De merkhouder bezit weliswaar een exclusief recht met betrekking tot het gebruik van zijn merkteken, toch zijn er een aantal beperkingen en uitzonderingen die hij zal moeten dulden.

Informatief gebruik

Zelfs indien er een gelijkenis is met zijn merk, kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik door een derde in het economische verkeer van bepaalde tekens. Zo mag een derde steeds gebruik maken van:

  • diens naam en adres;
  • aanduidingen van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
  • het merk van een derde als dit de enige manier is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel aan te geven. Zo bijvoorbeeld is het toegelaten om op inkthouders de merknaam van printers te gebruiken waarin die houders passen.

Wel moet de derde die het teken gebruikt steeds loyaal handelen ten aanzien van de merkhouder en de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel respecteren. Hij mag de merken dus niet prominenter dan nodig gebruiken, niet de indruk wekken van een commerciële band met de merkhouder en niet proberen mee te liften met de bekendheid van het merk...

Eerder plaatselijk gebruik van een teken

De merkhouder zal zich niet kunnen verzetten tegen het gebruik van een teken dat, voorafgaand aan de registratie door de merkhouder, al eerder werd gebruikt (bijvoorbeeld het merkteken stemt overeen met een oudere lokaal gebruikte handelsnaam). De eerdere voorgebruiker zal dit gebruik echter niet territoriaal kunnen uitbreiden aangezien het exclusieve merkrecht op een teken toekomt aan degene die het eerst registreert.

Uitputting

Eens de merkhouder toestemming heeft gegeven tot het op de markt brengen van producten onder zijn merk, heeft hij op de concrete exemplaren waarvoor de toestemming geldt zijn merkrechten uitgeput. Hij zal bijgevolg geen recht meer hebben om de verdere verhandeling ervan, alsook parallelimport of -export te verbieden of op een andere wijze te controleren.

Uitputting geldt niet mondiaal, maar wel voor de gehele Europese Unie. De merkhouder kan er zich dus niet tegen verzetten dat een exemplaar dat bijvoorbeeld met zijn toestemming in Frankrijk is verkocht, wordt ingevoerd in België. Uitputting geldt niet – en de afzonderlijke toestemming van de merkhouder is vereist – ten aanzien van goederen die over de grenzen van de Europese Unie heen worden gecommercialiseerd (bijvoorbeeld import vanuit India naar Duitsland of uitvoer van producten die voorhanden zijn op de Belgische markt naar de VS).

Laatst bijgewerkt
5 februari 2020