven kennis te verspreiden (Spillover), niet alleen onder haar klanten, leveranciers en projectpartners, maar in de hele EU; het IPCEI moet het mogelijk maken de verworven kennis op zeer grote schaal te verspreiden, ongeacht of die al dan niet beschermd is door een titel of een intellectueel eigendomsrecht. De mechanismen voor de kennisverspreiding moeten zeer duidelijk in de projectportfolio’s van de bedrijven worden uitgewerkt. De beschermde resultaten zullen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende marktvoorwaarden worden verspreid;
  • Startende ondernemingen komen potentieel in aanmerking; in dat geval moet het dossier door de toekomstige aandeelhouders worden ingediend;
  • De onderneming mag niet onderhevig zijn een terugvordering van steun die in een beschikking van de Europese Commissie als onrechtmatig en onverenigbaar wordt geacht;
  • De onderneming mag niet in moeilijkheden verkeren in de zin van de Richtsnoeren van de Europese Commissie voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (punt 2.2.) op het moment dat het besluit over eventuele steun wordt genomen;
  • Het technische project van de onderneming moet door de begunstigde onderneming worden medegefinancierd en kan eventueel ook met andere Europese fondsen worden gefinancierd.

  Europees en Belgisch algemeen kader:

  Een project ingediend door een Belgische speler kan worden herkend als onderdeel van een IPCEI  mits het opgesteld is in overeenstemming met de regelgeving van Mededeling van de Commissie, gepubliceerd in het PB van 20 juni 2014 (C188/14) en voldoet aan volgende vereisten:

  Indiening bij de federale overheid (FOD Economie - ipcei-microelectronics@economie.fgov.be), voor rekening van de eventueel financierende overheden, van een volledig IPCEI-dossier, met aanduiding datum en in de vereiste vorm.

  Dat dossier bevat de volgende verplichte documenten:

  Download de productlijst Prodcom (Statbel)

  Verduidelijking over type activiteiten

  Vlaanderen en Wallonië dragen bij aan een eventueel toekomstig IPCEI Micro-elektronica en Communicatietechnologieën door deelname aan IPCEI notificatie en financiering van de projecten waarvoor toestemming verleend wordt in de notificatie maar ook door inzet van de bestaande reguliere financieringsprogramma’s.

  • Projecten die enkel O&O&I omvatten worden gesteund via de reguliere kanalen binnen het bestaande kader [2]. Zij kunnen wel deel blijven uitmaken van het IPCEI-netwerk en nemen deel aan de uitvoering als indirecte partner. Zij moeten geen “Project Portfolio” en “Funding Gap” indienen omdat zij geen deel uitmaken van de notificatie.
  • De focus van de activiteiten opgenomen in de notificatie en latere steun zijn projecten die bestaan uit O&O&I en eerste industriële ontwikkeling.
  • De Mededeling van de Commissie omvatten ook de mogelijkheid voor financiering van investeringen milieu, energie of transport die niet gekoppeld zijn aan O&O&I (art 23 van de Mededeling). Projecten de enkel dit type activiteiten omvatten zijn niet ontvankelijk in de huidige OBI.

  Procedure voor de selectie van projecten door de financieringsautoriteiten

  Alleen het Belgische selectiecomité waarin de FOD Economie en de betrokken Gewesten vertegenwoordigd zijn, zal de ontvangen dossiers behandelen waarbij elke partner handelt vanuit zijn bevoegdheden, met name de coördinerende rol door FOD Economie en het potentieel voor financiering door de bevoegde gewestelijke overheden.

  Tijdschema voor de verzending van de documenten in twee fasen

  De indiening van de documenten gebeurt in twee fasen:

  1. Fase 1: Deadline op 19 april 2021 18.00 uur, Brusselse tijd
   • De samenvattende fiche met de beschrijving van het innovatieve project.
   • Het fiscale dossier (jaarrekening van de laatste drie jaar) en de beschrijving van het aandeelhouderschap.
     
  2. Fase 2: Deadline op 19 mei 2021 18.00 uur, Brusselse tijd

  De officiële Europese documenten "Project Portfolio", "Funding Gap" en "Prodcom Analysis", waarmee de relevante markt en de concurrentieaspecten kunnen worden beoordeeld (zie punt 3).

  De indiening van die documenten is in dit stadium geen definitieve indiening van een projectvoorstel, maar een blijk van belangstelling, waarbij de betrokken autoriteiten gedurende het hele proces om bijkomende informatie kunnen vragen.

  De funding gap moet zo realistisch mogelijk opgesteld worden. Bij steuntoekenning wordt door de Commissie immers een claw back opgelegd waarbij op het einde van de financieringsperiode de funding gap getoetst wordt aan de realiteit met een mogelijke terugvordering van subsidie indien de reële funding gap veel lager zou blijken.

  Inhoudelijk is het vooral belangrijk dat bij O&O&I-projecten de innovativiteit onderbouwd wordt en dat projecten van eerste industriële ontwikkeling aansluiten bij O&O&I-activiteiten en een duidelijke O&O&I-component bevatten.

  Andere downloadbare begeleidingsdocumenten – Non papers van de Commissie

  Voor meer informatie van de eventueel financierende overheden:


  [1] Met eerste industriële toepassing wordt het opschalen van pilotfaciliteiten bedoeld of de allereerste uitrusting en installaties die de fasen na de pilotlijn - met inbegrip van de testfase - omvatten, maar niet de massaproductie of de commerciële activiteiten.

  [2] Zie de VLAIO-website voor in Vlaanderen gevestigde projecten: www.vlaio.be.

  Laatst bijgewerkt
  23 oktober 2023