Table of Contents

  De antwoorden op de vragen over de gevolgen van de Brexit worden overgenomen uit verschillende nationale (federale, gewestelijke ...) en internationale bronnen. Zij hebben betrekking op de situatie na het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021). De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn website zo snel mogelijk aan te passen. Bij twijfel primeert de authentieke bron van de informatie.

  Nieuwe intellectuele eigendomsrechten waarvoor registratie vereist is en die in de EU worden verkregen, zullen in het Verenigd Koninkrijk geen bescherming bieden. Als u bescherming wilt krijgen in het Verenigd Koninkrijk, moet u zich wenden tot het UK Intellectual Property Office (UKIPO).

  Het auteursrecht en in het algemeen de intellectuele eigendomsrechten die automatisch ontstaan bij de creatie ervan blijven in het Verenigd Koninkrijk in principe beschermd op basis van internationale verdragen die het Verenigd Koninkrijk heeft geratificeerd. Toch bieden die verdragen op bepaalde punten minder vergaande bescherming dan de geharmoniseerde EU-wetgeving inzake intellectuele eigendom. Daarom moet u regelmatig nagaan, bijvoorbeeld op de UKIPO-website, of de betreffende Britse wetgeving in de tussentijd niet is gewijzigd.

  Intellectuele eigendomsrechten die in de EU en het Verenigd Koninkrijk voor 31 december 2020 zijn uitgeput, blijven zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk uitgeput.

  Het auteursrecht en de naburige rechten blijven in het Verenigd Koninkrijk beschermd op basis van internationale verdragen die het Verenigd Koninkrijk heeft geratificeerd. Toch bieden die verdragen op bepaalde punten minder vergaande bescherming dan de geharmoniseerde EU-wetgeving inzake intellectuele eigendom. Daarom moet u regelmatig nagaan, bijvoorbeeld op de UKIPO-website, of de betreffende Britse wetgeving in de tussentijd niet is gewijzigd.

  Voor een aantal punten zou een andere regeling kunnen gelden dan vandaag het geval is, omdat deze aspecten deel uitmaken van geharmoniseerde EU-wetgeving, maar geen deel uitmaken van de regeling die in internationale verdragen voorzien is:

  • EU-onderdanen of -ondernemingen komen niet langer automatisch in aanmerking voor bescherming door het recht sui generis van databanken in het Verenigd Koninkrijk.
  • De regeling voor het volgrecht van auteurs van werken van grafische en beeldende kunst zou kunnen gewijzigd worden.
  • Een aanbieder van online content (bijvoorbeeld een platform voor het streamen van audiovisuele werken) hoeft zijn klanten niet langer automatisch dezelfde content te bieden als in hun EU-land van herkomst wanneer zij tijdelijk naar het Verenigd Koninkrijk reizen. De aanbieder van online content zal die dienst echter nog steeds op vrijwillige basis aan zijn klanten kunnen aanbieden, als hij daarvoor de nodige licenties heeft verkregen.
  • Instellingen van culturele erfgoed (bv. musea, archieven, bibliotheken) zullen mogelijk niet langer een beroep kunnen doen op een uitzondering om hun verweesde werken, d.w.z. werken waarvan de rechthebbende niet kan worden geïdentificeerd of gelokaliseerd, online toegankelijk te maken in het Verenigd Koninkrijk. 

  Vertegenwoordiging van rechthebbenden of, voor multiterritoriale muzieklicenties, andere Britse collectieve beheersorganen door collectieve beheersorganen van de EU wordt vrijwillig en is niet langer verplicht. Dat principe is wederkerig; de Britse collectieve beheersorganen zullen daarom niet langer verplicht zijn om de rechthebbenden of, voor multiterritoriale muzieklicenties, andere collectieve beheersorganen van de EU te vertegenwoordigen.

  Een Uniemerk dat vóór 31 december 2020 is toegekend of geregistreerd, is ook als nationaal merk voor het Verenigd Koninkrijk geregistreerd. Dat gebeurt via een automatische en gratis procedure in het Verenigd Koninkrijk waarbij een Uniemerk automatisch wordt geregistreerd bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO). In dat geval hoeft u niets te doen. De beschermingstermijn van het Britse merk is minstens even lang.

  Pas wanneer u het bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) geregistreerde Uniemerk vernieuwt, moet u ook het overeenkomstige merk voor het Verenigd Koninkrijk bij het UKIPO vernieuwen.

  Een Uniemerk dat sinds 1 januari 2021 is geregistreerd (zelfs als de registratieprocedure vóór 31 december 2020 werd gestart) biedt geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk.

  Als een registratieprocedure van een Uniemerk na 31 december 2020 nog steeds loopt, zal dit Uniemerk in afwachting van registratie geen bescherming genieten in het Verenigd Koninkrijk. U kunt voor uw merk een aparte deponering (aanvraag) indienen bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO) voor hetzelfde merk voor het Verenigd Koninkrijk. Doet u dat binnen negen maanden na 31 december 2020, dan kunt u zich beroepen op de deponeringsdatum van uw Uniemerkaanvraag (ad-hocrecht van voorrang).

  Een vóór 31 december 2020 toegekende Gemeenschapstekening of -model wordt ook in het Verenigd Koninkrijk als nationaal model geregistreerd. Dat gebeurt via een automatische en gratis procedure in het Verenigd Koninkrijk waarbij een Gemeenschapsmodel automatisch wordt geregistreerd bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO). In dat geval hoeft u niets te doen. De beschermingstermijn van het Britse ontwerp of model is minstens even lang.

  Pas wanneer u het bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) geregistreerde Gemeenschapsmodel vernieuwt, moet u ook het overeenkomstige Britse model voor het Verenigd Koninkrijk vernieuwen bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO).

  Een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel blijft volgens de wet van kracht als een nationaal ongeregistreerd model in het Verenigd Koninkrijk. De beschermingsomvang en -duur van dat overeenkomstige nationale recht zijn (ten minste) hetzelfde als die voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

  Gemeenschapstekeningen of -modellen die sinds 1 januari 2021 worden toegekend (zelfs als de registratieprocedure vóór 31 december 2020 werd gestart) bieden geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk.

  Als een registratieprocedure van een Gemeenschapstekening of -model na 31 december 2020 nog steeds loopt, zal die Gemeenschapstekening of -model in afwachting van registratie geen bescherming genieten in het Verenigd Koninkrijk. U kunt voor dezelfde tekening of hetzelfde model een aparte aanvraag indienen in het Verenigd Koninkrijk bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO). Doet u dat binnen negen maanden na 31 december 2020, dan kunt u zich beroepen op de deponeringsdatum van uw Gemeenschapstekening of -model (ad-hocrecht van voorrang).

  Het Terugtrekkingsakkoord bepaalt dat een communautair kwekersrecht dat vóór 31 december 2020 is toegekend, ook in het Verenigd Koninkrijk als nationaal kwekersrecht wordt geregistreerd. Die registratie gebeurt automatisch en gratis bij het Plant Variety Rights Office van de Animal & Plant Health Agency (APHA). U hoeft dus niets te doen. De beschermingstermijn van het Britse kwekersrecht is minstens even lang.

  Op de vervaldatum van het betalen van het jaarlijks recht voor de instandhouding van het communautaire kwekersrecht bij het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO), moet ook voor het kwekersrecht voor het Verenigd Koninkrijk bij het APHA worden betaald.

  Kwekersrechten die sinds 1 januari 2021 door het Communautair Bureau voor Plantenrassen CVPO worden toegekend (zelfs als de registratieprocedure vóór 31 december 2020 werd gestart) bieden geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk.

  Indien een aanvraagprocedure voor een communautair kwekersrecht na 31 december 2020 nog steeds hangende is, zal het communautaire kwekersrecht in het Verenigd Koninkrijk geen bescherming bieden. U kunt binnen zes maanden na 31 december 2020 een aparte aanvraag indienen bij het Plant Variety Rights Office van de Animal & Plant Health Agency (APHA) voor een nationaal kwekersrecht in het Verenigd Koninkrijk. U kunt daarbij de deponeringsdatum van uw communautaire kwekersrecht als voorrangsdatum inroepen (ad-hocrecht van voorrang).

  De brexit heeft geen gevolgen voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. Die octrooien zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag waaraan ook niet-EU landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije deelnemen. Ook voor lopende of toekomstige aanvragen voor een Europees octrooi verandert er niets.

  Het Verenigd Koninkrijk zal niet deelnemen aan het nieuwe Europese octrooigerecht (Unified Patent Court) en het eenheidsoctrooi.

  Op lopende aanvragen voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen en op lopende aanvragen voor verlenging van een reeds verleend certificaat, blijven de ABC-verordeningen ((EG) Nr. 1610/96 en (EG) Nr. 469/2009) van toepassing. Op grond daarvan verleende certificaten bieden dezelfde bescherming als onder de ABC-verordeningen.

   

  De FOD Economie stelt alles in het werk om de teksten van zijn site zo snel mogelijk aan te passen wanneer er iets verandert. In geval van twijfel of verschil primeert informatie die door de authentieke bron gepubliceerd werd. Aarzel niet om ons via info.eco@economie.fgov.be op de hoogte te brengen van afwijkingen die u zou vaststellen.

  Laatst bijgewerkt
  28 juni 2022