Regelgeving inzake handelsbeleid

Table of Contents

  Deze lijst is niet-exhaustief bedoeld

  Economische douaneregelgeving

  Vergunningsregime

  Textielproducten

  • Verordening 2015/936 van 9 juni 2015 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie.
  • Verordening 3036/94 van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielprodukten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen.
  • Verordening 3017/95 van 20 december 1995 tot vaststelling van enige bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielprodukten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen.

  Staalproducten

  Diamant

  Tin, tantaal, wolfraam en goud

  • Verordening 2017/821 van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.

  Huiden en vachten

  Hout

  Defensiegerelateerde producten

  • Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.
  • Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie.
  • Decreet waalse gewest van 21 juni 2012 betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten.
  • Decreet vlaamse raad van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie.
  • Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan (Wapenordonnantie).

  Embargo

  • Wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten.
  • Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.
  • Wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties.

  Markttoegang

  Handelsbeschermende instrumenten

  Oorsprong van goederen

  Investeringen, handelspromotie, internationaal ondernemerschap

  Internationale Tentoonstellingen

  • Koninklijk besluit van 9 april 1962 houdende overdracht van een gedeelte der bevoegdheden van de Dienst Tentoonstellingen en Jaarbeurzen van de Ministerie van Economische Zaken en Energie aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.
  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2023