Overzicht 2015: Duurzame Economie

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De FOD Economie heeft als opdracht te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt. Een van zijn vier strategische krachtlijnen bestaat erin te streven naar een duurzame economie.

In de nieuwe bestuursovereenkomst die tussen de FOD en zijn voogdijministers werd gesloten, zijn duidelijk omschreven doelstellingen over duurzame ontwikkeling opgenomen. Via deze overeenkomst is het hele Directiecomité betrokken bij alle bevoegdheidsdomeinen van het departement.

De FOD Economie beschikt over een interne cel voor duurzame ontwikkeling die de beleidslijnen en maatregelen over duurzame ontwikkeling coördineert. Deze cel zorgt o.a. voor de toepassing van het langetermijnbeleid voor duurzame ontwikkeling van de regering. Bovendien beschikt de FOD over een EMAS- en ISO14001-certificaat met als doel de impact van zijn activiteiten op het milieu te beperken.

Diverse eenheden van de FOD Economie buigen zich over gevoelige vraagstukken inzake economische duurzaamheid, zoals het Nationaal Contactpunt voor de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, het Belgische platform voor elektrische voertuigen en voertuigen op alternatieve brandstoffen (waterstof, aardgas, …) en, last but not least, de dienst Duurzame Economie, met als belangrijke doelstelling het bestuderen van duurzame productieprocessen en consumptiepatronen in het kader van de circulaire economie.

Daarnaast oefent de FOD Economie functionele bevoegdheden uit die een invloed kunnen hebben op de duurzaamheid van onze economie. Denken we hierbij onder meer aan de nanometrologie, de winning van zand en grind in de Noordzee, het kwaliteitsbeleid, de innovatiepremie, de bestrijding van overmatige schuldenlast, de collectieve schuldenregeling, de energiebevoorradingszekerheid en de talrijke statistieken.

Samen met andere besturen draagt de FOD Economie ook bij tot de ontwikkeling van speerpunttechnologieën zoals biotechnologie, nanotechnologie, waterstoftechnologie en op het gebied van vervoer en opslag van hernieuwbare energiebronnen.

De FOD Economie wil actief meewerken aan een duurzame economie, meer bepaald om de concurrentiekracht van onze economie te versterken, de economische aantrekkelijkheid van ons land te vergroten en onze bedrijven een gunstige positie op de buitenlandse markten te garanderen. Onze ondernemingen moeten minder afhankelijk worden van de prijsschommelingen van grondstoffen en onze burgers moeten zich duurzamere consumptiepatronen eigen maken. Op dat vlak neemt de federale overheid initiatieven in overleg met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en andere bevoegde politieke instanties.

Laatst bijgewerkt
2 februari 2018