Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030

Uitgever
FOD Economie,K.M.O,Middenstand en Energie

Table of Contents

    De Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen het jaar 2030 (prospec-tieve studie elektriciteit 2 of PSE2) volgt op de Studie over de perspectieven van elektrici-teitsbevoorrading 2008-2017 (PSE1), die gepubliceerd is in december 20091.

    De studie is opgemaakt door de Algemene Directie Energie van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AD Energie) en voor het luik “perspectieven” is samengewerkt met het Federaal Planbureau (FPB). Bij de opmaak van de PSE2 werd in de mate van het moge-lijke rekening gehouden met de resultaten van de consultaties met betrekking tot de PSE1 die overeenkomstig de wetgeving hebben plaatsgevonden.

    De PSE2 bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van de PSE2. Het tweede deel geeft een kwantitatieve analyse van de elektriciteitsbevoorrading in België tegen het jaar 2030 waarbij gebruik wordt gemaakt van het energiemodel PRIMES en van het onderzoek van verscheidene scenario’s. Het derde deel maakt een evaluatie van de be-voorradingszekerheid van elektriciteit van België op basis van een aantal criteria en gege-vens uit diverse bronnen (maar vooral van het tweede deel van de PSE2 voor wat de toe-komst betreft) en geeft aanbevelingen.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018