Single Market Forum 2016/2017

Single Market Forum 2016/2017 - Notulen van het colloquium -The collaborative economy: How to regulate and stimulate a new economic paradigm? Brussels, 27th March 2017

Uitgever
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Enkele hoofdlijnen ontstonden door de verschillende toespraken: In België zoals in de meeste andere landen heeft het ontbreken van een duidelijke regelgeving geleid tot een grijs gebied waar het vaak niet duidelijk is of het over private of zakelijke initiatieven gaat, en wat het sociaal statuut is van de persoon die goederen of diensten aanbiedt. Zijn dat mensen die hun diensten incidenteel aanbieden, zijn het starters, nieuwe bedrijven of bedrijven die al actief waren in de zogenaamde traditionele economie?

In deze situatie lijkt het van belang om een onderscheid te kunnen maken tussen incidentele aanbieders en regelmatige aanbieders.

Beide kunnen onder verschillende stelsels vallen betreffende hun sociaal statuut (zoals privépersoon, zelfstandige of werknemer) en de hiermee verbonden systemen van sociale bescherming, belastingen en sociale zekerheid. In België wordt, voor individuele aanbieders die diensten verlenen aan andere personen via door de overheid erkende platformen, een verschil gemaakt tussen personen die minder of meer dan 5.100 euro per jaar verdienen. Maar het betreft hier een puur fiscale aanpak.

  • Zowel kleine als grote aanbieders moeten transparant zijn over wat ze aanbieden en minimumnormen hanteren ten opzichte van hun gebruikers (consumenten) in de deeleconomie.

  • In het algemeen gelden voor aanbieders in de deeleconomie dezelfde regels als voor deze in de traditionele economie.

  • De benadering van de regelgeving moet tot doel hebben een gelijk speelveld te creëren en het ondernemerschap in beide vormen van economie te stimuleren.

  • De platformen in de deeleconomie hebben, door hun rol en rekening houdend met hun betrokkenheid, dus ook verantwoordelijkheden tegenover degenen die via hun platformen iets aanbieden, tegenover de consumenten en de overheden.

  • Bepaalde activiteiten in de deeleconomie kunnen bijdragen tot een effectiever gebruik van onderbenutte middelen en zowel sociale- als milieueffecten hebben. Het gaat niet alleen om het gezamenlijk gebruik van auto’s of onderdak verschaffen in een privéwoning, maar ook om mensen die thuis koken en extra maaltijden leveren aan mensen in hun buurt. Dit zorgt ook voor een groter gevoel van gemeenschapszin en algemeen welzijn. Coöperatieve organisaties streven eveneens vaak naar dit doel.

Laatst bijgewerkt
14 maart 2019