Table of Contents

  De Interfederale Screeningscommissie (ISC), opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 om een mechanisme in te stellen voor de doorlichting van buitenlandse directe investeringen, is een orgaan dat alle deelstaten van het land verenigt naast de federale staat. Elke entiteit treedt op en neemt beslissingen in het kader van haar bevoegdheden, waardoor een globale en coherente visie op buitenlandse investeringen wordt gegarandeerd.

  Wat is de missie van de ISC?

  De belangrijkste taak van de commissie bestaat erin de buitenlandse directe investeringen te analyseren en na te gaan of ze potentiële risico's inhouden voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van het land. Zo kan het mogelijke bedreigingen opsporen en preventieve maatregelen nemen ter bescherming van gevoelige nationale sectoren, zoals

  • kritieke infrastructuren
  • kritische technologie
  • grondstoffen
  • energie
  • defensie

  Om welke soort investeringen gaat het?

  De Interfederale Screeningscommissie analyseert en evalueert:

  • de investeringen van een natuurlijke of rechtspersoon met hoofdverblijfplaats of statutaire zetel buiten de Europese Unie,
  • de investeringen van elke al dan niet Europese vennootschap waarvan een van de uiteindelijke begunstigden zijn hoofdverblijfplaats buiten de Europese Unie heeft.

  Alle buitenlandse investeringen die de rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van een bepaald percentage van de stemrechten in België gevestigde vennootschappen mogelijk maken en waarvan de activiteiten verband houden met de in het akkoord opgesomde sectoren, moeten aan het secretariaat van de commissie worden gemeld.

  Wat houdt de procedure in?

  Na afloop van een procedure die normaliter niet langer dan twee tot drie maanden mag duren, leggen de betrokken leden van de commissie hun advies voor aan hun bevoegde minister. Het uiteindelijke besluit kan

  • positief zijn
  • positief maar met corrigerende maatregelen
  • negatief (in de meest uitzonderlijke gevallen)

  De uitvoering van de investeringen moet worden opgeschort in afwachting van het definitieve besluit.

  Wat is het belangrijkste doel van het screeningsmechanisme?

  Het uiteindelijke doel van deze aanpak is de economische ontwikkeling van het land te bevorderen. De Interfederale Screeningscommissie zal een sleutelrol spelen bij het aantrekken van buitenlands kapitaal dat groei en innovatie naar België zal brengen, zonder onze economie te onderwerpen aan geopolitieke afhankelijkheden die haar negatief zouden kunnen beïnvloeden.

  De regeling maakt bovendien deel uit van een Europese trend om de controlemechanismen voor buitenlandse investeringen te versterken, afgestemd op Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019, die een kader vaststelt voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie. Die algemene beweging is in de meeste andere Europese landen gaande of aan de gang, in een gezamenlijke inspanning om de economische belangen te beschermen.

  Waar kan een investering aangemeld worden?

  een investering aanmelden via de applicatie "fdi-screening"

  Handleiding (in het Engels) voor het gebruik van de applicatie (PDF, 1.95 MB)

  Bij deze aanmelding moet u de volgende drie formulieren invullen:

  De aanmelding dient te gebeuren in het Nederlands of het Frans volgens de regels bepaald in de wet van 4 juli 2023.
  Het EU-formulier moet in het Engels worden ingevuld.

  Gegevensbeschermingsverklaring (PDF, 99.6 KB)

  FAQ

  Richtlijnen (PDF, 222.11 KB)

  Contact

  FDIS-belgium@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  4 april 2024