Table of Contents

  Voorafgaand communautair toezicht 

  Vanaf 12 mei 2018 is er een voorafgaand Unietoezicht ingesteld op de invoer van aluminiumproducten van oorsprong uit derde landen (producten van oorsprong uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn vrijgesteld) 

  Vanaf 1 juni 2016 is er een voorafgaand Unietoezicht ingesteld op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit derde landen (Producten van oorsprong uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn vrijgesteld).

  Deze producten kunnen enkel in het vrije verkeer worden gebracht nadat daarvoor een toezichtdocument is overgelegd dat door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat is afgegeven.

  Het toezichtformulier is geldig in de gehele Unie. De geldigheidsduur bedraagt 4 maanden en kan met een zelfde termijn worden verlengd. Zodra ze niet langer geldig zijn moeten de toezichtsformulieren worden teruggezonden naar de instantie die ze heeft afgegeven.

  Te vermelden gegevens in de aanvraag

  • KBO-nummer, naam en volledig adres van de aanvrager  (kan de importeur of diens vertegenwoordiger zijn);

  • volledige naam en adres van de exporteur;

  • nauwkeurige omschrijving van de goederen (handelsnaam en goederencode);

   • per Taric-code moet één toezichtdocument worden aangevraagd. Indien op één bestelling/factuur verscheidene Taric-codes voorkomen, moet voor elke afzonderlijke Taric-code een afzonderlijk toezichtdocument worden aangevraagd;

   • één toezichtdocument kan betrekking hebben op meerdere zendingen (zolang de op het toezichtdocument vermelde hoeveelheden niet volledig zijn benut voor één zending);

   • één toezichtdocument mag worden gebruikt voor verschillende aankooporders (betreffende één zending voor dezelfde Taric-code en dezelfde aanvrager);

  • land van oorsprong en land van herkomst;

  • het nettogewicht in kg;

  • de cif-waarde van de goederen in EUR aan de grens van de Unie;

  • de vermelding of het goederen van tweede keus of mindere kwaliteit betreft ;

  • de voorziene periode en plaats van inklaring;

  • de datum en handtekening van de aanvrager.

  Bij te voegen handelsdocumenten:

  • een kopie van het verkoopcontract;

  • een bestelbon;

  • een ander handelsdocument zoals correspondentie (met inbegrip van e-mails)

  • wanneer de goederen niet rechtstreeks in het land van productie zijn aangekocht, een door de desbetreffende staalfabrikant afgegeven productiecertificaat

  waaruit blijkt dat de desbetreffende goederen besteld zijn.

  Juridische basis:

  Uitvoeringsverordening (EU) 2018-640 van de Commissie van 25 april 2018 tot instelling van voorafgaand Unietoezicht op de invoer van bepaalde aluminiumproducten uit bepaalde derde landen (Publicatieblad L 106 van 26 april 2018). 

  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/670 van de Commissie van 28 april 2016 tot instelling van voorafgaand Unietoezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit bepaalde derde landen (Publicatieblad van de Europese Unie L 115 van 29.4.2016).

  Nadere inlichtingen

  Voor meer informatie kunt u terecht bij ons Contact Center 

  Voorgeschreven formulieren

  De ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren en bij te voegen documenten kunnen elektronisch bezorgd worden op het e-mailadres: staal-acier@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  18 juni 2018