Prijzen - Analyse van de prijzen: 2012 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2012 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

INR

Publicatiedatum

In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België, in het tweede kwartaal 2012, onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse toevertrouwd aan de FOD Economie voor rekening van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo en de bijdrage tot de inflatie van elk van de vijf grote productgroepen: energiedragers, bewerkte en niet-bewerkte levensmiddelen, dien-sten en ten slotte niet-energetische industriële goederen. Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht en wordt het verloop van de consumptieprijzen vervolgens vergeleken met dat in de buur-landen.

De geharmoniseerde consumptieprijsindex (GICP), die opgesteld wordt conform de Europese methodologie, vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. Naast het gebruik van de GICP, werd de analy-se uitgebreid met detailgegevens van de nationale consumptieprijsindex of met andere statistieken van offi-ciële instanties (IMF, EC, …). Het onderzoek naar prijsbewegingen van bepaalde types (A-merken, huismer-ken en eersteprijsproducten) van getuigenproducten werd gebaseerd op microgegevens, die verzameld werden om het indexcijfer der consumptieprijzen te berekenen.

De Raad van Bestuur van het INR heeft dit verslag goedgekeurd op 20 juli 2012 en het Wetenschappelijk Comité voor prijsobservatie en -analyse verleende op 25 juli 2012 een gunstig advies.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018