De valutadatum van een bankverrichting is de datum waarop

  • een opgenomen bedrag ophoudt rente op te brengen of
  • een gestort bedrag rente begint op te brengen.

Zichtrekening

De valutadatum van verrichtingen op een betaalrekening is wettelijk bepaald door de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten (BS 15.01.2010), die inmiddels opgeheven en hernomen werd door titel 3 betalingsdiensten van boek VII van het Wetboek van economisch recht.

Samengevat is het gebruik van valutadata die niet samenvallen met de effectieve credit- en debetverrichting, en nadeliger zijn voor de rekeninghouder, verboden door de wet.

Spaarrekening

Voor de valutadata van spaarrekeningen, is artikel 21,5° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) van toepassing. Dit valt onder de bevoegdheid van de FOD Financiën.

Op 1 april 2009 trad het koninklijk besluit van 7 december 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de voorwaarden tot vrijstelling van de inkomsten uit de spaardeposito’s als bedoeld in artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in werking.

De deposito's brengen vanaf dat moment een basisrente op ten laatste vanaf de kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting en brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. Stortingen en opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente. De getrouwheidspremie begint te lopen ten laatste vanaf de kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting. Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gelopen is.

Geschillen en klachten

  1. U kunt online een probleem signaleren.
  2. Voor de naleving van de valutadata in het raam van spaardeposito’s, is de FOD Financiën, administratie van de Directe Belastingen, bevoegd.
  3. U kunt ook terecht bij de Ombudsdienst voor financiële diensten.
Laatst bijgewerkt
16 januari 2023