Innovatie in al haar verscheidenheid is uitermate belangrijk voor een duurzame economische ontwikkeling in de 21e eeuw. De Europese Unie wil een echte kenniseconomie worden en heeft zich bijgevolg tot doel gesteld dat tegen 2020 3 % van het BBP aan onderzoek en ontwikkeling wordt besteed. Naast maatregelen op andere beleidsniveaus, zijn er in België ook een aantal belangrijke fiscale stimuli ten gunste van onderzoek en ontwikkeling (O&O/R&D).

Zo gelden er een aantal fiscale maatregelen ten gunste van O&O, zoals de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en een speciaal belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werken. De innovatiepremies die een werknemer kan ontvangen, zijn nog steeds, binnen bepaalde grenzen, vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen.

Ook bevordert de Belgische overheid investeringen in O&O-activiteiten dankzij de notionele interestaftrek en een verhoogde investeringsaftrek of een belastingkrediet voor activa waarvan wordt aangenomen dat ze het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën bevorderen. Recent is ook een zeer gunstige aftrek ingevoerd voor opbrengsten uit intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien.

Al deze maatregelen samen zorgen ervoor dat het Belgische belastingstelsel uitermate gunstig is voor ondernemingen die actief zijn in O&O en in de ontwikkeling en exploitatie van octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

O&O wordt niet enkel fiscaal aangemoedigd. Verschillende instanties ondersteunen u graag bij uw innovatieprojecten en de valorisatie ervan, en kennen subsidies toe.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over steunmaatregelen en subsidies.

Laatst bijgewerkt
23 februari 2024