Innovatie in al zijn verscheidenheid is uitermate belangrijk voor een duurzame economische groei in de 21eeeuw. Daar Europa een echte kenniseconomie wil worden, heeft het zich als doel gesteld dat tegen 2010 drie procent van het BBP aan Onderzoek en Ontwikkeling wordt besteed. Naast maatregelen op andere beleidsniveaus, zijn in België ook een aantal belangrijke fiscale stimulansen gegeven ten gunste van onderzoek en ontwikkeling (R&D). 

Zo gelden er een aantal fiscale maatregelen ten gunste van het O&O-personeel, zoals de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en een speciaal belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn. De innovatiepremies die een werknemer eventueel ontvangt, zijn nog steeds, binnen bepaalde grenzen, vrijgesteld van personenbelastingen en sociale zekerheidsbijdrages.

Ook bevordert de Belgische overheid investeringen in O&O-activiteiten dankzij de notionele interestaftrek en een verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor activa waarvan wordt aangenomen dat ze het onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën bevorderen. Recent is ook een zeer gunstige aftrek voor octrooi-inkomsten ingevoerd.

Meer informatie over fiscaliteit en O&O vindt u vooral op de website van het Federaal Wetenschapsbeleid. Voor algemene fiscale informatie, zie Federale Overheidsdienst Financiën.

Wanneer men deze maatregelen samen neemt, kan men stellen dat het Belgische belastingstelsel zelfs uitermate gunstig is voor ondernemingen die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling en het ontwikkelen en exploiteren van octrooien!

Onderzoek en ontwikkeling wordt niet slechts via fiscale weg aangemoedigd. Via meerdere instanties gebeurt dit ook door begeleiding bij innovatieve projecten en de valorisatie ervan, alsmede door het verlenen van subsidies. Hierover meer bij Innovatie: begeleiding en subsidies

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst